Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1718

Brusel 15. decembra 2010

Digitálna agenda: akčný plán elektronickej verejnej správy má zlepšiť prístup k verejným službám v rámci celej EÚ

Európska komisia načrtla ambiciózny program spolupráce s orgánmi verejnej správy členských štátov s cieľom rozšíriť a zlepšiť služby ponúkané cez internet. V novom akčnom pláne elektronickej verejnej správy sa v priebehu najbližších piatich rokov predpokladá štyridsať konkrétnych opatrení s cieľom umožniť občanom a podnikom využívať online zariadenia napríklad na registráciu podniku, požiadanie o prístup k sociálnemu zabezpečeniu a zdravotným dávkam, zápis na vysokej škole alebo na ponuku na poskytovanie tovarov a služieb pre orgány verejnej správy. Podpora elektronickej verejnej správy môže pomôcť zvýšiť konkurencieschopnosť Európy a umožniť orgánom verejnej správy ponúknuť v čase rozpočtových obmedzení lepšie služby s nižšími nákladmi. Preto tvorí jednu zo základných častí Digitálnej agendy pre Európu, ktorá má za úlohu do roku 2015 zvýšiť využívanie služieb elektronickej verejnej správy občanmi na 50 % a podnikmi na 80 % (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Nový akčný plán stavia na skúsenostiach získaných z Akčného plánu európskej elektronickej verejnej správy (pozri IP/06/523).

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Komisie pre digitálnu agendu, povedala: „Akčný plán elektronickej verejnej správy pomôže orgánom verejnej správy využívať informačné a komunikačné technológie s cieľom ponúknuť lepšie služby za nižšie náklady a zároveň uľahčí život jednotlivým občanom a podnikom tým, že zlepší prístup k verejným službám.“

Osobitné ciele digitálnej agendy sú:

 • zvýšiť využívanie služieb elektronickej verejnej správy do roku 2015 občanmi EÚ na 50 % a európskymi podnikmi na 80 % a

 • zabezpečiť, aby niekoľko kľúčových verejných služieb bolo k dispozícii online, aby mohli podnikatelia zriadiť a prevádzkovať podniky odkiaľkoľvek v rámci EÚ nezávisle od svojho miesta pôvodu a aby mohli občania EÚ jednoduchšie študovať, pracovať, bývať a odísť do dôchodku kdekoľvek v rámci EÚ.

Európsky akčný plán elektronickej verejnej správy sa zameriava na podporu prechodu na novú generáciu otvorených, flexibilných a bezproblémových služieb elektronickej verejnej správy na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a európskej úrovni. Presnejšie povedané sa EÚ týmto plánom usiluje o to, aby služby fungovali v iných členských štátoch EÚ presne tak ako doma a užívateľom sa umožnilo aktívne dotvárať online verejné služby, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám.

Národné vlády zohrávajú ústrednú úlohu pri implementácii akčného plánu, zatiaľ čo hlavnou úlohou Komisie je zlepšiť podmienky pre rozvoj cezhraničných služieb elektronickej verejnej správy. K tomu patrí aj vytvorenie nevyhnutných podmienok, ako sú interoperabilita, elektronický podpis a elektronická identifikácia.

Opatrenia akčného plánu možno rozdeliť do štyroch kategórií:

 • Posilnenie postavenia používateľa:

 • služby navrhnuté podľa potrieb používateľov,

 • spoločná príprava služieb napr. použitím technológií web 2.0,

 • opakované použitie informácií verejnej správy (vrátane preskúmania Smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora - pozri IP/10/1103),

 • zlepšenie transparentnosti,

 • zapojenie občanov a podnikov do procesov tvorby politiky.

 • Vnútorný trh:

 • hladko nadväzujúce služby pre podniky,

 • mobilita osôb,

 • celoeurópske uplatňovanie cezhraničných služieb.

 • Efektivita a účinnosť orgánov verejnej správy:

 • zlepšenie organizačných procesov (napr. elektronické verejné obstarávanie, rýchlejšie spracovanie žiadostí),

 • zníženie administratívnej záťaže,

 • ekologická verejná správa (napr. elektronická archivácia, videokonferencie namiesto cestovania),

 • Zavedenie nevyhnutných podmienok pre rozvoj elektronickej verejnej správy:

 • otvorené špecifikácie a interoperabilita (napr. uplatňovanie európskeho rámca interoperability),

 • poskytnutie kľúčových nástrojov (napr. revízia smernice o elektronickom podpise, návrh na celoeurópske vzájomné uznávanie elektronickej identifikácie a elektronického overovania totožnosti).

Medzi konkrétne príklady opatrení akčného plánu patria:

 • implementácia jednorazového zabezpečeného vloženia údajov do systému verejnej správy (aby sa nemuseli rovnaké informácie opakovane zadávať do rôznych častí systému verejnej správy),

 • rozvoj celoeurópskeho použitia vnútroštátneho systému elektronickej totožnosti („eID“) na uľahčenie cezhraničných postupov, ako je zakladanie spoločností v zahraničí, presťahovanie sa domov alebo práca v zahraničí, organizovanie svojho dôchodku online, ak na dôchodok odchádzate do inej krajiny, alebo registrácia na zahraničnej škole alebo univerzite,

 • vďaka väčšej transparentnosti a otvorenosti umožniť občanom a podnikom vidieť v reálnom čase stav a pokrok ich záležitostí vybavovaných s orgánmi verejnej správy ,

 • prispôsobenie služieb, aby lepšie reagovali na skutočné potreby užívateľov, ako je zaistenie bezpečného a rýchleho dodania digitálnych dokumentov a informácií,

 • poskytnutie údajov pre opakované použitie tretími stranami tak, aby sa mohli vytvoriť nové verejné služby a aplikácie, ako sú mapy pre navigačné systémy alebo aplikácie s cestovnými informáciami.

Akčný plán stavia na úspechu veľkých pilotných projektov financovaných EÚ v oblasti cezhraničných služieb vedených prebiehajúcimi celoúnijnými projektmi STORK, PEPPOL, SPOCS a epSOS (pozri MEMO/10/680) s cieľom uľahčiť občanom a podnikom prístup k online službám v rámci celej EÚ.

Súvislosti

Európsky akčný plán elektronickej verejnej správy je reakciou Komisie na požiadavky členských štátov zdieľať politiky elektronickej verejnej správy v rámci EÚ, ako je uvedené v Ministerskej deklarácii z Malmö o elektronickej verejnej správe z roku 2009 (IP/09/1738).

Viac informácií nájdete tu:

MEMO/10/681

Európsky akčný plán elektronickej verejnej správy na roky 2011-2015

Ministerské vyhlásenie z Malmö o elektronickej verejnej správe (tlačová správa)

Konferencia o elektronickej verejnej správe „Prvé kroky smerom k otvorenej verejnej správe“

Európska elektronická verejná správa - akčný plán na roky 2006-2010

Digital Agenda for Europe

STORK – (Secure Identity Across Borders Linked - Cezhranične prepojené bezpečné totožnosti)

PEPPOL – (Pan-European Public Procurement Online – Paneurópske verejné obstarávanie online)

SPOCS (Simple Procedures Online for Cross-border Services - Jednoduché online postupy pre cezhraničné služby)

epSOS (Smart Open Services for European Patients - Inteligentné verejne prístupné služby pre európskych pacientov)


Side Bar