Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1718

Briuselis, 2010 m. gruodžio 15 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. E. valdžios veiksmų planu siekiama užtikrinti, kad visoje ES viešosios paslaugos būtų lengviau prieinamos

Europos Komisija pristatė plataus užmojo programą, kuria siekiama užtikrinti bendradarbiavimą su valstybių narių valdžios institucijomis, kad jos galėtų plėsti ir tobulinti internetu teikiamas paslaugas. Naujajame e. valdžios veiksmų plane numatyta per ateinančius penkerius metus įgyvendinti keturiasdešimt konkrečių priemonių, kad piliečiams ir įmonėms būtų sudarytos sąlygos, pavyzdžiui, internetu registruoti įmones, teikti prašymus skirti socialinio draudimo ir sveikatos išmokas, tvarkyti su jomis susijusią informaciją, pateikti stojimo dokumentus universitetams, taip pat teikti prekių ir paslaugų teikimo viešojo administravimo institucijoms paraiškas. E. valdžios populiarinimas gali padėti padidinti Europos konkurencingumą ir valdžios institucijoms suteikti galimybę lėšų taupymo sąlygomis siūlyti patobulintas paslaugas ir užtikrinti didesnį rentabilumą. Todėl tai viena iš svarbiausių Europos skaitmeninės darbotvarkės priemonių, kurią įgyvendinant siekiama užtikrinti, kad iki 2015 m. e. valdžios paslaugomis naudotųsi 50  piliečių ir 80  įmonių (žr. IP/10/581, MEMO/10/199 ir MEMO/10/200). Naujasis veiksmų planas grindžiamas patirtimi, įgyta įgyvendinant 2006 m. Europos e. valdžios veiksmų planą (žr. IP/06/523).

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Taikant e. valdžios veiksmų planą, valdžios institucijoms bus sudarytos sąlygos naudotis informacinėmis ir ryšių technologijomis, kad jos galėtų teikti geresnes paslaugas už mažesnę kainą, taip pat pagerinti prieigą prie viešųjų paslaugų ir taip piliečiams ir įmonėms sudaryti lengvesnes ir geresnes gyvenimo ir veiklos sąlygas.“

Konkretūs skaitmeninės darbotvarkės tikslai:

 • siekti, kad iki 2015 m. e. valdžios paslaugomis naudotųsi 50  ES piliečių ir 80  ES įmonių, ir

 • užtikrinti, kad tam tikros pagrindinės viešosios paslaugos būtų prieinamos internetu, kad verslininkai galėtų steigti įmones ir užsiimti verslu bet kur Europos Sąjungoje, nepriklausomai nuo pradinės jų buvimo vietos, ir kad piliečiams būtų lengviau mokytis, dirbti, gyventi ir išeiti į pensiją bet kur Europos Sąjungoje.

Europos e. valdžios veiksmų plane numatyta vietos, regionų, nacionaliniu ir ES lygmenimis remti perėjimą prie naujos kartos atvirų, lanksčių ir sklandžiai teikiamų e. valdžios paslaugų. Konkrečiai plane siekiama užtikrinti, kad paslaugomis, teikiamomis vienoje valstybėje narėje, būtų paprasta naudotis ir kitose ES valstybėse narėse, taip pat sudaryti sąlygas, kad naudotojai galėtų aktyviai prisidėti prie jų poreikius geriausiai atitinkančių internetu teikiamų viešųjų paslaugų kūrimo.

Valstybių narių valdžios institucijoms teks viena iš svarbiausių funkcijų įgyvendinant veiksmų planą, o pagrindinis Komisijos uždavinys – pagerinti sąlygas plėtoti tarpvalstybines e. valdžios paslaugas. Tam, be kita ko, reikia nustatyti išankstines sąlygas, pavyzdžiui, užtikrinti sąveikumą ir sukurti elektroninio parašo ir e. atpažinties sistemas.

Veiksmų plano priemonės suskirstytos į keturias kategorijas

 • Galių suteikimas naudotojams:

 • pagal naudotojų poreikius kuriamos paslaugos;

 • bendradarbiavimu grindžiamas paslaugų rengimas, pvz., naudojant antrosios kartos žiniatinklio (angl. Web 2.0) technologijas;

 • viešojo sektoriaus informacijos pakartotinis naudojimas (įskaitant Viešojo sektoriaus informacijos direktyvos peržiūrą, žr. IP/10/1103);

 • skaidrumo didinimas;

 • piliečių ir įmonių dalyvavimas politikos kūrimo procesuose.

 • Vidaus rinka:

 • sklandus paslaugų teikimas įmonėms;

 • asmenų judumas;

 • tarpvalstybinių paslaugų diegimas ES.

 • Viešojo administravimo institucijų veiksmingumas ir efektyvumas:

 • organizacinių procedūrų tobulinimas (pvz., elektroniniai viešieji pirkimai, spartesnis paraiškų apdorojimas);

 • administracinės naštos mažinimas;

 • ekologiškos valdžios institucijos (pvz., elektroninis archyvavimas, vaizdo konferencijos vietoj kelionių).

 • E. valdžios plėtojimo išankstinių sąlygų sudarymas:

 • atviros specifikacijos ir sąveikumas (pvz., Europos sąveikumo sistemos taikymas);

 • pagrindinių veiksnių užtikrinimas (pvz., Elektroninio parašo direktyvos persvarstymas, pasiūlymas dėl e. atpažinties ir e. tapatumo nustatymo tarpusavio pripažinimo visoje ES).

Veiksmų plane numatyta konkrečių priemonių, kuriomis siekiama:

 • įgyvendinti vienkartinio saugaus duomenų pateikimo valdžios institucijoms principą (kad nereikėtų skirtingoms valdžios institucijoms pateikinėti tos pačios informacijos);

 • pasirengti visoje ES naudoti nacionalines elektronines atpažinties (e. atpažinties) sistemas, siekiant supaprastinti tarpvalstybines procedūras, pvz., susijusias su įmonės steigimu svetur, persikėlimu gyventi ar dirbti į užsienį, pensijos sutvarkymu internetu, jei išėjus į pensiją persikeliama gyventi į kitą šalį, ar registracija kitos šalies mokykloje ar universitete;

 • užtikrinus didesnį skaidrumą ir atvirumą, piliečiams ir įmonėms suteikti galimybę realiuoju laiku stebėti jų kontaktų su valdžios institucijomis raidą;

 • pritaikyti paslaugas, kad jos geriau atitiktų realius naudotojų poreikius, pavyzdžiui, užtikrinti galimybę dokumentus ir informaciją saugiai ir sparčiai pateikti skaitmeniniu būdu;

 • užtikrinti, kad duomenis pakartotinai galėtų naudoti trečiosios šalys, kad būtų galima kurti naujas viešąsias paslaugas ir prietaikas, tokias kaip navigacijos sistemų žemėlapiai ar kelionių informacijos prietaikos.

Veiksmų planas grindžiamas ES finansuotais didelio masto bandomaisiais tarpvalstybinių paslaugų projektais, sėkmingai įgyvendintais pagal tebevykdomus ES projektus STORK, PEPPOL, SPOCS ir epSOS (žr. MEMO/10/680), siekiant užtikrinti, kad piliečiams ir įmonėms visoje ES būtų lengviau naudotis internetinėmis paslaugomis.

Pagrindiniai faktai

Europos e. valdžios veiksmų planas – tai Komisijos atsakas į valstybių narių raginimą imtis bendros ES e. valdžios politikos, kaip nurodyta 2009 m. Malmės ministrų deklaracijoje dėl e. valdžios (IP/09/1738).

Daugiau informacijos

MEMO/10/681

2011–2015 m. Europos e. valdžios veiksmų planas

Pranešimas spaudai apie Malmės ministrų deklaraciją dėl e. valdžios

E. valdžios konferencija Kokybiškai naujas atviros valdžios kūrimo etapas

2006–2010 m. Europos e. valdžios veiksmų planas

Europos skaitmenine darbotvarke

STORK (Saugus naudojimasis tapatumo duomenimis tarpvalstybiniu mastu)

PEPPOL (Europos e. viešieji pirkimai internetu)

SPOCS (Nesudėtingos internetinės tarpvalstybinių paslaugų procedūros)

epSOS (Pažangios viešos paslaugos Europos pacientams)


Side Bar