Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1714

2010 m. gruodžio 14 d., Briuselis

Patentai. Komisija atveria kelią kelioms valstybėms narėms paspartinti bendro patento įvedimą

Šiandien Europos Komisija pateikė pasiūlymą atverdama tvirtesnio bendradarbiavimo galimybę kurti bendrą patentinę apsaugą ES. Tokia bendra patentinė apsauga leistų pageidaujančioms valstybėms narėms susitarti rengti patentą, kuris galiotų visose dalyvaujančiose šalyse ir būtų išduodamas pateikus vieną paraišką. Dėl nacionalinio patvirtinimo ir vertimo išlaidų Europoje įsigyti patentą kainuoja dešimt kartų daugiau negu JAV. Tokia padėtis neskatina tyrimų, plėtros ir inovacijų ir kenkia Europos konkurencingumui. Komisijos pasiūlymai dėl bendro ES patento buvo svarstomi daugiau nei dešimtmetį. Tačiau Taryboje nepavykdavo susitarti dėl kalbų taisyklių. Komisija mėgino rasti išeitį iš aklavietės ir 2010 m. birželio mėn. pateikė ES patento kalbų reikalavimų pasiūlymą (žr. IP/10/870). Bet kadangi dėl šių reikalavimų ES Ministrų Tarybai vieningai susitarti nepavyko, dabar Komisija pateikė pasiūlymą, kuriuo atveriama ES sutartimis numatyta tvirtesnio bendradarbiavimo šioje srityje galimybė.

„Kreiptis dėl patentų Europoje brangu ir sudėtinga, ir tai gali sau leisti tik turtingos bendrovės, – sakė už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier. – Tai, kad dėl didelių sąnaudų naujovių išradėjai patentus tvirtina ir užsitikrina išradimų apsaugą vidutiniškai tik 5 iš 27 ES valstybių narių, nepriimtina. Europos išradėjai ilgiau laukti negali. Būtent todėl Komisija siūlo galimybę daliai valstybių narių imtis veiksmų siekiant bendros patentinės apsaugos, ir tikiuosi, kad ilgainiui prie šios sistemos prisijungs visos valstybės narės. Bet kuriuo atveju bendrovės nebus diskriminuojamos ir galės kreiptis dėl ES patento vienodomis sąlygomis, nepriklausomai nuo įsisteigimo šalies.“

Dabartinė patentų padėtis Europoje

Dabartinė Europos patentų sistema, visų pirma turint omenyje vertimo reikalavimus, yra labai brangi ir sudėtinga. Europos patentų tarnyba (EPT) – 38 šalis (27 ES šalis ir 11 kitų Europos šalių) vienijančios tarpvyriausybinės Europos patentų organizacijos organas – nagrinėja patentų paraiškas ir yra atsakinga už Europos patento suteikimą, jei tenkinamos atitinkamos sąlygos. Tačiau, kad išduotas patentas galiotų valstybėje narėje, naujovių išradėjas turi kreiptis dėl patento patvirtinimo nacionaliniu lygmeniu kiekvienoje šalyje, kurioje norima užsitikrinti išradimo apsaugą. Dėl šio proceso patiriama nemažai papildomų vertimo ir administracinių išlaidų.

Europos patento patvirtinimas vien 13 valstybių narių gali kainuoti iki 18 000 EUR, iš kurių beveik 10 000 EUR yra vien vertimo išlaidos. Dėl to Europos patentas yra 10 kartų brangesnis už JAV patentą – šis vidutiniškai kainuoja 1 850 EUR. Dėl patiriamų išlaidų dauguma naujovių išradėjų išradimus patentuoja tik nedaugelyje valstybių narių.

Tolesni su patentais susiję veiksmai

Šiandienos pasiūlymas pagrįstas 12 valstybių narių (Danijos, Estijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Lenkijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Prancūzijos, Slovėnijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos) prašymu. Tai būtų antras kartas, kai naudojamasi tvirtesnio bendradarbiavimo mechanizmu (žr. IP/10/347), ir valstybės narės galėtų nedelsdamos imtis veiksmų, o kitos galėtų prisijungti vėliau. Siūlomą sprendimą leisti pradėti tvirtesnį bendradarbiavimą dėl bendro patento sistemos, pritarus Europos Parlamentui, ES Ministrų Taryba turi patvirtinti kvalifikuota balsų dauguma. 2011 m. Komisija pateiks išsamių pasiūlymų, kaip vykdyti tvirtesnį bendradarbiavimą siekiant bendros patentinės apsaugos, įskaitant vertimo reikalavimus.

Po derybų Belgijos pirmininkavimo ES Ministrų Tarybai laikotarpiu išsamus Komisijos vertimo reikalavimų pasiūlymas būtų grindžiamas esama EPT kalbų vartojimo konkurencinėmis kainomis tvarka. Bendras patentas būtų nagrinėjamas ir išduodamas viena iš dabartinių oficialių EPT kalbų – anglų, prancūzų arba vokiečių.

Kad gauti bendrą patentą būtų lengviau, jis turėtų būti prieinamas visiems ES pareiškėjams ir niekas neturėtų būti diskriminuojamas. Jų išradimai būtų saugomi visose ES šalyse, dalyvaujančiose tvirtesnio bendradarbiavimo grupėje. ES pareiškėjai, kurių šalies kalba nėra anglų, prancūzų arba vokiečių, turėtų galimybę teikti paraiškas bet kuria oficialiąja Europos Sąjungos kalba. Vertimo į EPT oficialiąsias kalbas (teikdamas paraišką asmuo galės pasirinkti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą) išlaidos galės būti kompensuojamos.

Pagrindiniai faktai

Po ankstesnių nesėkmingų bandymų sukurti bendrą patentą (1975 m. Liuksemburgo konvencija dėl Bendrijos patento taip ir neįsigaliojo) 2000 m. rugpjūčio mėn. Komisija pasiūlė Reglamentą dėl Bendrijos patento (dabar pagal Lisabonos sutartį vadinamo ES patentu). 2009 m. gruodžio mėn. valstybės narės vieningai priėmė išvadas dėl tvirtesnės patentų sistemos Europoje (žr. IP/09/1880). Į jas įtraukti pagrindiniai elementai – bendro ES patento įvedimas ir naujo ES patentų teismo įkūrimas. 2010 m. birželio mėn. Komisija pasiūlė Reglamentą dėl ES patento vertimo reikalavimų, tačiau nesulaukė būtino vieningo ES Ministrų Tarybos palaikymo.

ES sutartyje ir Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatyta, kad tvirčiau bendradarbiaudamos devynios arba daugiau šalių, nesant kitos išeities, gali imtis veiksmų konkrečioje srityje, jei ES mastu nepavyksta pasiekti susitarimo per priimtiną laikotarpį. Kitos valstybės narės gali nuspręsti prisijungti bet kuriuo vėlesniu etapu – prieš prasidedant tvirtesniam bendradarbiavimui arba jam jau prasidėjus.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm


Side Bar