Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1714

Bryssel 14. joulukuuta 2010

Komissio antaa joillekin jäsenvaltioille mahdollisuuden edetä yhteispatenttihankkeessa

Euroopan komissio antoi tänään ehdotuksen yhteistyön tiivistämisestä yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi EU:ssa. Yhtenäisen patenttisuojan ansiosta jäsenvaltiot voisivat halutessaan ottaa käyttöön kaikissa osallistujamaissa voimassa olevan patentin, joka voitaisiin saada yhdellä hakemuksella. Patentin hankkiminen on nykyisin Euroopassa kymmenen kertaa kalliimpaa kuin Yhdysvalloissa kansallisesta voimaansaattamisesta ja kääntämisestä aiheutuvien kustannusten vuoksi. Tällainen tilanne vaikeuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja heikentää Euroopan kilpailukykyä. Yhteistä eurooppapatenttia koskevista komission ehdotuksista on keskusteltu jo yli kymmenen vuoden ajan, mutta neuvostossa on ajauduttu pattitilanteeseen kielisäännöistä. Komissio yritti purkaa tämän tilanteen eurooppapatenttia koskevista kielivaatimuksista kesäkuussa 2010 antamallaan ehdotuksella (ks. IP/10/870). Koska EU:n ministerineuvosto ei kuitenkaan päässyt yksimielisyyteen kielivaatimuksista, komissio on nyt antanut ehdotuksen yhteistyön tiivistämisestä tällä alalla EU:n perussopimusten mukaisesti.

”Patenttien hakeminen Euroopassa on kallista ja hankalaa, minkä vuoksi niitä voivat hakea vain yritykset, joilla on paljon rahaa,” totesi sisämarkkinoista ja palveluista vastaava EU-komissaari Michel Barnier. ”Valitettava tosiasia on, että innovaattorit saattavat voimaan ja suojaavat patenttinsa keskimäärin vain viidessä EU:n 27 jäsenvaltiosta korkeiden kustannusten takia. Eurooppalaisilla keksijöillä ei ole enää varaa pidempiin viivästyksiin. Tästä syystä komissio ehdottaa, että joillekin jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus edetä yhtenäisessä patenttisuojassa. Toivon, että kaikki jäsenvaltiot liittyvät ajan mittaan uuteen järjestelmään. Yrityksiä ei syrjitä, ja ne voivat hakea alkuperämaistaan riippumatta eurooppapatenttia yhtäläisin edellytyksin.

Euroopan patenttijärjestelmän nykytilanne

Euroopan nykyinen patenttijärjestelmä on erittäin kallis ja monimutkainen, etenkin käännösjärjestelyjen osalta. Euroopan patenttivirasto (EPO) on yksi Euroopan patenttijärjestön elimistä. Hallitustenväliseen Euroopan patenttijärjestöön kuuluu 38 maata (EU-27 + 11 muuta Euroopan maata). Se tarkastelee patenttihakemuksia ja vastaa eurooppapatentin myöntämisestä, jos tarvittavat edellytykset täyttyvät. Myönnetyn patentin voimassaolo jäsenvaltiossa edellyttää kuitenkin, että keksijä hakee voimaan saattamista kansallisella tasolla kussakin yksittäisessä maassa, jossa patenttisuojaa haetaan. Tästä menettelystä aiheutuu huomattavia käännös- ja hallintokustannuksia.

Eurooppapatentti, joka saatetaan voimaan vain 13 jäsenvaltiossa, saattaa maksaa jopa 18 000 euroa, josta pelkät käännöskustannukset nielevät lähes 10 000 euroa. Tämä tekee eurooppapatentista kymmenen kertaa niin kalliin kuin yhdysvaltalaisesta patentista, joka maksaa noin 1 850 euroa. Kustannussyistä useimmat keksijät patentoivat keksintönsä vain muutamassa jäsenvaltiossa.

Tulevat toimet patenttialalla

Tämänpäiväinen ehdotus perustuu 12 jäsenvaltion (Alankomaat, Liettua, Luxemburg, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi, Tanska, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta) esittämään pyyntöön. Tämä on toinen EU-aloite, joka perustuu ns. tiiviimmän yhteistyön järjestelyyn (ks. IP/10/347). Sen ansiosta jotkin jäsenvaltiot voivat edetä hankkeessa viipymättä, kun taas toisilla on mahdollisuus liittyä mukaan myöhemmin. Yhteistyön tiivistämistä yhtenäisen patenttisuojan alalla koskeva päätösehdotus on vielä hyväksyttävä EU:n ministerineuvostossa määräenemmistöllä, ja Euroopan parlamentin on annettava suostumuksensa. Komissio aikoo antaa vuonna 2011 yksityiskohtaiset ehdotuksensa tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta yhtenäisen patenttisuojan alalla ja käännösvaatimuksista.

Belgian EU-puheenjohtajakaudella käytyjen neuvottelujen jälkeen käännösvaatimuksia koskeva yksityiskohtainen ehdotus perustuisi EPO:n voimassa olevaan kielijärjestelmään kilpailukykyisin kustannuksin. Yhteispatenttien tarkastelu ja myöntäminen tapahtuisivat yhdellä EPO:n nykyisistä virallisista kielistä (englanti, ranska, saksa).

Yhteispatentit olisivat kaikkien EU:n hakijoiden saatavilla ketään syrjimättä, mikä helpottaisi pääsyä järjestelmän piiriin. Hakijoiden keksinnöt suojattaisiin tiiviimmän yhteistyön ansiosta kaikissa yhteistyöhön osallistuvissa EU-maissa. Sellaisista EU:n jäsenvaltioista tulevat hakijat, joiden kieli on jokin muu kuin englanti, ranska tai saksa, voisivat jättää hakemuksensa millä tahansa muulla Euroopan unionin virallisella kielellä. Kääntämisestä jollekin EPO:n viralliselle kielelle (hakija voi hakemuksessaan valita englannin, ranskan tai saksan) aiheutuvista kustannuksista voitaisiin maksaa korvaus.

Tausta

Komissio teki elokuussa 2000 ehdotuksen yhteisöpatenttia koskevaksi asetukseksi (Lissabonin sopimuksen mukaan nykyisin eurooppapatentti) sen jälkeen, kun aiemmat aloitteet yhteispatentin käyttöönottamiseksi olivat epäonnistuneet (yhteisöpatenttia koskeva Luxemburgin yleissopimus vuodelta 1975 ei tullut koskaan voimaan). Jäsenvaltiot hyväksyivät joulukuussa 2009 tehostettua Euroopan patenttijärjestelmää koskevat päätelmät yksimielisesti (ks. IP/09/1880). Päätelmät sisälsivät tärkeimmät osatekijät yhteisen eurooppapatentin luomiseksi ja uuden patenttituomioistuimen perustamiseksi. Kesäkuussa 2010 komissio ehdotti asetusta EU-patenttia koskevista käännösvaatimuksista, mutta ehdotus ei saanut EU:n vaadittua ministerineuvoston yksimielistä kannatusta.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan tiiviimmän yhteistyön avulla vähintään yhdeksän maata voi viimeisenä keinona edetä tietyllä alalla, jos koko EU:ssa ei ole päästy yhteisymmärrykseen kohtuullisessa ajassa. Muut jäsenvaltiot voivat liittyä tiiviimpään yhteistyöhön milloin tahansa ennen sen aloittamista tai sen aloittamisen jälkeen.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm


Side Bar