Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1714

Brussel, 14 december 2010

Octrooien: De Commissie effent het pad voor bepaalde lidstaten om verder te gaan op het gebied van het eenheidsoctrooi

Vandaag heeft de Commissie een voorstel ingediend waarmee het pad wordt geëffend voor een "nauwere samenwerking" om binnen de EU bescherming door een eenheidsoctrooi tot stand te brengen. Een dergelijk eenheidsoctrooi zal het voor lidstaten die dit wensen mogelijk maken in te stemmen met de invoering van een octrooi dat geldig is voor alle deelnemende landen en dat via één enkele aanvraag kan worden verkregen. Ten gevolge van de nationale bekrachtigings‑ en vertalingskosten kost het verkrijgen van een octrooi in Europa vandaag tien keer meer dan in de VS. Deze situatie ontmoedigt onderzoek, ontwikkeling en innovatie en ondermijnt het Europese concurrentievermogen. Reeds meer dan een decennium is er overleg aan de gang over voorstellen van de Commissie voor de invoering van een EU-octrooi. De onderhandelingen in de Raad zitten echter in een impasse over de taalregeling. De Commissie heeft getracht de zaak te deblokkeren met haar voorstel van juni 2010 inzake de vertaalregelingen voor een EU-octrooi (zie IP/10/870). Aangezien de Raad van Ministers van de EU echter geen unanimiteit heeft kunnen bereiken over de taalvereisten voor een EU-octrooi heeft de Commissie nu een voorstel ingediend dat het mogelijk maakt om overeenkomstig de EU-Verdragen een "nauwere samenwerking" op dit gebied toe te staan.

"Een octrooi aanvragen is in Europa een dure en ingewikkelde bedoening, waardoor octrooien slechts beschikbaar zijn voor ondernemingen met diepe zakken", aldus het met interne markt en diensten belaste Europese Commissielid Michel Barnier. "De onaanvaardbare realiteit is dat uitvinders hun octrooi gemiddeld slechts in 5 van de 27 EU-lidstaten aanvragen en beschermen, precies omdat de kosten zo hoog zijn. De Europese uitvinders kunnen zich geen verder uitstel veroorloven. Daarom heeft de Commissie voorgesteld het mogelijk te maken dat bepaalde lidstaten verder gaan in de richting van bescherming door een eenheidsoctrooi. Ik hoop dat alle lidstaten zich na enige tijd bij dit nieuwe systeem zullen aansluiten. In ieder geval zal dit geen discriminatie van ondernemingen meebrengen want alle ondernemingen zullen onder dezelfde voorwaarden een EU-octrooi kunnen aanvragen, ongeacht hun land van oorsprong."

Bestaande situatie op het gebied van octrooien in de Europa

Het huidige Europese octrooistelsel is bijzonder ingewikkeld en duur, met name ten gevolge van de vertaaleisen. Het Europees Octrooibureau (EOB), een orgaan van de intergouvernementele Octrooiorganisatie dat 38 landen (27 EU-lidstaten + 11 andere Europese landen) verenigt, onderzoekt octrooiaanvragen en is verantwoordelijk voor het verlenen van een Europees octrooi wanneer de toepasselijke voorwaarden zijn vervuld.

Opdat het octrooi echter uitwerking zou hebben in een lidstaat, moet de uitvinder vervolgens nog bekrachtiging aanvragen op nationaal niveau in elke lidstaat waarin bescherming door het octrooi wordt nagestreefd. Dit brengt aanzienlijke vertalings- en administratieve kosten met zich mee.

Een Europees octrooi dat slechts in 13 landen werd bekrachtigd, kost tot 18 000 euro, waarvan bijna 10 000 euro voor de vertalingen alleen al. Dit heeft een situatie gecreëerd waarin een Europees octrooi tien keer duurder is dan een VS-octrooi, dat gemiddeld 1 850 euro kost. Gezien die hoge kostprijs patenteren het merendeel van de uitvinders hun uitvinding dan ook slechts in een zeer beperkt aantal lidstaten.

De weg vooruit voor Europese octrooien

Het vandaag ingediende voorstel volgt op een verzoek van 12 lidstaten (Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk). Het is slechts de tweede keer dat het "mechanisme voor nauwere samenwerking" wordt gebruikt (zie IP/10/347). Dit mechanisme maakt het voor bepaalde lidstaten mogelijk onmiddellijk verdergaande maatregelen te nemen, terwijl andere lidstaten zich in een later stadium kunnen aansluiten. Het voorgestelde besluit om een nauwere samenwerking op het gebied van bescherming door een eenheidoctrooi toe te staan, moet nog, na instemming van het Europees Parlement, bij gekwalificeerde meerderheid worden goedgekeurd door de Raad van Ministers van de EU. In 2011 zal de Commissie gedetailleerde voorstellen, inclusief de vertaalregelingen, indienen voor de tenuitvoerlegging van de nauwere samenwerking met het oog op bescherming door een eenheidsoctrooi.

Op basis van de onderhandelingen, geleid door het Belgische voorzitterschap van de Raad van Ministers van de EU, bouwt het gedetailleerde voorstel inzake de taalregelingen voort op het bestaande taalstelsel van het EOB dat concurrerende kosten heeft. Het eenheidsoctrooi zal worden onderzocht en verleend in één van de officiële talen van het EOB (Engels, Frans of Duits).

Ten einde de toegang tot een eenheidsoctrooi te vergemakkelijken, moet het op niet-discriminerende basis beschikbaar worden gemaakt voor alle aanvragers binnen de EU. Hun uitvindingen moeten worden beschermd in alle EU-landen die deelnemen aan de nauwere samenwerking. Aanvragers in de EU waarvan de taal niet het Engels, Frans of Duits is, zullen over de mogelijkheid beschikken een octrooiaanvraag in te dienen in een andere officiële taal van de Europese Unie. De kosten voor de vertaling in een van de officiële talen van het EOB (door de aanvrager bij het indienen van zijn aanvraag te kiezen tussen het Engels, Frans en Duits) komen in aanmerking voor compensatie.

Achtergrond

Na het mislukken van vorige pogingen om een eenheidsoctrooi in te voeren (het Verdrag van Luxemburg betreffende het gemeenschapsoctrooi is nooit van kracht geworden), heeft de Commissie in augustus 2000 een voorstel voor een verordening betreffende een Gemeenschapsoctrooi ingediend (ingevolge het Lissabonverdrag wordt dit nu een EU-octrooi genoemd). In december 2009 hebben de lidstaten met eenparigheid van stemmen conclusies over een verbetering van het octrooistelsel in Europa aangenomen (zie IP/09/1880).

Die conclusies omvatten de belangrijkste elementen welke vereist zijn om een uniform EU-octrooi te kunnen realiseren en een nieuw octrooigerecht in de EU op te richten. In juni 2010 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening ingediend betreffende de vertaalregelingen voor het EU-octrooi, maar zij heeft daarvoor niet de vereiste unanieme instemming van de Raad van Ministers van de EU gekregen.

Het EU-Verdrag en het Verdrag betreffende de werking van de EU maken het mechanisme voor nauwere samenwerking mogelijk waarbij negen of meer lidstaten als laatste uitweg verder kunnen gaan op een specifiek gebied wanneer door de EU als geheel niet binnen een redelijk tijdsbestek overeenstemming kan worden bereikt. Andere lidstaten kunnen ervoor kiezen zich hierbij aan te sluiten op elk moment voordat of nadat die nauwere samenwerking van start is gegaan.

Voor meer informatie, zie:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm


Side Bar