Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1705

Strasbourg den 14 december 2010

Europeiska kommissionen vill begränsa byråkratin för företag och konsumenter vid gränsöverskridande rättsfall

Ett företag baserat i Frankrike har ingått ett byggkontrakt med ett företag baserat i Polen om att uppföra en fabrik i närheten av Paris. De två firmorna kommer överens om att en domstol i Warzawa ska behandla eventuella avtalstvister. Den polska firman stämmer det franska företaget eftersom det sistnämnda är försenat med betalningar. Domstolen i Warzawa dömer att det franska företaget måste betala det utestående beloppet. Det polska företaget vill sedan att detta beslut ska gälla det franska bolagets tillgångar i Frankrike. För detta krävs i dagsläget att det polska företaget först går igenom ett tidskrävande förfarande vid en fransk domstol, kallat exekvaturförfarande – vilket kan kosta upp till 3 000 euro. Exekvaturförfarandet, som varje år genomförs mer än 10 000 gånger i EU, är föråldrat i ljuset av utvecklingen på Europas inre marknad och förtroendet mellan medlemsstaternas rättssystem vad gäller civil- och handelsrelaterade frågor. Europeiska kommissionen har därför i dag föreslagit att exekvaturförfarandet ska avskaffas, vilket kan medföra besparingar på upp till 48 miljoner euro per år och underlätta handeln mellan länder, särskilt för små och medelstora företag. Besparingen är en del av kommissionens förslag till en djupgående reform av den så kallade Bryssel I-förordningen från 2001, en uppsättning EU-regler där det fastslås vilken domstol som är behörig när det gäller gränsöverskridande mål, och hur domar utfärdade i en EU-medlemsstat ska erkännas och verkställas i ett annat EU-land. Reformen ska stärka den inre marknaden och minska byråkratin. Den ska dessutom stärka skyddet för europeiska konsumenter när de handlar med företag i tredjeländer, stärka rättssäkerheten med hänsyn till överenskommelser om tillämplig lag bland företag, samt förbättra konkurrenskraften för Europas skiljedomstolar.

”Kommissionen föreslår i dag att avskaffa ett komplicerat och kostsamt förfarande för erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område mellan medlemsstaterna. Det är goda nyheter för enskilda personer och små och medelstora företag i EU. Våra förslag kommer att leda till att gränsöverskridande tvister löses snabbare och billigare, med besparingar på mellan 2 000 och 12 000 euro i enskilda fall”, sade José Manuel Barroso, Europeiska kommissionens ordförande.

”På en verklig inre marknad bör domar på privaträttens område, som utfärdats i en medlemsstat, fullt ut erkännas i alla andra medlemsstater inom Europeiska unionen. Därför försöker vi i dag avskaffa det föråldrade och överdrivet byråkratiska exekvaturförfarandet. I och med det undanröjer vi en viktig avskräckande aspekt för transaktioner över gränserna i Europa”, sade Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. ”Mitt mål är att domar på privaträttens område 2013 ska kunna verkställas effektivt, snabbt och billigt i hela EU, oberoende av om de meddelas av en inrikes domstol eller en domstol i en annan medlemsstat.”

Även om EU:s inre marknad ger företag tillträde till en marknad med 500 miljoner konsumenter är bara en fjärdedel av Europas 20 miljoner små- och medelstora företag inblandade i handel över gränserna. Enligt en ny undersökning skulle nästan 40 procent av företagen vara mer benägna att handla utanför sin hemmarknad om förfarandena i samband med rättstvister utomlands gjordes enklare. Att undanröja byråkratiska hinder som medför extra utgifter och rättsosäkerhet för företag är därför en central del i kommissionens satsning på att förenkla livet för företag och medborgare (se IP/10/1390 och MEMO/10/525).

Kommissionen enades i dag om en reform av ”Bryssel I-förordningen” från 2001. Förordningen är av grundläggande betydelse när det gäller gränsöverskridande tvister eftersom den fastställer vilken domstol som är behörig i gränsöverskridande mål. Den gör det också möjligt att domar utfärdade i en medlemsstat kan erkännas i en annan.

Reformen som kommissionen i dag har föreslagit omfattar fyra viktiga förändringar:

  • Avskaffa det besvärliga exekvatursförfarandet: Enligt nuvarande regler gäller en dom i en medlemsstat inte automatiskt i ett annat land. Den måste först valideras och förklaras verkställbar i ett särskilt mellanliggande förfarande av en domstol i medlemsstaten – det så kallade exekvaturförfarandet. I komplexa mål kan förfarandet kosta upp till 12 700 euro i advokatkostnader och översättnings- och rättegångskostnader. I vissa länder kan det dessutom ta åtskilliga månader innan en dom erkänns och verkställs. I nästan 95 % av målen är det här förfarandet en ren formalitet. Kommissionen föreslår därför att det ska avskaffas. I framtiden kommer således domar på privaträttens område, som utfärdats av en domstol i en medlemsstat, automatiskt att vara verkställbara i hela EU. Domens verkställande kan fortfarande stoppas av en domstol, men bara under särskilda omständigheter (till exempel om den domstol som har utfärdat domen utomlands har brutit mot rätten till en rättvis rättegång).

  • Stärka konsumentskyddet avseende rättstvister där icke-EU-länder är inblandade: För närvarande skiljer sig nationella bestämmelser om behörighet i fråga om tilltalade i tredjeländer betydligt mellan medlemsländerna. Nationella lagar i ett land kan tillåta att en medborgare eller ett företag stämmer en part från ett land utanför EU vid en nationell domstol, medan detta kan vara en omöjlighet i ett annat land. Reformen som föreslås i dag kommer att ändra på detta. I synnerhet i relationer mellan en konsument som är bosatt i EU och ett företag som är etablerat utanför EU kommer domstolarna i det land där konsumenten bor att ha behörighet, oavsett medlemsstat.

  • Skapa rättssäkerhet vad gäller överenskommelser om behörig domstol mellan företag: I relationer mellan företag enas ofta företag om att göra upp alla tvister i en speciell domstol. Taktik i samband med rättstvister har emellertid lett till en situation där giltigheten av sådana överenskommelser prövas vid en domstol i en annan medlemsstat för att försena lösningen av tvisten – en företeelse som ofta kallas ”italiensk torped”. Kommissionen föreslog i dag åtgärder för att få stopp på sådant missbruk genom att garantera att den domstol som valts i en överenskommelse om behörig domstol alltid är den som först avgör om avtalet är giltigt eller ej.

  • Stärka konkurrenskraften för Europas skiljedomstolar: Kommissionens reformförslag skapar klarhet i fråga om skiljedomar, vilka tidigare inte omfattats av Bryssel I-förordningen. Mer än 60 % av stora europeiska företag föredrar skiljedom framför rättegång för att lösa en företagstvist. EU:s skiljedomstolar i London och Paris handlägger mål till ett totalt värde av över 50 miljarder euro. Det kostar EU 4 miljarder euro om året. För närvarande kan dock ett företag som vill undslippa ett skiljeavtal lätt hävda att avtalet är ogiltigt och väcka talan i en domstol i ett medlemsland där det är sannolikt att beslutet blir fördelaktigt och skiljeavtalets giltighet ifrågasätts. Dkommissionen har därför i dag föreslagit att företag ska ges garanti för att valet av skiljedomstol kommer att skyddas mot otillbörliga tvister.

Bakgrund

Bryssel I-förordningen förenklar det civilrättsliga samarbetet i EU genom att fastställa vilken domstol som är mest lämplig att lösa en gränsöverskridande tvist och garantera ett smidigt erkännande och verkställande av domar som utfärdats i en annan medlemsstat. Detta hjälper den inre marknaden att fungera på rätt sätt.

Åtta år efter det att den ursprungliga förordningen trädde i kraft försöker kommissionen nu genom sitt förslag till reform att göra den effektivare.

Förslaget att avskaffa exekvaturförfarandet är en fortsättning på tidigare insatser till exempel det europeiska betalningsföreläggandet (ett förenklat förfarande för obestridda gränsöverskridande anspråk), det europeiska småmålsförfarandet för gränsöverskridande anspråk på mindre än 2 000 euro och EU:s förordning om underhållsskyldighet.

Kommissionen utfärdade en rapport om tillämpningen av Bryssel I i april 2009, tillsammans med en grönbok där det redogörs för olika politiska alternativ.

Kommissionen offentliggjorde i dag en grönbok med flera förslag om hur den fria rörligheten för civilståndshandlingar kan underlättas (se IP/10/1704).

Nästa steg

Det är nu upp till Europaparlamentet och ministerrådet att enas om kommissionens förslag till reform av "Bryssel I-förordningen".

För ytterligare upplysningar

MEMO/10/677

Nyhetssida för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, viceordförande i kommissionen och kommissionär för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Chart 1: Relevance of rules on jurisdiction and enforcement for cross-border commercial activity

"To what extent would you be inclined to engage in (more) cross-border commercial activity if, in the event of a dispute, a judgement obtained in one Member State would be enforceable in another without additional procedures?"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: CSES study, Text box 3.3, p. 61

Chart 2: Number of exequatur applications and success rates (2009)

Member State

No. Applications

Success rate %

Austria

244

93

Belgium*†

307

95

Bulgaria

54

56

Cyprus

14

75

Czech Rep

42

93

Denmark*

163

95

Estonia

8

78

Finland

46

100

France

1,176

99

Germany*

1,638

88

Greece*

500

95

Hungary*

53

88

Ireland

127

93

Italy

1,156

93

Latvia

55

76

Lithuania

183

83

Luxemburg

244

95

Malta

7

93

Netherlands*

378

95

Poland

444

88

Portugal

205

93

Romania

153

93

Slovakia

18

83

Slovenia

238

93

Spain

887

93

Sweden

380

90

UK*

1,202

93

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
EU27

9,922

93

Chart 3: Cost and length of exequatur proceedings in the EU Member States

Member State

Estimated cost of exequatur proceedings

(€)

Length of 1st instance exequatur proceedings

Length of 2nd instance exequatur proceedings

Austria

2,786

1 week

n.a

Belgium

1,893

1-4 months

Liège: 1 year; Antwerp: 1 year; Brussels: up to 2 years

Bulgaria

1,102

n.a.

n.a

Cyprus

1,824

1-3 months

n.a

Czech Rep

1,334

n.a

n.a

Denmark

2,666

n.a

n.a

Estonia

1,883

3-6 months

6 months to 1-2 years

Finland

2,765

2-3 months

6 months

France

3,086

10-15 days

n.a

Germany

2,986

3 weeks

1-6 months; applications which obviously have no chance of success are immediately closed within a period of 1-2 weeks

Greece

1,873

10 days-7 months

6-10 months

Hungary

1,878

1-2 hours

3 months (in more than 50 % of the cases)

Ireland

3,565

1 week or more

n.a

Italy

3,855

Milan: 20-30 days ; Bolzano: 7-20 days

about 2 years

Latvia

2,616

10 days

2-6 months

Lithuania

1,309

up to 5 months

up to 2 months

Luxemburg

1,863

1-7 days

10-12 months

Malta

1,449

Exemplary single cases with procedures concluded within days up to 3 months

first hearing after 2 years; decision 3-12 months later

Netherlands

3,136

n.a.

n.a.

Poland

1,299

1-4 months

1-3 months

Portugal

2,193

n.a.

4-5 months

Romania

1,296

n.a.

n.a.

Slovakia

1,308

n.a.

n.a.

Slovenia

1,893

n.a.

2-12 months

Spain

1,048

n.a.

2-4 months

Sweden

2,646

2-3 weeks

n.a.

UK

3,955

1-3 weeks

1-2 months

EU27

2,208

n.a.

n.a.

Source: CSES study, p. 42.


Side Bar