Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1714

V Bruseli 14. decembra 2010

Patenty: Komisia umožňuje niektorým členským štátom pokročiť vo veci jednotného patentu

Európska komisia dnes predložila návrh, ktorým sa umožňuje „posilnená spolupráca“ pri zavádzaní jednotnej ochrany patentov v EÚ. Takáto jednotná ochrana patentov by umožnila členským štátom, ktoré si to želajú, udeliť patent platný vo všetkých zúčastnených krajinách, ktorý by bolo možné získať podaním jednej žiadosti. Získanie patentu je v Európe v súčasnosti desaťkrát drahšie ako v USA z dôvodu nákladov na validovanie a preklad na vnútroštátnej úrovni. Táto situácia bráni výskumu, vývoju a zavádzaniu inovácií a oslabuje konkurencieschopnosť Európy. O návrhoch Komisie na jednotný patent EÚ sa rokuje už viac ako jedno desaťročie. V Rade však nastala patová situácia týkajúca sa jazykových pravidiel. Komisia sa pokúsila dostať z tejto situácie predložením návrhu z júna 2010 o jazykových požiadavkách na patent EÚ (pozri IP/10/870). Keďže však Rada ministrov EÚ nebola schopná dospieť k jednomyseľnej dohode vo veci jazykových požiadaviek týkajúcich sa patentov EÚ, Komisia teraz predložila návrh umožňujúci povolenie „posilnenej spolupráce“ v tejto oblasti v súlade so zmluvami o EÚ.

„Predkladanie žiadostí o patent v Európe je nákladnou a komplikovanou záležitosťou, v dôsledku čoho je dostupné iba finančne silným spoločnostiam“, uviedol Michel Barnier, európsky komisár pre vnútorný trh a služby. „Je neprijateľné, aby inovátori overovali a chránili svoje patenty z dôvodu vysokých nákladov iba v priemere v 5 z 27 členských štátov EÚ. Európski vynálezcovia si nemôžu dovoliť ďalej čakať. Preto Komisia navrhuje umožniť niektorým členským štátom, aby mohli postúpiť vo veci jednotnej ochrany patentov, a ja dúfam, že k tomuto novému systému sa časom pripoja všetky členské štáty. Spoločnosti nebudú v tejto oblasti nijako diskriminované a budú môcť požiadať o patent EÚ za rovnakých podmienok nezávisle od krajiny svojho pôvodu.“

Súčasný stav v oblasti patentov v Európe

Súčasný európsky systém patentov je veľmi nákladný a komplikovaný, najmä pokiaľ ide o požiadavky na preklad. Európsky patentový úrad (ďalej len „EPO“) – orgán medzivládnej Európskej patentovej organizácie zložený z 37 krajín (EÚ 27 + 10 ďalších európskych krajín) – preveruje žiadosti o patent a zodpovedá za udeľovanie európskeho patentu, ak sú splnené príslušné podmienky. Aby však bol udelený patent platný v členskom štáte, vynálezca potom musí požiadať o jeho validáciu na vnútroštátnej úrovni v každej krajine, kde žiada o jeho ochranu. Tento postup si vyžaduje značné dodatočné náklady na preklad a administratívne náklady.

Európsky patent validovaný iba v 13 krajinách môže stáť až 18 000 EUR, z čoho 10 000 EUR ide len na poplatky za preklady. Toto viedlo k stavu, keď je európsky patent desaťkrát drahší ako americký patent, ktorý stojí priemerne 1 850 EUR. V dôsledku súvisiacich nákladov si väčšina vynálezcov patentuje vynálezy iba vo veľmi obmedzenom počte členských štátov.

Ďalší vývoj v oblasti patentov

Dnešný návrh vychádza zo žiadosti 12 členských štátov (Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Holandska, Litvy, Luxemburska, Nemecka, Poľska, Slovinska, Spojeného kráľovstva a Švédska). Bolo by to druhýkrát, čo by sa použil „mechanizmus posilnenej spolupráce“ (pozri IP/10/347), a umožnilo by sa tým, aby niektoré členské štáty dosiahli pokrok v tejto veci ihneď, pričom ďalší by sa mohli pripojiť v neskoršom období. Rada ministrov EÚ musí návrh schváliť kvalifikovanou väčšinou. Súhlasiť s ním musí aj Európsky parlament. Navrhnuté rozhodnutie povoliť posilnenú spoluprácu vo veci jednotnej ochrany patentov musí po súhlase Európskeho parlamentu schváliť kvalifikovanou väčšinou Rada ministrov EÚ. Komisia predloží v roku 2011 podrobné návrhy na vykonávanie posilnenej spolupráce vo veci jednotnej ochrany patentov vrátane požiadaviek na preklad.

Na základe výsledkov rokovaní belgického predsedníctva Rady ministrov EÚ by podrobný návrh požiadaviek na preklad vychádzal z existujúceho jazykového režimu EPO za výhodné ceny. Jednotný patent by sa preveroval a udeľoval v jednom z platných úradných jazykov EPO – angličtine, francúzštine alebo nemčine.

Aby sa uľahčil prístup k jednotnému patentu, mal by byť dostupný všetkým žiadateľom v EÚ na nediskriminačnom základe. Ich vynálezy by boli chránené vo všetkých krajinách EÚ, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci. Žiadatelia v EÚ, ktorých jazyk nie je angličtina, francúzština alebo nemčina, by mali možnosť podávať žiadosti v akomkoľvek inom úradnom jazyku Európskej únie. Náklady na preklady do jedného z úradných jazykov EPO (žiadateľ si musí pri podávaní žiadosti vybrať medzi angličtinou, francúzštinou alebo nemčinou) by boli oprávnené na kompenzáciu.

Súvislosti

Komisia predložila návrh nariadenia o patente Spoločenstva (ktorý sa na základe Lisabonskej zmluvy teraz nazýva patent EÚ) v auguste 2000 po predchádzajúcich neúspešných pokusoch o zriadenie jednotného patentu (Luxemburský dohovor o patente Spoločenstva z roku 1975 sa nikdy nezačal uplatňovať). V decembri 2009 členské štáty prijali jednomyseľne závery o posilnenom patentovom systéme v Európe (pozri IP/09/1880). Ich obsahom boli kľúčové prvky zavedenia jednotného patentu EÚ a zriadenia nového patentového súdu v EÚ. Komisia predložila v júni 2010 návrh nariadenia o požiadavkách na preklad patentov EÚ, no nezískal potrebnú jednomyseľnú podporu Rady ministrov EÚ.

Na základe Zmluvy o EÚ a Zmluvy o fungovaní EÚ umožňuje posilnená spolupráca v prípade, že niet iného východiska, aby minimálne deväť krajín dosiahlo pokrok v určitej oblasti, ak na úrovni celej EÚ nie je možné dosiahnuť dohodu v primeranom období. Ďalšie členské štáty sa môžu pripojiť kedykoľvek pred alebo po začiatku posilnenej spolupráce.

Viac informácií:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm


Side Bar