Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1718

Bruksela, dnia 15 grudnia 2010 r.

Agenda cyfrowa: plan działań na rzecz administracji elektronicznej w celu ułatwienia dostępu do usług publicznych w całej UE

Komisja Europejska zarysowała ambitny program współpracy z organami publicznymi państw członkowskich w celu poszerzenia zakresu oraz podniesienia jakości usług oferowanych przez te organy za pośrednictwem internetu. W nowym planie działań na rzecz administracji elektronicznej przewidziano na okres kolejnych pięciu lat czterdzieści konkretnych działań, które zapewnią obywatelom oraz przedsiębiorstwom możliwość korzystania z internetowych rozwiązań umożliwiających na przykład rejestrację firmy, złożenie wniosku o świadczenia z zabezpieczenia społecznego lub uzyskanie dostępu do takich świadczeń, zapisanie się na uczelnię lub złożenie oferty przetargowej na dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz administracji publicznych. Upowszechnianie administracji elektronicznej może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności Europy oraz umożliwić organom publicznym oferowanie lepszej jakości usług w bardziej ekonomiczny sposób w czasie gdy obowiązują ograniczenia budżetowe. Dlatego też inicjatywa ta stanowi fundamentalny element Europejskiej agendy cyfrowej, której celem jest zwiększenie w okresie do 2015 r. poziomu wykorzystania usług administracji elektronicznej przez obywateli do 50% oraz do 80% przez przedsiębiorstwa (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200). W nowym planie działań wykorzystano doświadczenia zdobyte przy realizacji europejskiego planu działań na rzecz administracji elektronicznej z 2006 r. (zob. IP/06/523).

Wiceprzewodnicząca Komisji Neelie Kroes, odpowiedzialna również za agendę cyfrową, stwierdziła: „Ten plan działań na rzecz administracji elektronicznej pomoże organom publicznym wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne do udostępniania lepszej jakości usług po niższym koszcie, ułatwiając poszczególnym obywatelom i przedsiębiorstwom codzienne funkcjonowanie oraz podnosząc jakość takiego funkcjonowania dzięki lepszemu dostępowi do usług publicznych.”

Szczegółowe cele agendy cyfrowej obejmują:

 • wzrost w okresie do 2015 r. poziomu wykorzystania usług administracji elektronicznej przez obywateli Unii do 50% oraz do 80% – przez przedsiębiorstwa oraz

 • zapewnienie dostępności w Internecie szeregu kluczowych usług publicznych, umożliwiających przedsiębiorcom zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej z dowolnego miejsca w UE, niezależnie od ich pierwotnej lokalizacji, a obywatelom łatwiejsze podejmowanie nauki i pracy oraz zamieszkanie i przechodzenie na emeryturę w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej.

Celem europejskiego planu działań na rzecz administracji elektronicznej jest wspieranie przejścia na usługi administracji elektronicznej nowej generacji – otwartych, elastycznych i zintegrowanych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym. W szczególności plan ten ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której usługi będą funkcjonowały równie dobrze w innych państwach członkowskich UE jak w państwie macierzystym oraz stworzenie warunków umożliwiających użytkownikom aktywne kształtowanie internetowych usług publicznych najlepiej odpowiadających ich potrzebom.

Centralną rolę we wdrożeniu planu działań będą odgrywać władze krajowe, natomiast głównym zadaniem Komisji będzie poprawa warunków rozwoju transgranicznych usług administracji elektronicznej m.in. poprzez ustalenie warunków wstępnych, takich jak zapewnienie interoperacyjności oraz umożliwienie funkcjonowania podpisów elektronicznych i identyfikacji elektronicznej.

Działania realizowane w ramach wspomnianego planu dzielą się na cztery kategorie:

 • Wzmocnienie pozycji użytkownika:

 • usługi stworzone z uwzględnieniem potrzeb użytkowników

 • opracowywanie usług w ramach współpracy np. z wykorzystaniem technologii Web 2.0.

 • ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (w tym przegląd dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego – zob. IP/10/1103)

 • zwiększenie przejrzystości

 • zaangażowanie obywateli i przedsiębiorstw w proces tworzenia polityki

 • Rynek wewnętrzny:

 • ciągłość usług dla przedsiębiorstw

 • mobilność osobista

 • ogólnounijne wdrażanie usług transgranicznych

 • Skuteczna i efektywna administracja publiczna:

 • poprawa procesów organizacyjnych (np. zamówienia elektroniczne, szybsze rozpatrywanie wniosków)

 • zmniejszenie obciążeń administracyjnych

 • ekologiczna administracja publiczna (np. elektroniczna archiwizacja, wykorzystanie wideokonferencji zamiast podróży)

 • Spełnienie warunków wstępnych umożliwiających rozwój administracji elektronicznej:

 • otwarte specyfikacje i interoperacyjność (np. stosowanie europejskich ram interoperacyjności)

 • zapewnienie kluczowych rozwiązań (np. przegląd dyrektywy w sprawie podpisu elektronicznego, wniosek w sprawie ogólnounijnego wzajemnego uznawania rozwiązań w zakresie identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania elektronicznego);

Konkretne przykłady działań, które zostaną podjęte w ramach wspomnianego planu działań, to m.in.:

 • wdrożenie mechanizmu jednorazowej bezpiecznej rejestracji danych w organach administracji publicznej (w celu uniknięcia konieczności wielokrotnego podawania tych samych informacji różnym jednostkom administracji publicznej)

 • upowszechnienie ogólnounijnego wykorzystania krajowych tożsamości elektronicznych („eID”) w celu uproszczenia transgranicznych procedur takich jak zakładanie spółki za granicą, przeprowadzka za granicę lub podjęcie pracy poza własnym krajem, dokonanie formalności związanych z emeryturą za pośrednictwem internetu w przypadku przejścia na emeryturę w innym kraju czy też zapisanie się do zagranicznej szkoły lub na zagraniczną uczelnię

 • umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom śledzenia w czasie rzeczywistym postępu załatwiania ich spraw przez administrację publiczną dzięki większej przejrzystości i otwartości

 • dostosowanie usług, aby lepiej spełniały rzeczywiste potrzeby użytkowników, np. zapewnienie bezpiecznego i szybkiego dostarczania dokumentów i informacji w postaci cyfrowej

 • udostępnienie danych do ponownego wykorzystania przez osoby trzecie, aby umożliwić opracowywanie nowych usług publicznych i aplikacji, takich jak mapy do systemów nawigacji lub aplikacji udostępniających informacje podróżne.

Plan działań stanowi rozwinięcie udanych, realizowanych na dużą skalę projektów pilotażowych w zakresie usług transgranicznych, finansowanych ze środków unijnych, w tym w szczególności realizowanych obecnie unijnych projektów STORK, PEPPOL, SPOCS i epSOS (zob. MEMO/10/680), i ma na celu zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorstwom łatwiejszego dostępu do internetowych usług w całej UE.

Kontekst

Europejski plan działań na rzecz administracji elektronicznej stanowi odpowiedź Komisji na wezwanie państw członkowskich do stworzenia w UE wspólnej polityki w zakresie administracji elektronicznej, które zamieszczono w deklaracji ministerialnej z Malmö w sprawie administracji elektronicznej z 2009 r. (IP/09/1738).

Więcej informacji:

MEMO/10/681

Europejski plan działań na rzecz administracji elektronicznej na lata 2011-2015

Komunikat prasowy na temat deklaracji ministerialnej z Malmö w sprawie administracji elektronicznej

Konferencja na temat administracji elektronicznej 'Lift Off Towards Open Government'

Europejski plan działania na rzecz administracji elektronicznej na lata 2006-2010

Europejska agenda cyfrowa

STORK – system uznawania tożsamości elektronicznej w kontekście transgranicznym (ang. Secure Identity Across Borders Linked)

PEPPOL – paneuropejski system publicznych zamówień online (ang. Pan-European Public Procurement Online)

SPOCS uproszczone formalności elektronicznej obsługi transgranicznej (ang. Simple Procedures Online for Cross-border Services)

epSOS inteligentne otwarte usługi dla europejskich pacjentów (ang. Smart Open Services for European Patients)


Side Bar