Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1705

V Štrasburgu 14. decembra 2010

Európska komisia chce pre podniky a spotrebiteľov obmedziť byrokraciu v cezhraničných súdnych sporoch

Spoločnosť založená vo Francúzsku má stavebnú zmluvu s podnikateľom so sídlom v Poľsku na výstavbu továrne neďaleko Paríža. Tieto dve firmy sa dohodli, že súd vo Varšave sa bude zaoberať akýmkoľvek sporom vyplývajúcim zo zmluvy. Poľská firma zažaluje francúzsku spoločnosť, pretože je v omeškaní s platbami. Varšavský súd rozhodne, že francúzska spoločnosť musí zaplatiť dlžnú sumu. Poľská spoločnosť následne chce tento rozsudok uplatniť voči aktívam francúzskej spoločnosti vo Francúzsku. To si v súčasnosti vyžaduje, aby poľská spoločnosť najskôr absolvovala časovo náročné konanie na francúzskom súde pod označením „konanie o doložke vykonateľnosti“ (exequatur), ktoré môže stáť až 3 000 EUR. Postupy na získanie doložky vykonateľnosti (exequatur), ktorých sa vykonáva viac ako 10 000 krát za rok v EÚ, sú zastarané so zreteľom na vývoj na európskom jednotnom trhu a úroveň dôvery medzi právnymi systémami členských štátov v občianskoprávnych a obchodných veciach. To je dôvod, prečo dnes Európska komisia navrhla zrušenie konania o doložke vykonateľnosti, ktoré by mohlo ušetriť až 48 miliónov EUR ročne a uľahčiť cezhraničný obchod, a to najmä pre malé a stredné podniky (MSP). Úspora nákladov je súčasťou návrhu Komisie na rozsiahle reformy tzv. nariadenia „Brusel I“ z roku 2001, súboru pravidiel EÚ, ktoré určujú, ktorý súd má právomoc v cezhraničných prípadoch a ako sa súdne rozsudky vydané v jednej krajine členského štátu EÚ uznajú a vykonajú v inej krajine EÚ. Reforma má posilniť jednotný trh a znížiť byrokraciu. To tiež posilní ochranu európskych spotrebiteľov, keď budú obchodovať v tretích krajinách, posilní právnu istotu dohôd o voľbe práva medzi podnikmi a zvýši konkurencieschopnosť európskych rozhodcovských súdov.

„Komisia dnes predkladá návrh, ktorým sa má odstrániť komplikované a nákladné konanie vedené za účelom uznávania a výkonu súdnych rozhodnutí v občianskoprávnych a obchodných veciach medzi členskými štátmi. Pre európskych občanov a malé a stredné podniky je to dobrá správa. Vďaka našim návrhom bude možné riešiť cezhraničné spory rýchlejšie a lacnejšie, pričom v jednotlivom prípade sa dosiahnu úspory v rozmedzí 2 000 až 12 000 EUR,“ uviedol José Manuel Barosso, predseda Európskej komisie.

Na skutočnom jednotnom trhu by mali rozsudky v občianskoprávnych a obchodných veciach vydané v jednom členskom štáte požívať plnú dôveru a vážnosť vo všetkých ostatných členských štátoch našej Európskej únie. To je dôvod, prečo dnes rokujeme o zrušení zastaraného a príliš byrokratického konania o doložke vykonateľnosti, čím sa odstráni dôležitý odstrašujúci prvok pre cezhraničné transakcie v Európe,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Mojím cieľom je, aby od roku 2013 mohli byť rozsudky v občianskoprávnych a obchodných veciach vykonávané efektívne, rýchlo a lacno v celej EÚ, či už ich vydáva domáci súd alebo súd v inom členskom štáte EÚ.

Hoci jednotný trh EÚ ponúka podnikom prístup na trh s 500 miliónmi spotrebiteľov, iba jedna štvrtina z 20 miliónov európskych malých a stredných podnikov sa zúčastňuje cezhraničného obchodu. Nedávna štúdia odhalila, že takmer 40 percent podnikov by bolo viac naklonených obchodovať na cudzích trhoch, pokiaľ by došlo k zjednodušeniu postupov pre súdne riešenie sporov v cudzine. Odstránenie byrokratických prekážok, ktoré prinášajú ďalšie náklady a právnu neistotu pre podniky, je tiež kľúčovou zložkou plánu Komisie uľahčiť život občanov a podnikov (pozri IP/10/1390 a MEMO/10/525).

Komisia dnes súhlasila s reformou nariadenia „Brusel I“ z roku 2001. Toto nariadenie má zásadný význam pre cezhraničné spory, pretože určuje, ktorý súd má právomoc v cezhraničných prípadoch. To tiež umožňuje, aby rozhodnutia súdu v jednom členskom štáte boli uznané v inom členskom štáte.

Reforma, ktorú dnes predložila Komisia, obsahuje štyri kľúčové zmeny:

  • Zrušenie ťažkopádneho konania o doložke vykonateľnosti: Podľa súčasných pravidiel nemá rozsudok z jedného členského štátu automaticky účinky v inej krajine. Najprv musí byť overený a vyhlásený za vykonateľný v osobitnom konaní na súde v členskom štáte výkonu, tzv. konaní o doložke vykonateľnosti. V zložitých prípadoch môže toto konanie stáť až 12 700 EUR, ktoré sa použijú na úhradu odmien za právne zastúpenie, preklad a súdne trovy. V niektorých členských štátoch môže uznanie a výkon rozhodnutia tiež trvať niekoľko mesiacov. Toto konanie je čistá formalita v takmer 95 % prípadov. Komisia ho preto navrhuje zrušiť. V budúcnosti budú rozsudky v občianskoprávnych a obchodných veciach vydané na súde v jednom členskom štáte automaticky vykonateľné v celej EÚ. Výkon rozsudku by ešte mohol byť zastavený súdom, ale len za výnimočných okolností (napr. porušenie práva na spravodlivý proces na súde, ktorý o rozsudku rozhodol v zahraničí).

  • Posilnenie ochrany spotrebiteľa s ohľadom na právne spory týkajúce sa krajín mimo EÚ: V súčasnosti sa medzi členskými štátmi značne líšia vnútroštátne pravidlá o súdnej príslušnosti v prípade žalovaných z tretích krajín. Vnútroštátne právne predpisy jedného štátu môžu pripúšťať, aby občan alebo spoločnosť žalovali na súde žalovaného s bydliskom či sídlom mimo EÚ, zatiaľčo v inom štáte táto možnosť nemusí existovať. Reformou predloženou dnes sa to zmení. Najmä vo vzťahoch medzi spotrebiteľom s bydliskom v EÚ a podnikom so sídlom mimo EÚ budú mať v budúcnosti súdy právomoc podľa miesta bydliska spotrebiteľa bez ohľadu na členský štát.

  • Zlepšiť právnu istotu dohôd o voľbe súdu medzi spoločnosťami: Vo vzťahoch medzi obchodnými spoločnosťami sa spoločnosti často dohodnú na urovnaní všetkých sporov na jednom konkrétnom súde. Taktika pri vedení sporov však viedla k situácii, keď sa platnosť takýchto dohôd o voľbe súdu napadne na súde v inom členskom štáte EÚ, aby sa dosiahlo predlžovanie riešenia sporu. Táto prax sa niekedy označuje ako „talianske torpédo“. Komisia dnes navrhla opatrenia na ukončenie takýchto taktík zneužívania tým, že súd zvolený na základe dohody o voľbe súdu je vždy prvý, ktorý zistí, či zmluva je platná alebo nie.

  • Posilnenie konkurencieschopnosti európskych rozhodcovských súdov: Návrhy Komisie týkajúce sa reformy prinesú objasnia oblasť rozhodcovského konania, ktoré ešte nie je zahrnuté v nariadení „Brusel I“. Viac ako 60 % veľkých európskych firiem preferuje na vyriešenie obchodného sporu rozhodcovský súd pred súdnym sporom. Európske rozhodcovské centrá v Londýne a Paríži sa zaoberajú prípadmi v celkovej hodnote viac ako 50 miliárd EUR. Toto zodpovedá podnikaniu v EÚ vo výške 4 miliardy EUR ročne. V súčasnej dobe však spoločnosť, ktorá chce uniknúť z rozhodcovskej zmluvy, môže pomerne ľahko tvrdiť, že dohoda je neplatná a podať žalobu na súde členského štátu, na ktorom pravdepodobne získa kladné rozhodnutie spochybňujúce platnosť rozhodcovskej dohody. Komisia dnes preto navrhla poskytnúť spoločnostiam väčšiu istotu, že dohoda o rozhodcovskom konaní bude ochránená pred zneužívaním prostredníctvom súdneho sporu.

Kontext

Nariadenie Brusel I uľahčuje justičnú spoluprácu v EÚ tým, že určuje najvhodnejšiu súdnu príslušnosť pre riešenie cezhraničného sporu, a zabezpečuje hladké uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí vydaných v inom členskom štáte. Napomôže to tomu, aby jednotný trh riadne fungoval.

Osem rokov potom, čo pôvodné nariadenie vstúpilo do platnosti, sa Komisia snaží prostredníctvom reformných návrhov urobiť ho účinnejším.

Návrh zrušiť konanie o doložke vykonateľnosti nadväzuje na predchádzajúce podobné kroky, ako napríklad na európsky platobný rozkaz (zjednodušené konanie pre cezhraničné nesporové nároky), európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu pre cezhraničné nároky nepresahujúce 2 000 EUR a na nariadenie EÚ o vyživovacej povinnosti.

Komisia uverejnila správu o uplatňovaní nariadenia Brusel I v apríli 2009 spolu s dokumentom, ktorý načrtol rôzne politické varianty.

Komisia dnes tiež uverejnila zelenú knihu, ktorá uvádza niekoľko možností, ako uľahčiť voľný pohyb dokladov osvedčujúcich osobný stav (Pozri IP/10/1704).

Ďalšie kroky

Teraz je vecou Európskeho parlamentu a Rady ministrov, aby schválili návrh Komisie, ktorým sa reformuje nariadenie „Brusel I“.

Ďalšie informácie:

MEMO/10/677

Informačná stránka GR pre spravodlivosť

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Chart 1: Relevance of rules on jurisdiction and enforcement for cross-border commercial activity

"To what extent would you be inclined to engage in (more) cross-border commercial activity if, in the event of a dispute, a judgement obtained in one Member State would be enforceable in another without additional procedures?"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: CSES study, Text box 3.3, p. 61

Chart 2: Number of exequatur applications and success rates (2009)

Member State

No. Applications

Success rate %

Austria

244

93

Belgium*†

307

95

Bulgaria

54

56

Cyprus

14

75

Czech Rep

42

93

Denmark*

163

95

Estonia

8

78

Finland

46

100

France

1,176

99

Germany*

1,638

88

Greece*

500

95

Hungary*

53

88

Ireland

127

93

Italy

1,156

93

Latvia

55

76

Lithuania

183

83

Luxemburg

244

95

Malta

7

93

Netherlands*

378

95

Poland

444

88

Portugal

205

93

Romania

153

93

Slovakia

18

83

Slovenia

238

93

Spain

887

93

Sweden

380

90

UK*

1,202

93

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
EU27

9,922

93

Chart 3: Cost and length of exequatur proceedings in the EU Member States

Member State

Estimated cost of exequatur proceedings

(€)

Length of 1st instance exequatur proceedings

Length of 2nd instance exequatur proceedings

Austria

2,786

1 week

n.a

Belgium

1,893

1-4 months

Liège: 1 year; Antwerp: 1 year; Brussels: up to 2 years

Bulgaria

1,102

n.a.

n.a

Cyprus

1,824

1-3 months

n.a

Czech Rep

1,334

n.a

n.a

Denmark

2,666

n.a

n.a

Estonia

1,883

3-6 months

6 months to 1-2 years

Finland

2,765

2-3 months

6 months

France

3,086

10-15 days

n.a

Germany

2,986

3 weeks

1-6 months; applications which obviously have no chance of success are immediately closed within a period of 1-2 weeks

Greece

1,873

10 days-7 months

6-10 months

Hungary

1,878

1-2 hours

3 months (in more than 50 % of the cases)

Ireland

3,565

1 week or more

n.a

Italy

3,855

Milan: 20-30 days ; Bolzano: 7-20 days

about 2 years

Latvia

2,616

10 days

2-6 months

Lithuania

1,309

up to 5 months

up to 2 months

Luxemburg

1,863

1-7 days

10-12 months

Malta

1,449

Exemplary single cases with procedures concluded within days up to 3 months

first hearing after 2 years; decision 3-12 months later

Netherlands

3,136

n.a.

n.a.

Poland

1,299

1-4 months

1-3 months

Portugal

2,193

n.a.

4-5 months

Romania

1,296

n.a.

n.a.

Slovakia

1,308

n.a.

n.a.

Slovenia

1,893

n.a.

2-12 months

Spain

1,048

n.a.

2-4 months

Sweden

2,646

2-3 weeks

n.a.

UK

3,955

1-3 weeks

1-2 months

EU27

2,208

n.a.

n.a.

Source: CSES study, p. 42.


Side Bar