Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1718

Bryssel 15. joulukuuta 2010

Digitaalistrategia: Sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma parantamaan julkisten palvelujen saatavuutta kaikkialla EU:ssa

Euroopan komissio on laatinut kunnianhimoisen suunnitelman, jonka mukaisesti se pyrkii yhdessä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa laajentamaan ja parantamaan internetissä tarjottavia viranomaispalveluja. Uudessa sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmassa määritellään 40 erityistä toimenpidettä, jotka on määrä toteuttaa seuraavien viiden vuoden aikana. Toimenpiteillä pyritään siihen, että kansalaiset ja yritykset voisivat käyttää verkkopalveluja muun muassa rekisteröidäkseen yrityksen, hakeakseen ja saadakseen sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon liittyviä etuisuuksia, kirjautuakseen yliopistoon tai tehdäkseen tarjouksia tavaroiden ja palvelujen toimittamisesta julkishallinnoille. Sähköisen hallinnon edistäminen voi auttaa parantamaan Euroopan kilpailukykyä, ja sen avulla viranomaiset voivat tarjota entistä parempia palveluja kustannustehokkaammin näinä taloudellisesti tiukkoina aikoina. Sähköisen hallinnon edistäminen on keskeinen osa Euroopan digitaalistrategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on, että puolet EU:n kansalaisista ja 80 prosenttia sen yrityksistä käyttää sähköisen hallinnon palveluja vuoteen 2015 mennessä (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Uusi toimintasuunnitelma pohjautuu aikaisemmassa vuonna 2006 hyväksytyssä Euroopan sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmassa saatuihin kokemuksiin (ks. IP/06/523).

Digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaavan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin mukaan ”sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma auttaa viranomaisia hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa, jotta ne voivat tarjota parempia palveluja pienemmin kustannuksin. Tämä helpottaa ja parantaa yksityisten kansalaisten ja yritysten elämää, kun niiden on helpompi käyttää julkisia palveluja.”

Digitaalistrategian tavoitteena on, että

 • vuoteen 2015 mennessä puolet EU:n kansalaisista ja 80 prosenttia sen yrityksistä käyttää sähköisen hallinnon palveluja;

 • verkossa on saatavilla joukko keskeisiä julkisia palveluja, joiden avulla yrittäjät voivat perustaa yrityksen ja toimia yrittäjänä kaikkialla EU:ssa alkuperäpaikasta riippumatta ja kansalaiset voivat vaivatta opiskella, työskennellä, asua ja viettää eläkepäiviään missä tahansa EU:n alueella.

Euroopan sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmalla pyritään tukemaan siirtymistä avointen, joustavien ja saumattomien sähköisen hallinnon palvelujen uuteen sukupolveen paikallisella, alueellisella, kansallisella ja EU-tasolla. Tarkemmin ottaen suunnitelmalla pyritään siihen, että palvelut toimisivat muissa EU:n jäsenvaltioissa yhtä hyvin kuin siinä valtiossa, jossa niitä tarjotaan.

Käyttäjille pyritään myös antamaan mahdollisuus aktiivisesti muokata julkisia verkkopalveluja tarpeidensa mukaisesti.

Kansalliset hallinnot ovat keskeisessä asemassa toimintasuunnitelman toteuttamisessa, kun taas komission päätehtävänä on parantaa rajat ylittävien sähköisen hallinnon palvelujen kehittämisedellytyksiä. Tähän kuuluu muun muassa yhteentoimivuuden, sähköisten allekirjoitusten ja sähköisen tunnistautumisen kehittäminen.

Toimintasuunnitelman toimet jakautuvat neljään ryhmään:

 • Käyttäjien valtaistaminen:

 • käyttäjien tarpeista lähtevät palvelut

 • palvelujen yhteistuotanto esim. Web 2.0 -teknologian avulla

 • julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö (mukaan lukien julkisen sektorin tiedosta annetun direktiivin uudelleentarkastelu – ks. IP/10/1103)

 • läpinäkyvyyden lisääminen

 • kansalaisten ja yritysten osallistuminen politiikan laadintaan

 • Sisämarkkinat:

 • saumattomat palvelut yrityksille

 • henkilökohtainen liikkuvuus

 • rajat ylittävien palvelujen EU:n laajuinen toteutus

 • Julkishallintojen tehokkuus ja tuloksellisuus

 • organisatoristen prosessien parantaminen (esim. sähköiset hankinnat, hakemusten käsittelyn nopeuttaminen)

 • hallinnollisen taakan keventäminen

 • vihreä hallinto (esim. sähköinen arkistointi, videoneuvottelut matkustamisen sijasta)

 • Edellytysten luominen sähköisen hallinnon kehittymiselle

 • avoimet tekniset eritelmät ja yhteentoimivuus (esim. Euroopan yhteentoimivuuspuitteiden soveltaminen)

 • keskeiset mahdollistajat (esim. sähköisiä allekirjoituksia koskevan direktiivin tarkistaminen, ehdotus sähköisen tunnistamisen ja todentamisen vastavuoroisesta tunnustamisesta koko EU:ssa).

Konkreettisia esimerkkejä toimintasuunnitelmaan sisältyvistä toimenpiteistä:

 • toteutetaan tietojen suojattu kertarekisteröinti hallinnossa (jolloin samoja tietoja ei tarvitse antaa yhä uudestaan hallinnon eri osille)

 • kehitetään kansallisten sähköisten henkilökorttien EU:n laajuista käyttöä, jotta voidaan sujuvoittaa rajat ylittäviä menettelyjä kuten yrityksen perustamista tai työskentelyä ulkomailla tai muuttoa ulkomaille, eläkeasioiden hoitamista verkossa, jos henkilö viettää eläkepäiviä ulkomailla, tai kirjautumista ulkomaiseen kouluun tai yliopistoon

 • kansalaisille ja yrityksille annetaan mahdollisuus seurata tosiaikaisesti asiointitapahtuman etenemistä hallinnossa lisäämällä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta

 • palvelut räätälöidään vastaamaan paremmin käyttäjien todellisia tarpeita, esim. takaamalla asiakirjojen ja tietojen suojattu ja nopea sähköinen toimittaminen

 • asetetaan tietoa kolmansien osapuolten saataville uudelleenkäyttöä varten, jotta voidaan kehittää uusia julkisia palveluja ja sovelluksia, kuten navigointijärjestelmien karttoja tai matkatietosovelluksia.

Toimintasuunnitelma pohjautuu menestykseen, jota on saavutettu EU:n rahoittamissa laajan mittakaavan pilottihankkeissa rajat ylittävien palvelujen alalla. Tällaisia parhaillaan käynnissä olevia hankkeita ovat STORK, PEPPOL, SPOCS ja epSOS (ks. MEMO/10/680). Näillä hankkeilla pyritään helpottamaan kansalaisten ja yritysten mahdollisuuksia käyttää verkkopalveluja kaikkialla EU:ssa.

Tausta

Euroopan sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma on komission vastaus jäsenvaltioiden pyyntöön laatia EU:n yhteinen sähköisen hallinnon politiikka, jota hahmotellaan sähköisestä hallinnosta vuonna 2009 annetussa Malmön ministerijulistuksessa (IP/09/1738).

Lisätietoja:

MEMO/10/681

Euroopan sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma 2011–2015

Lehdistötiedote sähköistä hallintoa koskevasta Malmön ministerijulistuksesta

Sähköisen hallinnon konferenssi 'Lift Off Towards Open Government'

Euroopan sähköisen hallinnon toimintasuunnitelma 2006-2010

Euroopan digitaalistrategia

STORK – (Secure Identity Across Borders Linked)

PEPPOL – (Pan-European Public Procurement Online)

SPOCS – (Simple Procedures Online for Cross-border Services)

epSOS – (Smart Open Services for European Patients)


Side Bar