Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1718

Brüssel, 15. detsember 2010

Digitaalareng: e-valitsuse tegevuskava, et parandada avalike teenuste kättesadavust kogu ELis

Euroopa Komisjon on koostanud kõrgete eesmärkidega programmi, et koos liikmesriikide ametiasutustega laiendada interneti kaudu osutatavate teenuste valikut ja täiustada neid veelgi. Uue e-valitsuse tegevuskavaga nähakse ette 40 konkreetset meedet järgmiseks viieks aastaks, et võimaldada kodanikel ja ettevõtjatel kasutada internetipõhiseid vahendeid näiteks äriühingu registreerimiseks, sotsiaalkindlustus- ja tervishoiutoetuste taotlemiseks ja saamiseks, ülikooli registreerumiseks või avalikule sektorile kaupade ja teenuste pakkumiseks. Tänu e-valitsuse edendamisele on võimalik suurendada Euroopa konkurentsivõimet ning võimaldada ametiasutustel eelarvepiirangute ajal kulutõhusamalt pakkuda paremaid teenuseid. Seepärast on tegemist digitaalarengu tegevuskava olulise osaga. Kavaga püütakse suurendada e-valituse teenuste kasutamist sedavõrd, et 2015. aastaks kasutaks neid 50% kodanikest ning 80% ettevõtjatest (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Uues tegevuskavas tuginetakse 2006. aasta Euroopa e-valitsuse tegevuskava rakendamisel saadud kogemustele (vt IP/06/523).

Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Tänu e-valitsuse tegevuskavale on ametiasutustel info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil võimalik pakkuda paremaid teenuseid odavamalt ning samal ajal muuta asjaajamine kodanike ja ettevõtjate jaoks lihtsamaks ja paremaks.”

Digitaalarengu tegevuskava konkreetsed eesmärgid on järgmised:

 • suurendada e-valitsuse teenuste kasutamist, nii et 2015. aastaks kasutaks neid 50% ELi kodanikest ja 80% ELi ettevõtjatest; ning

 • tagada, et internetis on kättesaadav teatav arv põhilisi avalikke teenuseid, nii et ettevõtjad saaksid alustada ja tegeleda ettevõtlusega kus tahes ELis, sõltumata oma algsest asukohast, ning et kodanikel oleks kõikjal ELis lihtsam õppida, töötada, elama asuda ja pensionile jääda.

Euroopa e-valitsuse tegevuskava eesmärk on toetada nii kohalikul, piirkondlikul, riiklikul kui ka ELi tasandil üleminekut uue põlvkonna avatud, paindlikele ja integreeritud e-valitsuse teenustele. Konkreetsemalt püütakse kavaga tagada teenuste ühetaoline toimimine nii oma koduriigis kui ka teistes ELi liikmesriikides ning võimaldada kasutajatel avalikke veebiteenuseid vastavalt oma vajadustele aktiivselt kujundada.

Liikmesriikide valitsustel on tegevuskava rakendamisel keskne roll ning komisjoni peamine kohustus on parandada tingimusi piiriüleste e-valitsuse teenuste arendamiseks. Selle raames tuleb ühtlasi tagada alusrakenduste, nagu ühtse e-allkirja ja e-identimise toimimine ja IKT-süsteemide koosvõime.

Tegevuskava meetmed jagunevad nelja rühma.

 • Kasutajate võimekustamine:

 • kasutajate vajadustest lähtuvad teenused;

 • koostööl põhinev teenuste väljatöötamine, nt kasutades Web 2.0 tehnoloogialahendusi;

 • avaliku sektori teabe taaskasutamine (sealhulgas avaliku sektori valduses olevat teavet käsitleva direktiivi läbivaatamine – vt IP/10/1103);

 • läbipaistvuse suurendamine;

 • kodanike ja ettevõtjate kaasamine poliitika kujundamisse.

 • Siseturg:

 • ettevõtjate sujuv teenindamine;

 • inimeste liikuvus;

 • piiriüleste teenuste osutamine kogu ELis.

 • Avaliku halduse tõhusus ja tulemuslikkus:

 • haldusasutuste töö parandamine (nt elektroonilised hanked, taotluste kiirem töötlemine);

 • halduskoormuse vähendamine;

 • keskkonnasõbralikud valitsemistavad (nt e-arhiivimine, reisimise asemel videokonverentside kasutamine).

 • Eeltingimuste loomine e-valitsuse arendamiseks:

 • avatud spetsifikatsioonid ja koosvõime (nt Euroopa koosvõimeraamistiku kohaldamine);

 • e-valitsuse teenuste põhialused (nt e-allkirja direktiivi läbivaatamine, ettepanek vastastikku tunnustada e-identimist ja e-audentimist kogu ELis).

Tegevuskava konkreetsed meetmed on näiteks:

 • andmete ühekordne turvaline registreerimine valitsemissektoris (et vältida sama teabe korduvat esitamist valitsemissektori erinevatele üksustele);

 • riiklike elektrooniliste isikutunnistuste (e-ID) üleeuroopalise kasutamise väljatöötamine, et hõlbustada piiriüleseid menetlusi, nagu ettevõtte asutamine välisriigis, välisriiki elama või tööle asumine, pensioni korraldamine internetis, kui pensionile jäädakse mõnes muus riigis, või välisriigi kooli või ülikooli registreerimine;

 • kodanikele ja ettevõtjatele valitsemissektori asutustega tehtavate toimingute seisu reaalajas jälgimise võimaldamine tänu suuremale läbipaistvusele ja avatusele;

 • teenuste kohandamine vastavalt kasutajate tegelikele vajadustele, näiteks dokumentide ja teabe turvalise ning kiire digitaalse edastamise tagamine;

 • andmete kättesaadavaks tegemine kolmandatele isikutele taaskasutamise eesmärgil, et oleks võimalik välja töötada uusi avalikke teenuseid ja rakendusi, näiteks kaarte navigatsioonisüsteemidele või reisiteaberakendustele.

Tegevuskava põhineb edul, mis on saavutatud ELi rahastatud ulatuslike katseprojektidega piiriüleste teenuste valdkonnas. Need käimasolevad ELi katseprojektid on STORK, PEPPOL, SPOCS ja epSOS (vt MEMO/10/680), ning nende eesmärk on lihtsustada kodanike ja ettevõtjate juurdepääsu veebiteenustele kogu ELis.

Taustteave

Euroopa e-valitsuse tegevuskava on komisjoni vastus liikmesriikide soovile luua ELis ühine e-valitsuse poliitika, nagu kavandati Malmö konverentsil esitatud ministrite 18. novembri 2009. aasta avalduses e-valitsuse kohta (IP/09/1738).

Lisateave:

MEMO/10/681

Euroopa e-valitsuse tegevuskava 2011–2015

Pressiteade Malmö konverentsil tehtud e-valitsust käsitleva ministrite avalduse kohta

E-valitsust käsitlev konverents 'Lift Off Towards Open Government'

Euroopa e-valitsuse tegevuskava 2006–2010

Digitaalarengu tegevuskava

STORK – (Secure Identity Across Borders Linked)

PEPPOL – (Pan-European Public Procurement Online)

SPOCS (Simple Procedures Online for Cross-border Services)

epSOS (Smart Open Services for European Patients)


Side Bar