Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1714

V Bruselu dne 14. prosince 2010

Komise umožní některým členským státům pokročit směrem k jednotnému patentu

Evropská komise dnes předložila návrh otevírající cestu „posílené spolupráci“, která má v EU zavést jednotnou patentovou ochranu. Jednotná patentová ochrana by členským státům, které by měly zájem, umožnila zřídit patent platný ve všech zúčastněných zemích, který by bylo možné získat na základě jediné žádosti. Získat patent je v Evropě v současnosti desetkrát dražší než v USA, což je způsobeno náklady na potvrzování platnosti a na překlad na vnitrostátní úrovni. Tento stav je překážkou výzkumu, vývoje a inovace a oslabuje konkurenceschopnost Evropy. Diskuse o návrhu Komise na jednotný patent EU probíhají už déle než deset let. V Radě však v souvislosti s jazykovými pravidly vznikla patová situace. Komise se ji pokusila odblokovat svým návrhem o jazykových požadavcích pro patent EU z června 2010 (viz IP/10/870). Rada ministrů EU nicméně ohledně těchto jazykových požadavků nebyla schopna dospět k jednomyslné dohodě, a Komise tak nyní přichází s návrhem otevírajícím cestu „posílené spolupráci“, jež má být v této oblasti schválena v souladu se Smlouvami EU.

„Žádost o patent je v Evropě drahá a komplikovaná záležitost, kterou si mohou dovolit pouze společnosti, které na to mají,“ uvedl Michel Barnier, komisař EU pro vnitřní trh a služby. „Nepřijatelná je zejména skutečnost, že autoři inovačních návrhů si právě kvůli vysokým nákladům nechávají potvrdit a chránit své patenty v průměru pouze v pěti z 27 členských států EU. Evropští vynálezci si nemohou dovolit dále čekat. Komise proto navrhuje, aby některé členské státy dostaly možnost pokročit směrem k jednotné patentové ochraně, a já doufám, že časem se do tohoto nového systému zapojí všechny členské státy. Společnosti však v žádném případě nebudou diskriminovány a budou si moci požádat o patent EU za rovných podmínek bez ohledu na jejich zemi původu.“

Současná situace evropských patentů

Současný evropský patentový systém je velmi drahý a složitý – především pokud jde o požadavky na překlad. Žádosti o patent posuzuje Evropský patentový úřad (EPO), mezivládní orgán sdružující evropské patentové organizace, jehož členy je 38 zemí (27 členských států EU a 11 dalších evropských zemí), a pokud jsou splněny všechny náležitosti, má pravomoc udělit evropský patent. Aby však mohl vydaný patent platit v jednom členském státě, musí autor vynálezu znovu požádat o jeho potvrzení na vnitrostátní úrovni v každé jednotlivé zemi, v níž usiluje o patentovou ochranu. Tento proces znamená další podstatné náklady na překlad a administrativní náklady.

Například evropský patent, jehož platnost byla potvrzena pouze v 13 členských státech, může stát až 18 000 EUR, z čehož téměř 10 000 EUR tvoří pouze náklady na překlady. Evropský patent je tak v této situaci desetkrát dražší než patent vydaný v USA, který v průměru stojí 1 850 EUR. Vzhledem k nezbytným nákladům si většina vynálezců nechává své vynálezy patentovat pouze ve velmi omezeném počtu členských států.

Cesta vpřed

Dnešní návrh vychází z žádosti 12 členských států (Dánska, Estonska, Finska, Francie, Litvy, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Polska, Slovinska, Spojeného království a Švédska). Tato iniciativa, která by některým členským státům umožnila pohnout se okamžitě kupředu, přičemž ostatní by měly možnost připojit se později, by byla druhým případem využití „mechanismu posílené spolupráce“ (viz IP/10/347). Navrhované rozhodnutí, kterým se schválí posílená spolupráce v oblasti jednotné patentové ochrany, musí kvalifikovanou většinou schválit Rada ministrů EU poté, co získá souhlas Evropského parlamentu. V roce 2011 Komise předloží podrobné návrhy týkající se provádění této posílené spolupráce v oblasti jednotné patentové ochrany, včetně požadavků na překlad.

Výsledkem jednání vedených belgickým předsednictvím v Radě ministrů EU je, že podrobný návrh ohledně požadavků na překlad bude vycházet ze stávajícího jazykového systému EPO, a to na základě konkurenceschopných cen. Jednotný patent bude posouzen a vydán v jednom ze tří současných úředních jazyků EPO – angličtině, francouzštině nebo němčině.

V zájmu usnadnění přístupu k jednotnému patentu by se měl všem žadatelům v EU poskytovat bez diskriminace. Jejich vynálezy budou chráněny ve všech zemích EU účastnících se posílené spolupráce. Žadatelé z EU, jejichž jazykem není angličtina, francouzština nebo němčina, budou mít možnost podat žádost v kterémkoli jiném úředním jazyce Evropské unie. Žadatel si následně při podání žádosti zvolí angličtinu, francouzštinu nebo němčinu a náklady na překlad do jednoho z těchto úředních jazyků EPO si bude moci nechat uhradit.

Souvislosti

Poté, co dřívější pokusy o zavedení jednotného patentu neuspěly (Lucemburská úmluva o patentu Společenství z roku 1975 nikdy nevstoupila v platnost), navrhla Komise v roce 2000 nařízení o patentu Společenství (podle Lisabonské smlouvy se na něj nyní odkazuje jako na patent EU). V prosinci 2009 členské státy jednomyslně schválily závěry o zlepšení patentového systému v Evropě (viz IP/09/1880). Obsahovaly zásadní prvky nutné pro zavedení jednotného patentu EU a zřízení nového patentového soudu v EU. Komise v červnu 2010 předložila nařízení o požadavcích na překlad pro patent EU, jemuž se však od Rady ministrů EU nedostalo potřebné jednomyslné podpory.

Podle Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování EU představuje posílená spolupráce poslední možnost, která dovoluje devíti či více zemím pokročit v určité oblasti, pokud EU jako celek není schopna dosáhnout v přiměřené lhůtě dohody. Ostatní členské státy se mohou rozhodnout připojit se k takovému projektu kdykoli před zahájením posílené spolupráce nebo po něm.

Další informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm


Side Bar