Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1718

Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2010

Ψηφιακό Θεματολόγιο: το σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση θα διευκολύνει την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιέγραψε τα κύρια σημεία ενός φιλόδοξου προγράμματος συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές των κρατών μελών για την επέκταση και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι αρχές αυτές μέσω διαδικτύου. Στο νέο σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση προβλέπονται 40 ειδικά μέτρα στο διάστημα της επόμενης πενταετίας, με σκοπό να διευκολυνθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές διευκολύνσεις όταν, για παράδειγμα καταχωρίζουν μια επιχείρηση σε μητρώα, υποβάλλουν αίτηση και αποκτούν δικαιώματα πρόσβασης σε κοινωνική ασφάλιση και παροχές υγείας, εγγράφονται σε πανεπιστήμιο ή υποβάλλουν προσφορά για την παροχή εμπορευμάτων και υπηρεσιών σε δημόσιες διοικήσεις. Η προώθηση της ηλε-διακυβέρνησης μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και να επιτρέψει στις δημόσιες αρχές να προσφέρουν βελτιωμένες υπηρεσίες κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικότερο σε καιρούς δημοσιονομικών περιορισμών. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, το σχέδιο αποτελεί θεμελιώδες σκέλος του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη, το οποίο στοχεύει στην επίτευξη, έως το 2015, αύξησης στη χρήση υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης, από το 50% των πολιτών και από το 80% των επιχειρήσεων (βλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200). Το νέο σχέδιο δράσης βασίζεται στην πείρα που αποκτήθηκε με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση (βλ. IP/06/523).

Η αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κα Neelie Kroes δήλωσε: «Το σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση θα συμβάλει ώστε οι δημόσιες αρχές να χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών & επικοινωνιών για παροχή καλύτερων υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος, διευκολύνοντας και βελτιώνοντας τη ζωή στους πολίτες και τις επιχειρήσεις χάρη σε καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες.»

Στους συγκεκριμένους στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου συγκαταλέγονται:

 • αύξηση της χρήσης υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης από το 50% των πολιτών της ΕΕ και το 80% των επιχειρήσεων της ΕΕ έως το 2015, και

 • διασφάλιση ότι ορισμένες καίριας σημασίας δημόσιες υπηρεσίες θα διατίθενται ηλεκτρονικά, ώστε οι επιχειρηματίες να μπορούν να ιδρύουν και λειτουργούν μια επιχείρηση από οποιοδήποτε σημείο στην ΕΕ, ανεξάρτητα από την αρχική τους γεωγραφική θέση, και έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν ευκολότερα να σπουδάζουν, να εργάζονται, να διαμένουν και να συνταξιοδοτούνται οπουδήποτε στην ΕΕ.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση έχει ως στόχο να στηρίξει τη μετάβαση σε μια νέα γενεά ανοικτών, ευέλικτων και αδιάλειπτων υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο στοχεύει στο να λειτουργούν οι υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ εξίσου καλά όπως στη χώρα τους, και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε οι χρήστες να μπορούν να διαμορφώνουν με ενεργό συμμετοχή τις ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Οι εθνικές κυβερνήσεις θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης, ενώ η ευθύνη της Επιτροπής θα έγκειται κυρίως στη βελτίωση των όρων ανάπτυξης διασυνοριακών υπηρεσιών ηλε-διακυβέρνησης. Αυτό περιλαμβάνει την καθιέρωση προϋποθέσεων, όπως διαλειτουργικότητα, ηλ-υπογραφές και ηλε-ταυτοποίηση.

Τα μέτρα του σχεδίου δράσης εμπίπτουν σε τέσσερεις κατηγορίες:

 • Ενδυνάμωση των χρηστών:

 • υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των χρηστών

 • συνεργατική παραγωγή υπηρεσιών π.χ. με τη χρήση τεχνολογιών Web 2.0

 • περαιτέρω χρηση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της οδηγίας για τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα– βλ. IP/10/1103)

 • βελτίωση της διαφάνειας

 • συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής

 • Εσωτερική αγορά:

 • αδιάλειπτες υπηρεσίες για επιχειρήσεις

 • κινητικότητα προσώπων

 • υλοποίηση διασυνοριακών υπηρεσιών σε ενωσιακή κλίμακα

 • Απόδοση και αποτελεσματικότητα δημόσιων διοικήσεων

 • βελτίωση των οργανωτικών διαδικασιών (π.χ. ηλεκτρονικές προμήθειες, ταχύτερη επεξεργασία αιτήσεων)

 • μείωση του διοικητικού φόρτου

 • πράσινη διακυβέρνηση (π.χ. ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, βιντεοσυνεδριάσεις αντί για υπηρεσιακές μετακινήσεις)

 • Πρόβλεψη προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της ηλε-διακυβέρνησης

 • ανοιχτές προδιαγραφές και διαλειτουργικότητα (π.χ. εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας)

 • εξασφάλιση βασικών καταλυτικών παραγόντων (π.χ. αναθεώρηση της οδηγίας για τις ηλ-υπογραφές, πρόταση για πανενωσιακή αμοιβαία αναγνώριση της ηλε-ταυτοποίησης και της ηλε-βεβαίωσης γνησιότητας)

Συγκεκριμένα παραδείγματα μέτρων του σχεδίου δράσης περιλαμβάνουν:

 • υλοποίηση εφάπαξ ασφαλούς καταχώρισης δεδομένων στην κυβέρνηση (για να μην υπάρχει ανάγκη παροχής των ίδιων πληροφοριών πολλές φορές σε διαφορετικά κλιμάκια της κυβέρνησης)

 • ανάπτυξη χρήσης εθνικών ηλεκτρονικών ταυτοτήτων («eID») σε ενωσιακή κλίμακα, για εξομάλυνση διασυνοριακών διαδικασιών, όπως ίδρυση εταιρίας στο εξωτερικό, μετοίκηση ή έναρξη εργασίας στο εξωτερικό, ηλεκτρονικός διακανονισμός της σύνταξης εάν συνταξιοδοτηθείτε σε άλλη χώρα ή εγγραφή σε ξένη σχολή ή πανεπιστήμιο

 • δυνατότητα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν, σε πραγματικό χρόνο, την πρόοδο των συναλλαγών τους με την κυβέρνηση, χάρη σε περισσότερη διαφάνεια και ανοιχτές διαδικασίες

 • προσαρμογή υπηρεσιών στις ανάγκες του πελάτη για να υπάρξει καλύτερη ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών, όπως κατοχύρωση της ασφαλούς και ταχείας ψηφιακής παράδοσης εγγράφων και πληροφοριών

 • διάθεση δεδομένων για περαιτέρω χρήση από τρίτα μέρη ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν νέες δημόσιες υπηρεσίες και εφαρμογές, όπως χάρτες για συστήματα πλοήγησης ή εφαρμογές ταξιδιωτικών πληροφοριών.

Tο σχέδιο δράσης αξιοποιεί την επιτυχία μεγάλης κλίμακας πιλοτικών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ στις διασυνοριακές υπηρεσίες με οδηγό τα υπό διεξαγωγή ενωσιακά έργα STORK, PEPPOL, SPOCS και epSOS (βλέπε MEMO/10/680), με στόχο τη διευκόλυνση, για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, της πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ένωση.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση αποτελεί την απάντηση της Επιτροπής στο αίτημα των κρατών μελών για από κοινού χάραξη πολιτικής για την ηλε-διακυβέρνηση στην ΕΕ, όπως περιγράφεται στην υπουργική δήλωση του 2009 στο Malmö, σχετικά με την ηλε-κυβέρνηση (IP/09/1738).

Περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/10/681

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση στο διάστημα 2011-2015

Malmö Ministerial Declaration on eGovernment press release

Διάσκεψη για την ηλε-διακυβέρνηση 'Lift Off Towards Open Government'

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα 2006-2010 για την ηλε-διακυβέρνηση

Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη

Έργο STORK – (Secure Identity Across Borders Linked, ασφαλής ταυτότητα εκατέρωθεν συνδεδεμένων συνόρων)

Έργο PEPPOL – (Pan-European Public Procurement Online, επιγραμμικές πανευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις)

Έργο SPOCS (Simple Procedures Online for Cross-border Services, απλές επιγραμμικές διαδικασίες για διασυνοριακές υπηρεσίες)

έργο epSOS (Smart Open Services for European Patients, έξυπνες ανοιχτές υπηρεσίες για ευρωπαίους ασθενείς)


Side Bar