Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1714

Bruksela, dnia 14 grudnia 2010 r.

Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw członkowskich dokonania postępu w kwestii jednolitego patentu

Komisja europejska przedstawiła dziś wniosek umożliwiający podjęcie „wzmocnionej współpracy” na rzecz utworzenia jednolitej ochrony patentowej w UE. Jednolita ochrona patentowa dawałaby opowiadającym się za tym rozwiązaniem państwom możliwość dojścia do porozumienia co do patentu ważnego we wszystkich danych państwach, który można by uzyskać za pomocą jednego wniosku. Otrzymanie patentu w Europie kosztuje obecnie dziesięć razy więcej niż w USA ze względu na koszty związane z uznaniem patentu na poziomie krajowym i tłumaczeniem. Utrudnia to działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną w Europie i szkodzi konkurencyjności. Wnioski Komisji w sprawie jednolitego patentu UE były przez ponad dziesięć lat przedmiotem dyskusji. Zostały one jednak zablokowane w Radzie z powodu zasad w zakresie języków. Komisja starała się wyjść z impasu, wysuwając w czerwcu 2010 r. wniosek w sprawie wymogów w zakresie języków dotyczących unijnego patentu (zob. IP/10/870). Jednak ze względu na to, że Rada Ministrów UE nie osiągnęła jednomyślności co do wymogów dotyczących języków w zakresie unijnego patentu, Komisja wysunęła obecnie wniosek dający możliwość – zgodnie z traktatami UE ‑ udzielenia upoważnienia w zakresie wzmocnionej współpracy w tej dziedzinie.

„W Europie składanie wniosków o patent jest drogie i skomplikowane. Stać na nie tylko te firmy, które dysponują dużym budżetem”, powiedział Michel Barnier, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług. „Nie do przyjęcia jest aktualny stan rzeczy, w którym ‑ ze względu na wysokie koszty procedury ‑ zasadniczo jedynie wynalazcy w 5 z 27 państw członkowskich UE uzyskują uznanie i ochronę swoich patentów. Europejscy wynalazcy nie mogą dłużej zwlekać. Dlatego też Komisja proponuje w swoim wniosku, aby pewna grupa państw członkowskich miała możliwość dokonania postępu w kwestii jednolitej ochrony patentowej w nadziei, że z czasem dołączy do nich reszta państw członkowskich. Tak czy inaczej przedsiębiorstwa nie będą dyskryminowane i bez względu na kraj pochodzenia będą mogły składać wnioski o patent UE na równych warunkach.

Patenty w Europie: aktualna sytuacja

Obecnie obowiązujący w Europie system patentowy jest bardzo drogi i skomplikowany, szczególnie jeżeli chodzi o wymogi w zakresie tłumaczeń. Europejski Urząd Patentowy – międzyrządowy organ Europejskiej Organizacji Patentowej obejmujący 38 państw (27 z UE i 11 państw europejskich spoza UE) - analizuje wnioski patentowe i ‑ jeżeli spełnione są odpowiednie warunki ‑ jest odpowiedzialny za przyznanie patentu europejskiego.

Jednak aby przyznany patent był ważny na terenie państwa członkowskiego, wynalazca musi ubiegać się o jego uznanie na poziomie krajowym oddzielnie w każdym państwie, gdzie ma być chroniony. Proces ten pociąga za sobą znaczne dodatkowe koszty tłumaczenia i administracyjne.

Uznanie patentu europejskiego w zaledwie 13 państwach członkowskich kosztuje niemal 18 tys. euro, z czego prawie 10 tys. euro przypada na same opłaty za tłumaczenia. W rezultacie doprowadziło to do sytuacji, w której koszt patentu europejskiego jest ponad dziesięciokrotnie wyższy niż patentu w USA, który kosztuje średnio 1 850 euro. Z powodu tych kosztów większość wynalazców opatentowuje swój wynalazek w bardzo niewielu państwach członkowskich.

Postęp w kwestii patentów

Inicjatorami dzisiejszego wniosku jest 12 państw członkowskich (Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Litwa, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Polska, Słowenia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo). Byłby to drugi przypadek użycia mechanizmu wzmocnionej współpracy (zob. IP/10/347); mechanizm ten pozwoliłby grupie państw członkowskich dokonać natychmiastowego postępu, dając jednocześnie pozostałym państwom możliwość dołączenia na późniejszym etapie. Proponowana decyzja w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie wzmocnionej współpracy dotyczącej jednolitej ochrony patentowej musi zostać zatwierdzona kwalifikowaną większością głosów przez Radę Ministrów UE. Konieczna jest przedtem także zgoda Parlamentu Europejskiego. W 2011 r. Komisja przedstawi szczegółowy wniosek dotyczący wdrożenia wzmocnionej współpracy na rzecz jednolitej ochrony patentowej, w tym także wymogów w zakresie tłumaczenia.

Uzyskany w wyniku negocjacji pod przewodnictwem belgijskiej prezydencji Rady Ministrów UE szczegółowy wniosek dotyczący wymogów w zakresie tłumaczenia nadal opierałby się na obowiązującym systemie językowym Europejskiego Urzędu Patentowego przy cenach, które byłyby konkurencyjne. Jednolity patent byłby analizowany i przyznawany w jednym z obowiązujących urzędowych języków Europejskiego Urzędu Patentowego – angielskim, francuskim lub niemieckim.

Aby ułatwić dostęp do jednolitego patentu, należy udostępnić go w sposób niedyskryminujący wszystkim wnioskodawcom w UE. Wynalazki byłyby chronione we wszystkich państwach zaangażowanych we wzmocnioną współpracę. Wnioskodawcy w UE, których językiem urzędowym nie jest angielski, francuski ani niemiecki mieliby możliwość składania wniosków w dowolnym innym języku urzędowym Unii Europejskiej. Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów przetłumaczenia wniosku na jeden z języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego (do wyboru przez wnioskodawcę przy składaniu wniosku: angielski, francuski lub niemiecki).

Kontekst

W sierpniu 2000 r. Komisja złożyła wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie patentu wspólnotowego (określanego teraz w kontekście traktatu lizbońskiego jako patent UE), po tym jak poprzednie próby ustanowienia jednolitego patentu zakończyły się niepowodzeniem (konwencja luksemburska z 1975 r. przewidująca wprowadzenie wspólnotowego systemu patentowego nigdy nie weszła w życie). W grudniu 2009 r. państwa członkowskie jednogłośnie przyjęły wnioski dotyczące wzmocnionego systemu patentowego w Europie (zob. IP/09/1880). Zawierały one główne elementy konieczne dla przyjęcia jednolitego patentu UE i utworzenia nowego sądu patentowego w UE. Niezależnie od tego, w czerwcu 2010 r., Komisja wystąpiła z rozporządzeniem w sprawie wymogów w zakresie tłumaczeń dotyczących patentu UE, nie uzyskała jednak koniecznego jednomyślnego poparcia Rady Ministrów UE.

Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej i Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wzmocniona współpraca umożliwia grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich dokonanie postępu w danej dziedzinie; jest to ostatnia możliwość w przypadku braku porozumienia całej UE w rozsądnym okresie. Pozostałe państwa członkowskie mogą zdecydować o dołączeniu na dowolnym etapie, przed rozpoczęciem wzmocnionej współpracy lub po rozpoczęciu.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm


Side Bar