Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1705

Strasbourg, 14. decembra 2010

Evropska komisija skrajšuje čezmejne sodne postopke za podjetja in državljane

Podjetje s sedežem v Franciji ima s podjetjem, ki ima sedež na Poljskem, sklenjeno pogodbo za gradnjo tovarne v bližini Pariza. Podjetji se dogovorita, da bo morebitne pogodbene spore reševalo sodišče v Varšavi. Poljsko podjetje toži francosko podjetje zaradi zaostanka s plačili. Varšavsko sodišče odloči, da mora francosko podjetje poravnati dolgovani znesek. Poljsko podjetje nato želi, da ta sodba velja za premoženje francoskega podjetja v Franciji. To trenutno pomeni, da mora poljsko podjetje najprej začeti zamuden postopek pred francoskim sodiščem, imenovan „eksekvatura“, njegovi stroški pa lahko znašajo tudi 3 000 evrov. Glede na razvoj evropskega enotnega trga ter raven zaupanja med pravnimi sistemi držav članic v civilnih in gospodarskih zadevah je ta postopek, ki se v EU izvede več kot 10 000 krat na leto, zastarel. Evropska komisija zato danes predlaga, da se ta postopek opusti, s čimer bi se prihranilo do 48 milijonov evrov letno in olajšalo čezmejno poslovanje, zlasti za mala in srednja podjetja (MSP). Varčevanje je del predloga Komisije o temeljiti reformi tako imenovane Uredbe „Bruselj I“ iz leta 2001. To je sveženj pravil, ki določajo, katero sodišče je pristojno v čezmejnih zadevah in kako se odločbe sodišča, izdane v eni državi članici EU, priznavajo in izvršujejo v drugi. Reforma naj bi utrdila enotni trg in skrajšala sodne postopke. Poleg tega bo okrepila varstvo evropskih potrošnikov pri poslovanju s podjetji iz tretjih držav, povečala pravno varnost sporazumov o izbiri sodišča, sklenjenih med podjetji, ter izboljšala konkurenčnost instituta evropske arbitraže.

„Komisija danes predlaga ukinitev zapletenega in dragega postopka za priznavanje in izvrševanje sodb v civilnih in gospodarskih zadevah med državami članicami. To je dobra novica za evropske državljane in MSP. Z našimi predlogi bo reševanje čezmejnih sporov hitrejše in cenejše, pri posameznih zadevah pa se bo prihranilo od 2 000 do 12 000 evrov,“ je dejal predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso.

„Na dejanskem enotnem trgu bi morale biti sodbe v civilnih in gospodarskih zadevah, izdane v eni državi članici, povsem verodostojne tudi v vseh drugih državah članicah Evropske unije. Zato smo sklenili opustiti zastareli in pretirano birokratski postopek eksekvature ter s tem odstraniti pomembno oviro, ki odvrača od čezmejnih transakcij v Evropi,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. Dodala je še: „Doseči želimo, da se do leta 2013 sodbe v civilnih in gospodarskih zadevah izvršijo učinkovito, hitro in brez nepotrebnih stroškov po vsej EU, ne glede na to, ali jih je izdalo domače sodišče ali sodišče iz druge države članice EU.“

Čeprav imajo podjetja na enotnem trgu EU dostop do trga s 500 milijoni potrošnikov, čezmejno trguje le četrtina od 20 milijonov evropskih MSP. Nedavna raziskava je pokazala, da bi bilo skoraj 40 odstotkov podjetij bolj naklonjenih trgovini zunaj njihovega domačega trga, če bi bili sodni postopki reševanja sporov v tujini enostavnejši. Odstranitev birokratskih ovir, ki pomenijo dodatne stroške in pravno negotovost za podjetja, je tako bistveni del prizadevanj Komisije za olajšanje poslovanja podjetij in življenja državljanov (glej IP/10/1390 in MEMO/10/525).

Komisija se je danes odločila za reformo Uredbe „Bruselj I“ iz leta 2001. Ta uredba je nadvse pomembna za postopke v čezmejnih pravnih sporih, saj določa, katero sodišče je pristojno za posamezno čezmejno zadevo, in omogoča, da se sodbe iz ene države članice priznajo tudi v drugi.

Reforma, ki jo je danes predlagala Komisija, zajema štiri glavne spremembe:

  • opustitev okornega postopka eksekvature: na podlagi veljavnih pravil sodba, izdana v eni državi članici, še ne velja samodejno tudi v vseh drugih. Najprej jo mora namreč sodišče v državi članici izvršitve priznati in razglasiti za izvršljivo v posebnem vmesnem postopku eksekvature. V bolj zapletenih zadevah lahko stroški postopka, tj. odvetniški, prevajalski in sodni stroški, znašajo tudi 12 700 evrov. V nekaterih državah lahko do priznanja sodbe in njene izvršitve preteče tudi več mesecev. Ta postopek je pri več kot 95 odstotkih zadev gola formalnost. Komisija zato predlaga, da se opusti. V prihodnje bodo sodbe v civilnih in gospodarskih zadevah, ki jih izda sodišče ene države članice, samodejno izvršljive v vsej EU. Sodišče bo lahko še vedno ustavilo postopek izvršitve sodbe, a le v izjemnih okoliščinah (če na primer sodišče, ki izda sodbo v tujini, krši pravico do poštenega sojenja);

  • okrepitev varstva potrošnikov v zvezi s pravnimi spori, ki vključujejo države, ki niso članice EU: trenutno se nacionalni predpisi o pristojnosti tožencev iz tretjih držav po državah članicah močno razlikujejo. Nacionalni predpisi ene države članice lahko državljanu ali podjetju omogočajo, da pri nacionalnem sodišču vloži tožbo zoper toženca iz tretje države, medtem ko v kateri drugi državi to ni možno. Z danes predlagano reformo se bo to spremenilo. V prihodnje bo zlasti v razmerju med potrošnikom s stalnim prebivališčem v EU in podjetjem, ustanovljenim zunaj EU, pristojno sodišče države, kjer ima potrošnik stalno prebivališče, ne glede na državo članico;

  • večja pravna varnost sporazumov o izbiri sodišča, sklenjenih med podjetji: podjetja se v medsebojnih razmerjih običajno dogovorijo, katero sodišče bo reševalo morebitne spore. Vendar zaradi taktiziranja v postopku reševanja sporov prihaja do situacij, ko sodišče v drugi državi članici EU izpodbija veljavnost tega sporazuma o izbiri sodišča in tako zavlačuje rešitev spora. Ta praksa je znana tudi pod imenom „italijanski torpedo“. Komisija je danes predlagala ukrepe, ki onemogočajo to neprimerno taktiziranje, in sicer z zagotovitvijo, da je sodišče, določeno s sporazumom o izbiri sodišča, vedno prvo, ki odloča o veljavnosti takega sporazuma;

  • okrepitev konkurenčnosti instituta evropske arbitraže: reformni predlogi Komisije bodo vnesli jasnost v arbitražne postopke, ki zdaj niso zajeti v Uredbo „Bruselj I“. Več kot 60 odstotkov velikih evropskih podjetij je pri reševanju poslovnih sporov bolj naklonjeno arbitražnim kot sodnim postopkom. Evropski arbitražni središči v Londonu in Parizu obravnavata primere v skupni vrednosti več kot 50 milijard evrov. V EU je to posel v višini 4 milijard evrov letno. Vendar pa lahko zdaj podjetje, ki želi odstopiti od arbitražnega sporazuma, razmeroma enostavno izpodbija veljavnost tega sporazuma in vloži tožbo pri sodišču države članice, ki bo v zvezi z veljavnostjo arbitražnega sporazuma verjetno odločilo v prid te stranke. Zato je Komisija danes predlagala, da se podjetjem zagotovi, da z neprimernim pravdanjem ne bo mogoče izpodbijati sporazuma o izbiri arbitražnega sodišča.

Ozadje

Uredba Bruselj I omogoča civilno pravosodno sodelovanje v EU z določitvijo najprimernejšega sodišča, pristojnega za reševanje čezmejnih sporov, ter zagotovitvijo priznavanja in izvrševanja sodb, izdanih v drugi državi članici. To pripomore k ustreznemu delovanju enotnega trga.

Komisija osem let po začetku veljavnosti prvotne uredbe predlaga reformo, da bi zagotovila večjo učinkovitost uredbe.

Predlog o opustitvi postopka eksekvature je nadaljevanje prejšnjih ukrepov, kot so evropski plačilni nalog (poenostavljen postopek za nesporne čezmejne zahtevke za plačila), evropski postopek v sporih majhne vrednosti za čezmejne zahtevke v višini do 2 000 evrov in uredba EU o preživninskih obveznostih.

Komisija je aprila 2009 objavila poročilo o uporabi Uredbe Bruselj I in zeleno knjigo, ki vsebuje različne možnosti politik.

Komisija je danes objavila tudi zeleno knjigo z možnostmi za omogočanje prostega pretoka listin o osebnem stanju (glej IP/10/1704).

Naslednji korak

Evropski parlament in Svet morata zdaj sprejeti predlog Komisije o reformi Uredbe Bruselj I.

Dodatne informacije

MEMO/10/677

Informativno uredništvo generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domača spletna stran podpredsednice Komisije in komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Chart 1: Relevance of rules on jurisdiction and enforcement for cross-border commercial activity

"To what extent would you be inclined to engage in (more) cross-border commercial activity if, in the event of a dispute, a judgement obtained in one Member State would be enforceable in another without additional procedures?"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: CSES study, Text box 3.3, p. 61

Chart 2: Number of exequatur applications and success rates (2009)

Member State

No. Applications

Success rate %

Austria

244

93

Belgium*†

307

95

Bulgaria

54

56

Cyprus

14

75

Czech Rep

42

93

Denmark*

163

95

Estonia

8

78

Finland

46

100

France

1,176

99

Germany*

1,638

88

Greece*

500

95

Hungary*

53

88

Ireland

127

93

Italy

1,156

93

Latvia

55

76

Lithuania

183

83

Luxemburg

244

95

Malta

7

93

Netherlands*

378

95

Poland

444

88

Portugal

205

93

Romania

153

93

Slovakia

18

83

Slovenia

238

93

Spain

887

93

Sweden

380

90

UK*

1,202

93

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
EU27

9,922

93

Chart 3: Cost and length of exequatur proceedings in the EU Member States

Member State

Estimated cost of exequatur proceedings

(€)

Length of 1st instance exequatur proceedings

Length of 2nd instance exequatur proceedings

Austria

2,786

1 week

n.a

Belgium

1,893

1-4 months

Liège: 1 year; Antwerp: 1 year; Brussels: up to 2 years

Bulgaria

1,102

n.a.

n.a

Cyprus

1,824

1-3 months

n.a

Czech Rep

1,334

n.a

n.a

Denmark

2,666

n.a

n.a

Estonia

1,883

3-6 months

6 months to 1-2 years

Finland

2,765

2-3 months

6 months

France

3,086

10-15 days

n.a

Germany

2,986

3 weeks

1-6 months; applications which obviously have no chance of success are immediately closed within a period of 1-2 weeks

Greece

1,873

10 days-7 months

6-10 months

Hungary

1,878

1-2 hours

3 months (in more than 50 % of the cases)

Ireland

3,565

1 week or more

n.a

Italy

3,855

Milan: 20-30 days ; Bolzano: 7-20 days

about 2 years

Latvia

2,616

10 days

2-6 months

Lithuania

1,309

up to 5 months

up to 2 months

Luxemburg

1,863

1-7 days

10-12 months

Malta

1,449

Exemplary single cases with procedures concluded within days up to 3 months

first hearing after 2 years; decision 3-12 months later

Netherlands

3,136

n.a.

n.a.

Poland

1,299

1-4 months

1-3 months

Portugal

2,193

n.a.

4-5 months

Romania

1,296

n.a.

n.a.

Slovakia

1,308

n.a.

n.a.

Slovenia

1,893

n.a.

2-12 months

Spain

1,048

n.a.

2-4 months

Sweden

2,646

2-3 weeks

n.a.

UK

3,955

1-3 weeks

1-2 months

EU27

2,208

n.a.

n.a.

Source: CSES study, p. 42.


Side Bar