Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1714

Bryssel den 14 december 2010

Patent: EU-kommissionen banar väg för ett enhetligt patent i vissa medlemsstater

EU-kommissionen lade i dag fram ett förslag som banar väg för ”ökat samarbete” för att skapa ett enhetligt patenskydd i EU. Ett sådant skydd skulle göra det möjligt för medlemsstater att inrätta ett patent – giltigt i alla deltagande länder – som bara kräver en enda ansökan. I Europa är kostnaderna för att få ett patent tio gånger högre än i USA, beroende på nationell validering och översättningskostnader. Detta motverkar forskning, utveckling och nyskapande och underminerar Europas konkurrenskraft. Kommissionens förslag på ett gemensamt EU-patent har diskuterats i mer än tio år, men utvecklingen har blockerats i rådet på grund av oenighet om språkregler. Kommissionens försökte bryta dödläget med sitt förslag från juni 2010 (IP/10/870) om EU-patentens språkkrav, men eftersom ministerrådet inte har kunnat enas om EU-patentens språkkrav, har kommissionen nu lagt fram ett förslag om ökat samarbete på det här området som ska godkännas i enlighet med EU-fördragen.

Att söka patent i Europa är dyrt och komplicerat vilket innebär att patent endast är tillgängliga för företag med gott om pengar. Den oacceptabla verkligheten är att uppfinnare på grund av de höga kostnaderna i genomsnitt validerar och skyddar sina patent i endast 5 av EU:s 27 medlemsstater. Europeiska uppfinnare har inte råd med fler förseningar. Därför föreslår kommissionen att vissa medlemsstater skulle få möjlighet att ta steget mot ett enhetligt patentskydd, och jag hoppas att alla medlemsstater så småningom ansluter sig till det nya systemet. Ingen diskriminering kommer att ske av företag och de kommer att kunna ansöka om EU-patent på lika villkor, oavsett ursprungsland.”

Den nuvarande patentsituationen i Europa

Det nuvarande europeiska patentsystemet är mycket dyrt och komplicerat, framförallt i fråga om översättningskrav. Europeiska patentverket (EPO), som är ett organ för Europeiska patentorganisationen – ett mellanstatligt organ som omfattar 38 länder (EU 27 + 11 andra europeiska länder) – granskar patentansökningar och ansvarar för att bevilja ett europeiskt patent om relevanta villkor uppfylls. Men för att det beviljade patentet ska gälla i en medlemsstat måste uppfinnaren begära validering i var och en av medlemsstaterna där patentskydd söks. Detta innebär betydande kostnader för översättning och administration.

Ett europeiskt patent som är validerat i enbart 13 länder kan kosta upp till 18 000 euro, av vilka nästan 10 000 euro går åt enbart för översättningen. Detta innebär att ett europeiskt patent är över tio gånger så dyrt som ett amerikanskt patent som i genomsnitt kostar 1 850 euro.

Nästa steg i fråga om patent

Dagens förslag är ett svar på begäran från 12 medlemsstater (Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Slovenien, Sverige och Förenade kungariket). Det skulle vara andra gången som mekanismen om utökat samarbete (IP/10/347) används; den gör det möjligt för vissa medlemsstater att gå före i snabbare takt, medan andra kan ansluta sig senare. Ministerrådet måste med kvalificerad majoritet godkänna förslaget till beslut om att godkänna utökat samarbete om enhetligt patentskydd, efter Europaparlamentets samtycke. Under 2011 kommer kommissionen att lägga fram detaljerade förslag för tillämpning av utökat samarbete i fråga om enhetligt patentskydd, inklusive översättningskrav.

Till följd av ministerrådets förhandlingar under det belgiska ordförandeskapet, kommer det detaljerade förslaget om översättningskrav att bygga på Europeiska patentorganisationens språksystem, men till konkurrenskraftiga kostnader. Det enhetliga patentet skulle utvärderas och beviljas på ett av Europeiska patentorganisationens officiella språk – engelska, franska eller tyska.

För att underlätta tillgången till ett enhetligt patent, bör det göras tillgängligt för alla sökande i EU på ett icke-diskriminerande sätt. De sökandes uppfinningar skulle skyddas i alla EU-länder som deltar i det utökade samarbetet. Sökande i EU med annat språk än engelska, franska eller tyska skulle kunna ansöka på valfritt officiellt EU-språk. Kostnaderna för översättningen till ett av Europeiska patentorganisationens officiella språk (den sökande kan välja mellan engelska, franska eller tyska) skulle berättiga till ersättning.

Bakgrund

I augusti 2000 föreslog kommissionen en förordning om ett gemenskapspatent (som nu benämns EU-patentet i enlighet med Lissabonfördraget), efter det att flera försök att inrätta ett enhetligt patent misslyckats (1975 års Luxemburg-konvention om gemenskapspatent trädde aldrig i kraft). I december 2009 antog medlemsstaterna enhälligt slutsatser om ett förbättrat patentsystem i Europa (se IP/09/1880). Slutsatserna täckte de viktigaste delarna för att få till stånd ett gemensamt EU-patent och inrätta en ny patentdomstol i EU. I juni 2010 lade kommissionen fram en förordning om översättningskraven för EU-patentet, men den fick inte det enhälliga nödvändiga stödet från ministerrådet.

I enlighet med EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt tillåter det utökade samarbetet nio eller fler länder att som en sista åtgärd gå vidare inom ett visst område om ingen överenskommelse kan nås av EU som helhet inom en rimlig tidsperiod. Övriga medlemsstater kan gå med före eller efter det att det utökade samarbetet lanserats.

Ytterligare information:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm


Side Bar