Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1714

Brüssel, 14. detsember 2010

Patendisüsteem: komisjon lubab mõnedel liikmesriikidel teha tõhustatud koostööd ühtse patendi kasutuselevõtuks

Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku, mis annab võimaluse teha nn tõhustatud koostööd, et luua ELis ühtne patendikaitse. Selline ühtne patendikaitse lubaks liikmesriikidel, kes seda soovivad, leppida kokku kõikides osalevates riikides kehtiva patendi kasutuselevõtus, mille saamiseks piisaks ühest taotlusest. Patendi saamine Euroopas on praegu riikliku kinnitamise ja tõlkekulude tõttu kümme korda kallim kui Ameerika Ühendriikides. Selline olukord pärsib teadusuuringuid, arendustegevust ja innovatsiooni ning vähendab Euroopa konkurentsivõimet. Komisjoni ettepanekud ELi ühtse patendi kohta on olnud arutlusel üle kümne aasta. Paraku on nõukogus jõutud patiseisu keele-eeskirju puudutavates küsimustes. Komisjon püüdis olukorda lahendada 2010. aasta juunis esitatud ettepanekuga ELi patendi keelenõuete kohta (vt IP/10/870). Kuna ELi ministrite nõukogu ei ole jõudnud ühehäälselt kokkuleppele ELi patentide keelenõuete osas, esitas komisjon nüüd ettepaneku, mis võimaldab vastavalt ELi aluslepingutele teha selles valdkonnas nn tõhustatud koostööd.

„Patendi taotlemine Euroopas on kulukas ja keeruline ettevõtmine, mistõttu saavad seda endale lubada ainult need ettevõtjad, kellel on paks rahakott,” ütles Euroopa siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier. „On vastuvõetamatu, et innovaatorid kinnitavad ja kaitsevad oma patente 27 ELi liikmesriigist keskmiselt viies riigis, kuna see maksab liiga palju. Euroopa leiutajad ei saa enam kauem oodata. Seepärast teeb komisjon ettepaneku, et mõned liikmesriigid peaksid saama ühtse patendikaitse suunas edasi liikuda, ja ma loodan, et aja jooksul liituvad selle uue süsteemiga kõik liikmesriigid. Igal juhul ettevõtjaid ei diskrimineerita ja nad võivad ELi patenti taotleda võrdsetel tingimustel, sõltumata oma päritoluriigist.”

Euroopa patendisüsteemi praegune olukord

Euroopa praegune patendisüsteem on eelkõige tõlkimisnõuete tõttu väga kulukas ja keeruline. Euroopa Patendiamet on 38 riiki (EL 27 ja 11 muud Euroopa riiki) hõlmav valitsustevahelise Euroopa Patendiorganisatsiooni asutus, mis tegeleb patenditaotlustega ja vastutab Euroopa patendi väljaandmise eest, kui nõutud tingimused on täidetud. Kuid selleks, et välja antud patent kehtiks ka liikmesriikides, peab leiutaja taotlema riiklikul tasandil kinnitamist igas riigis, kus patendikaitset soovitakse. See protsess toob kaasa märkimisväärseid tõlkimise ja haldusega seotud lisakulusid.

Euroopa patendi kinnitamine ainult 13 riigis võib maksta kuni 18 000 eurot, millest ligikaudu 10 000 eurot moodustavad üksnes tõlkimiskulud. Selle tagajärjel on tekkinud olukord, kus Euroopa patent on kümme korda kallim kui USA patent, mis maksab keskmiselt 1850 eurot. Kulutuste tõttu patenteerib enamik leiutajaid oma leiutise üksnes üksikutes liikmesriikides.

Edasised sammud patendisüsteemis

Tänane ettepanek on vastus 12 liikmesriigi (Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Leedu, Luksemburg, Madalmaad, Poola, Sloveenia, Rootsi ja Ühendkuningriik) taotlusele. See oleks teine kord, kui kasutatakse „tõhustatud koostöö mehhanismi“ (vt IP/10/347) ja see võimaldaks mõnedel liikmesriikidel kohe edasi liikuda, kusjuures teised võivad liituda hiljem. ELi ministrite nõukogu peab pärast Euroopa Parlamendilt nõusoleku saamist kvalifitseeritud häälteenamusega kiitma heaks ettepaneku otsuse kohta, millega antakse luba tõhustatud koostöö arendamiseks ühtse patendikaitse valdkonnas. Komisjon esitab 2011. aastal tõhustatud koostöö rakendamiseks ühtse patendikaitse valdkonnas üksikasjalikud ettepanekud, milles käsitletakse ka tõlkimisnõudeid.

Pärast eesistujariigi Belgia juhitud Euroopa ministrite nõukogu läbirääkimisi põhineks üksikasjalik ettepanek tõlkimisnõuete kohta Euroopa Patendiameti praegusel keelekorraldusel konkurentsivõimeliste hindadega. Ühtset patenti menetletaks ja antaks välja Euroopa Patendiameti ühes praeguses ametlikus keeles, milleks on inglise, prantsuse või saksa keel.

Ühtsele patendile ligipääsu lihtsustamiseks tuleks see teha kõikidele taotlejatele ELis mittediskrimineerivate põhimõtete kohaselt kättesaadavaks. Nende leiutised oleksid kaitstud kõikides ELi riikides, mis võtavad tõhustatud koostööst osa. Nendel taotlejatel ELis, kelle keel ei ole inglise, prantsuse ega saksa keel, oleks võimalus täita taotlus ükskõik millises muus Euroopa Liidu ametlikus keeles. Ühte Euroopa Patendiameti ametlikku keelde tõlkimise kulud (taotleja peab taotluse esitamisel valima kas inglise, prantsuse või saksa keele) kompenseeritaks.

Taustteave

Komisjon tegi 2000. aasta augustis määruse ettepaneku ühenduse patendi kohta (Lissaboni lepingu kohaselt viidatakse sellele praegu kui ELi patendile) pärast varasemaid ebaõnnestunud katseid ühtne patent kasutusele võtta (ühenduse patenti käsitlev 1975. aasta Luxembourgi konventsioon ei ole kunagi jõustunud). 2009. aasta detsembris võtsid liikmesriigid ühehäälselt vastu järeldused tugevdatud patendisüsteemi kohta Euroopas (vt IP/09/1880). Nendes leiti, et tuleb tegeleda ELi ühtse patendiga seotud võtmeküsimustega ja luua ELis uus patendikohus. 2010. aasta juunis esitas komisjon määruse ELi patendi tõlkimisnõuete kohta, kuid ei saanud ELi ministrite nõukogult nõutud ühehäälset toetust.

ELi lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt võivad üheksa või enam riiki viimase abinõuna tõhustatud koostöö raames teatud valdkonda edasi arendada, kui ELis tervikuna mõistliku aja jooksul ühisele kokkuleppele ei jõuta. Ülejäänud liikmesriigid võivad igal ajal enne või pärast tõhustatud koostöö alustamist liituda.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm


Side Bar