Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1718

Bruselj, 15. decembra 2010

Digitalna agenda: akcijski načrt za e-upravo za lažji dostop do javnih storitev v EU

Evropska komisija je zastavila velikopotezen program, s katerim bodo javni organi držav članic lahko razširili in izboljšali svoje spletne storitve. Novi akcijski načrt za e-upravo predvideva 40 posebnih ukrepov za naslednjih pet let, s katerimi bi državljanom in podjetjem omogočili, da uporabljajo spletne storitve npr. za to, da prijavijo dejavnost, zahtevajo in uporabljajo socialnovarstvene in zdravstvene storitve, se vpišejo na univerzo ali sodelujejo pri razpisu za javno naročilo blaga ali storitev. Spodbujanje e-uprave lahko pripomore k razmahu evropske konkurenčnosti in k možnosti, da javni organi ceneje opravljajo boljše storitve v času proračunskih omejitev. Zato je e-uprava temeljni del Evropske digitalne agende, katere cilj je, da državljani do leta 2015 povečajo uporabo storitev e-uprave za 50 %, podjetja pa za 80 % (glej IP/10/581, MEMO/10/199 in MEMO/10/200). Novi akcijski načrt nadgrajuje izkušnje, pridobljene pri evropskem akcijskem načrtu za leto 2006 (glej IP/06/523).

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes, ki je pristojna za digitalno agendo, je dejala: „Ta akcijski načrt za e-upravo bo javnim organom pomagal, da bodo z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije ceneje opravljali boljše storitve ter s tem v marsičem olajšali in izboljšali življenje posameznih državljanov in podjetij z izpopolnjenim dostopom do javnih storitev.“

Posebni cilji digitalne agende vključujejo:

 • povečanje uporabe storitev e-uprave za 50 % pri državljanih EU in 80 % pri podjetjih v EU do leta 2015 ter

 • spletni dostop do cele vrste ključnih javnih storitev, s katerimi bodo lahko podjetniki ustanovili in vodili podjetje od koder koli v EU, ne glede na prvotno lokacijo, državljani pa bodo lahko lažje študirali, delali, živeli in se upokojili kjer koli v EU.

Evropski akcijski načrt za e-upravo bo podprl prehod v novo generacijo odprtih, prožnih in gladko delujočih storitev e-uprave na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter ravni EU. Natančneje je cilj načrta omogočiti, da spletne storitve delujejo enako dobro v drugih državah članicah EU kot doma in da se s tem državljanom odpre možnost, da spletne javne storitve dejavno preoblikujejo čim bolj po meri svojih potreb.

Nacionalne vlade bodo imele glavno vlogo pri izvedbi akcijskega načrta, medtem ko bo Komisije odgovorna predvsem za izboljšanje možnosti za razvoj čezmejnih storitev e-uprave. Sem spada tudi ustvarjanje predpogojev, kot so interoperabilnost, e-podpisi in e-identifikacija.

Ukrepi akcijskega načrta se delijo na štiri kategorije:

 • krepitev položaja uporabnikov:

 • storitve, usmerjene v potrebe uporabnikov,

 • ustvarjanje storitev s sodelovanjem, npr. z uporabo tehnologij Web 2.0,

 • ponovna uporaba informacij javnega sektorja (vključno s pregledom direktive o informacijah javnega sektorja – glej IP/10/1103),

 • izboljšanje preglednosti,

 • vključitev državljanov in podjetij v postopek oblikovanja politik;

 • notranji trg:

 • gladko delujoče storitve za podjetja,

 • osebna mobilnost,

 • izvajanje čezmejnih storitev po vsej Evropi;

 • učinkovitost in uspešnost javne uprave:

 • izboljšanje organizacijskih postopkov (npr. elektronska javna naročila, hitrejše reševanje vlog),

 • zmanjšanje upravnih bremen,

 • zelena uprava (npr. elektronsko arhiviranje, videokonference namesto službenih poti);

 • ustvarjanje predpogojev za razvoj e-uprave:

 • odprte specifikacije in interoperabilnost (npr. uporaba evropskega okvira za interoperabilnost),

 • zagotovitev bistvenih prvin (npr. pregled direktive o e-podpisih, predlog za vseevropsko medsebojno priznavanje e-identifikacije in e-avtentikacije).

Konkretni primeri ukrepov iz akcijskega načrta vključujejo:

 • uveljavljanje enkratne varne prijave podatkov pri upravi (da se iste informacije ne bi spet in spet sporočale različnim delom uprave);

 • razvoj nacionalnih elektronskih osebnih izkaznic na evropski ravni („e-ID“), ki bi olajšale čezmejne postopke, kot so ustanovitev podjetja v tujini, selitev v tujino ali delo v tujini, urejanje pokojnine po spletu pri upokojitvi v drugi državi ali vpis na šolo ali univerzo v tujini;

 • omogočanje državljanom in podjetjem, da zaradi večje preglednosti in odprtosti sproti spremljajo napredovanje svojih postopkov pri upravi;

 • storitve po meri zaradi boljšega prilagajanja resničnim potrebam uporabnikov, npr. varna in hitra izdaja digitalnih dokumentov in informacij;

 • dostopnost podatkov za ponovno uporabo pri tretjih osebah, s čimer se lahko razvijejo nove javne storitve in aplikacije, kot so zemljevidi za navigacijske sisteme ali aplikacije za potovalne informacije.

Akcijski načrt nadgrajuje uspeh obsežnih čezmejnih pilotnih projektov STORK, PEPPOL, SPOCS in epSOS (glej MEMO/10/680), ki jih financira EU, in je namenjen državljanom in podjetjem, da bodo lahko dostopali do spletnih storitev po vsej EU.

Ozadje

Z evropskim akcijskim načrtom za e-upravo je Evropska komisija odgovorila na poziv držav članic k skupni politiki za e-upravo v EU, kot je navedeno v ministrski deklaraciji o e-upravi, ki je bila sprejeta leta 2009 v Malmöju (IP/09/1738).

Več o tem:

MEMO/10/681

Evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2011–2015

Sporočilo za javnost o malmöjski ministrski deklaraciji o e-upravi

Konferenca o e-upravi „Vzlet v odprto upravo“ (Lift Off Towards Open Government)

Evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2006-2010

Evropska digitalna agenda

STORK – (Secure Identity Across Borders Linked, varno priznavanje elektronske identitete po vsej EU)

PEPPOL – (Pan-European Public Procurement Online, vseevropska javna naročila na spletu)

SPOCS (Simple Procedures Online for Cross-border Services, preprosti spletni postopki za čezmejne storitve)

epSOS (Smart Open Services for European Patients, pametne odprte storitve za evropske bolnike)


Side Bar