Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1714

Bruxelles, den 14. december 2010

Patenter: Kommissionen baner vejen for, at nogle medlems­stater kan gå videre med et fælles patent

Europa-Kommissionen forelagde i dag et forslag, der baner vejen for et "forstærket samarbejde" med henblik på at skabe en fælles patent­beskyttelse i EU. Denne fælles patentbeskyttelse vil give interesserede medlemsstater mulighed for at aftale at oprette et patent, som er gyldigt i alle deltagende lande, og som kan opnås med en enkelt ansøgning. At opnå patent i Europa er ti gange dyrere end i USA på grund af national validering og omkostninger til oversættelse. Denne omstændighed lægger en dæmper på forskning, udvikling og innovation og undergraver Europas konkurrence­evne. Kommissionens forslag til et fælles EU-patent er blevet drøftet i mere end et årti, men der har været et dødvande i Rådet vedrørende sprogregler. Kommissionen søgte at løse problemet med sit forslag af juni 2010 om sprogkrav for EU-patenterne (se IP/10/870). Men da EU's Ministerråd ikke har kunnet opnå enstemmighed om en aftale om sprogkrav for EU-patenterne, har Kommissionen nu forelagt et forslag, der baner vejen for et "forstærket samarbejde", der skal godkendes på området i overensstem­melse med EU-traktaterne.

"Patentansøgninger i Europa er en bekostelig affære, og de er kun tilgængelige for virksomheder med dybe lommer", udtalte Michel Barnier, EU-kommissær for det indre marked og tjenesteydelser. "Det er et uacceptabelt faktum, at patent­anmeldere grundet de høje omkostninger i gennemsnit kun validerer og beskytter deres patenter i 5 af EU's 27 medlemsstater. De europæiske opfindere kan ikke vente længere. Derfor foreslår Kommissionen, at nogle medlemsstater bør kunne gå videre med en fælles patentbeskyttelse, og jeg håber, at alle medlemsstater med tiden vil tilslutte sig dette nye system. Under alle omstændigheder vil der ikke ske forskelsbehandling mellem virksomheder, og de vil kunne ansøge om et EU-patent på lige vilkår, uanset hvilket land de kommer fra."

De nuværende vilkår for patentering i Europa

Det nuværende europæiske patentsystem er meget dyrt og komplekst, især hvad angår oversættelseskravene. Den Europæiske Patentmyndighed (EPM) – et organ under den mellemstatslige europæiske patentorganisation, der omfatter 38 lande (EU-27 + 11 andre europæiske lande) – behandler patentansøgninger og er ansvar­lig for at udstede et europæisk patent, hvis betingelserne er opfyldt. Men for at det udstedte patent kan få virkning i en medlemsstat, skal patentansøgeren anmode om validering af patentet på nationalt plan i hvert enkelt land, hvori der ansøges om patentbeskyttelse. Denne proces indebærer betydelige yderligere omkostninger til oversættelse og administration.

Et europæisk patent, som blot valideres i 13 medlemsstater, kan koste op til 18 000 EUR, hvoraf næsten 10 000 EUR går til oversættelseshonorar. Dette har skabt en situation, hvor omkostningerne til et europæisk patent er ti gange højere end et patent i USA, der gennemsnitligt koster 1 850 EUR. På grund af omkostningerne tager de fleste opfindere kun patent på deres opfindelse i et meget begrænset antal medlemsstater.

Vejen frem for patenter

Det aktuelle forslag følger af en anmodning fra 12 medlemsstater (Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Litauen, Luxembourg, Neder­landene, Polen, Slovenien, Sverige og Tyskland). Det vil blive anden gang i EU's historie, at "ordningen vedrørende forstærket samarbejde" anvendes (se IP/10/347), og den vil give nogle medlemsstater mulighed for at gøre fremskridt øjeblikkeligt og give andre mulighed for at tilslutte sig senere. Den foreslåede beslutning om at tillade et forstærket samarbejde om fælles patentbeskyttelse vil skulle godkendes af EU's Ministerråd med kvalificeret flertal efter Europa-Parlamentets godkendelse. I 2011 vil Kommissionen fremsætte detaljerede forslag angående gennemførelsen af det forstærkede samarbejde om fælles patentbeskyttelse, herunder oversættelses­krav.

I overensstemmelse med forhandlingerne under det belgiske EU-rådsformandskabs ledelse vil det detaljerede forslag om oversættelseskrav stadig bygge på EPM's eksisterende sprogordning til konkurrencedygtige omkostninger. Det fælles EU-patent vil blive behandlet og udstedt på et af EPM's officielle sprog, dvs. engelsk, fransk eller tysk.

For at lette adgangen til et fælles patent bør det stilles til disposition for alle ansøgere i EU uden forskelsbehandling. Deres opfindelser vil blive beskyttet i alle EU-lande, som deltager i det forstærkede samarbejde. Ansøgere i EU, der ikke har engelsk, fransk eller tysk som sprog, vil kunne vælge at indgive en ansøgning på et af Den Europæiske Unions øvrige officielle sprog. Udgifterne til oversættelse til et af EPM's officielle sprog (ansøgeren skal i forbindelse med indgivelse af ansøgningen vælge mellem engelsk, fransk og tysk) vil kunne komme i betragtning til kompensation.

Baggrund

Kommissionen fremsatte et forordningsforslag om et EU-patent i august 2000 (nu kendt som EU-patentet i henhold til Lissabontraktaten), efter at tidligere forsøg på at etablere et fælles patent slog fejl (Luxembourgaftalen fra 1975 om et europæisk patent trådte aldrig i kraft). I december 2009 vedtog medlemsstaterne enstemmigt konklusioner om et forbedret patentsystem i Europa (se IP/09/1880). Disse indeholdt de centrale elementer, der skal til for at skabe et fælles EU-patent og oprette en ny patentdomstol i EU. I juni 2010 fremkom Kommissionen med en forordning om oversættelseskrav for EU-patentet, men opnåede ikke den påkrævede enstemmige støtte fra EU's Ministerråd.

EU-traktatens og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådes bestemmelser om forstærket samarbejde giver mulighed for - hvis ni lande eller derover deltager - at gå videre på et bestemt område som en sidste udvej, hvis der ikke kan opnås en aftale for EU som helhed inden for en rimelig tidshorisont. Andre medlemsstater kan tilslutte sig når som helst før eller efter, at det forstærkede samarbejde er iværksat.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm


Side Bar