Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1718

V Bruselu dne 15. prosince 2010

Digitální agenda: akční plán „eGovernment“ ulehčí přístup k veřejným službám v celé EU

Evropská komise nastínila ambiciózní program spolupráce s veřejnými orgány členských států na rozšíření a zlepšení služeb, které nabízejí přes internet. Nový akční plán v oblasti elektronické veřejné správy („eGovernment“) počítá se zavedením čtyřiceti opatření během příštích pěti let, která občanům a podnikům umožní používat nástroje online například k registraci podniku, podání žádosti o sociální a nemocenské dávky a jejich čerpání, zápisu na universitu nebo k nabídce poskytování zboží a služeb orgánům veřejné správy. Podpora elektronické veřejné správy posílí konkurenceschopnost Evropy a veřejným orgánům umožní poskytovat v době rozpočtových škrtů lepší služby s nižšími náklady. Právě proto tvoří základní součást Digitální agendy pro Evropu, jejímž cílem je zvýšit míru využívání služeb elektronické veřejné správy ze strany občanů na 50 % a ze strany podniků na 80 % do roku 2015 (viz IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Nový akční plán staví na zkušenostech s evropským akčním plánem eGovernment na rok 2006 (viz IP/06/523).

Místopředsedkyně Komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová uvedla: „Akční plán ‚eGovernment‛ pomůže orgánům veřejné správy využívat informační a komunikační technologie k nabídce lepších služeb za nižší ceny a zároveň usnadní a zkvalitní život jednotlivých občanů a podniků díky lepšímu přístupu k veřejným službám.“

Mezi konkrétní cíle Digitální agendy patří:

 • zvýšit míru využívání služeb elektronické veřejné správy na 50 % občanů EU a 80 % podniků EU do roku 2015 a

 • zajistit, aby několik klíčových veřejných služeb bylo dostupných online s cílem umožnit podnikatelům založit podnik a řídit jej z kteréhokoliv místa v EU nezávisle na jejich původním působišti a občanům pak snadněji studovat, pracovat, přihlásit si bydliště a odejít do důchodu kdekoliv v EU.

Cílem evropského akčního plánu „eGovernment“ je podpořit přechod na novou generaci otevřených, pružných a hladce fungujících služeb elektronické veřejné správy na místní, regionální, národní a evropské úrovni. Konkrétněji se plán snaží o to, aby služby fungovaly stejně dobře v jiných členských státech jako v tuzemsku, a chce vytvořit podmínky pro to, aby uživatelé mohli aktivně utvářet veřejné služby online, které nejlépe vyhovují jejich potřebám.

Při provádění akčního plánu sehrají ústřední roli národní vlády, zatímco hlavní odpovědností Komise bude zlepšovat podmínky rozvoje přeshraničních služeb elektronické veřejné správy. K tomu patří vytvoření předpokladů, jako je interoperabilita, elektronické podpisy (eSignatures) a elektronická identifikace (eIdentification).

Opatření akčního plánu se dělí do čtyř kategorií:

 • posílení uživatele:

 • služby navržené na základě potřeb uživatelů

 • společné vytváření služeb, např. pomocí technologií Web 2.0

 • opakované použití informací veřejného sektoru (včetně přezkumu směrnice o informacích veřejného sektoru – viz IP/10/1103)

 • zlepšení transparentnosti

 • zapojení občanů a podniků do procesu tvorby politik

 • vnitřní trh:

 • hladce fungující služby pro podniky

 • osobní mobilita

 • zavádění přeshraničních služeb v celé EU

 • účinnost a výkonnost orgánů veřejné správy:

 • zlepšení organizačních procesů (např. elektronické zadávání veřejných zakázek, rychlejší zpracování žádostí)

 • snížení administrativní zátěže

 • „zelená správa“ (např. elektronické archivování, využívání videokonferencí namísto cestování)

 • zajištění předpokladů pro rozvoj elektronické veřejné správy:

 • otevřené specifikace a interoperabilita (např. uplatňování Evropského rámce interoperability)

 • zajištění klíčových prostředků (např. revize směrnice o elektronickém podpisu – eSignature, návrh celoevropského vzájemného uznávání elektronické identifikace – eIdentification a elektronické autentifikace – eAuthentication)

Konkrétní příklady opatření akčního plánu zahrnují:

 • zavedení zabezpečeného předání údajů veřejné správě pouze jednou (s cílem předejít nutnosti opakovaně poskytovat stejné informace různým článkům veřejné správy);

 • vytvoření celoevropsky používané národní elektronické totožnosti („eID“) s cílem zjednodušit přeshraniční postupy, jako je založení firmy v zahraničí, přemístění bydliště nebo práce do zahraničí, vyřízení penze online v případě odchodu do důchodu v jiné zemi a zápis na zahraniční školu nebo universitu);

 • možnost občanů a podniků sledovat v reálném čase stav vyřízení záležitostí u orgánů veřejné správy díky větší transparentnosti a otevřenosti;

 • přizpůsobení služeb tak, aby lépe odpovídaly skutečným potřebám uživatelů, např. zajištění bezpečného a rychlého digitálního doručení dokumentů a informací;

 • zpřístupnění údajů k jejich opětovnému využití třetími stranami s cílem vytvářet nové veřejné služby a aplikace, např. mapy do navigačních systémů nebo aplikací s cestovními informacemi.

Akční plán staví na úspěchu rozsáhlých pilotních projektů v oblasti přeshraničních služeb financovaných z prostředků EU, mezi které patří probíhající projekty EU STORK, PEPPOL, SPOCS, epSOS (viz MEMO/10/680), jejichž cílem je usnadnit občanům a podnikům přístup ke službám online v celé EU.

Souvislosti

Evropský akční plán „eGovernment“ je reakcí Komise na výzvu členských států k vytvoření společné politiky v oblasti elektronické veřejné správy v EU, již nastínilo Malmöské prohlášení ministrů o elektronické veřejné správě z roku 2009 (IP/09/1738).

Další informace:

MEMO/10/681

Evropský akční plán „eGovernment“ na období 2011–2015

Tisková zpráva o Malmöském prohlášení ministrů o elektronické veřejné správě

Konference o elektronické veřejné správě „Lift Off Towards Open Government“

Evropský akční plán „eGovernment“ na období 2006–2010

Digitální agenda pro Evropu

STORK – („Secure Identity Across Borders Linked“, uznávání elektronických průkazů totožnosti po celé EU)

PEPPOL – (Pan-European Public eProcurement On-Line, celoevropské zadávání veřejných zakázek online)

SPOCS – („Simple Procedures Online for Cross-border Services“, jednoduché online postupy pro přeshraniční služby)

epSOS – („Smart Open Services for European Patiens“, inteligentní otevřené služby pro evropské pacienty)


Side Bar