Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1705

Strasbūra, 2010. gada 14. decembris

Eiropas Komisija uzņēmumiem un patērētājiem samazina birokrātiskās procedūras pārrobežu tiesu lietās

Francijā reģistrētam uzņēmumam ir celtniecības līgums ar Polijā reģistrētu uzņēmēju, lai celtu fabriku Parīzes tuvumā. Abi uzņēmumi vienojas, ka visus ar līgumu saistītos strīdus risinās Varšavas tiesa. Polijas uzņēmums iesūdz tiesā Francijas uzņēmumu, jo tas kavē maksājumus. Varšavas tiesa nolemj, ka Francijas uzņēmumam jāsamaksā nesamaksātā summa. Polijas uzņēmums pēc tam vēlas, lai šo spriedumu piemēro Francijas uzņēmuma aktīviem Francijā. Pašreiz tas nozīmē, ka Polijas uzņēmumam vispirms ir jāizmanto laikietilpīga procedūra – eksekvatūra ("exequatur") – Francijas tiesā, kas var izmaksāt līdz pat 3000 eiro. Eksekvatūras procedūra, kuru ES veic vairāk nekā 10 000 reižu gadā, ir novecojusi, ņemot vērā Eiropas vienotā tirgus attīstību un uzticības līmeni starp dalībvalstu tiesiskajām sistēmām civillietās un komerclietās. Tāpēc Eiropas Komisija šodien ierosināja atcelt eksekvatūras procedūru, kas ļautu ietaupīt līdz pat 48 miljoniem eiro gadā un atvieglotu pārrobežu uzņēmējdarbību, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Izmaksu taupīšana ir daļa no Komisijas priekšlikuma plašai reformai tā sauktajā 2001. gada Briseles I regulā, kas ir ES noteikumu kopums, kas nosaka, kurai tiesai ir jurisdikcija pārrobežu lietās un kā vienā ES dalībvalstī izdotos tiesas spriedumus atzīst un izpilda citā ES valstī. Reforma ir paredzēta, lai stiprinātu vienoto tirgu un samazinātu birokrātiju. Tā arī stiprinās Eiropas patērētāju aizsardzību, kad tie saskaras ar uzņēmumiem trešās valstīs, uzlabos juridisko noteiktību attiecībā uz uzņēmumu savstarpējiem nolīgumiem par tiesu izvēli, kā arī uzlabos Eiropas arbitrāžas nozares konkurētspēju.

"Šodien Komisija ierosina likvidēt sarežģīto un dārgo procedūru spriedumu atzīšanai un izpildei civillietās un komerclietās dalībvalstu starpā. Tās ir labas ziņas Eiropas iedzīvotājiem un MVU. Mūsu priekšlikumu rezultātā pārrobežu strīdi tiks risināti ātrāk un lētāk, atsevišķās lietās ietaupot no 2000 līdz 12 000 eiro," sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu.

"Reālā vienotā tirgū spriedumi civillietās un komerclietās, kas izdoti vienā dalībvalstī, ir pilnībā jārespektē visās pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tāpēc šodien mēs rīkojamies, lai atceltu novecojušo un pārlieku birokrātisko eksekvatūras procedūru, tādējādi novēršot būtisku kavēkli pārrobežu darījumiem Eiropā," sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. "Mans mērķis ir, lai līdz 2013. gadam spriedumus civillietās un komerclietās varētu izpildīt efektīvi, ātri un bez lielām izmaksām visā ES neatkarīgi no tā, vai tos ir pieņēmusi vietējā tiesa vai tiesa citā ES dalībvalstī."

Kaut arī ES vienotais tirgus uzņēmumiem dod pieeju tirgum ar vairāk nekā 500 miljoniem patērētāju, tikai ceturtā daļa no 20 miljoniem Eiropas MVU nodarbojas ar pārrobežu tirdzniecību. Nesenā aptaujā tika konstatēts, ka gandrīz 40 procenti uzņēmumu būtu vairāk noskaņoti tirgoties ārpus pašmāju tirgus, ja tiktu vienkāršotas tiesas strīdu risināšanas procedūras. Tādējādi birokrātisko šķēršļu, kas uzņēmumiem rada papildu izmaksas un juridisko nenoteiktību, novēršana ir būtiska sastāvdaļa Komisijas centienos atvieglot uzņēmumiem un pilsoņiem dzīvi (skatīt IP/10/1390 un MEMO/10/525).

Komisija šodien panāca vienošanos par 2001. gada Briseles I regulas reformu. Šī regula ir vitāli svarīga pārrobežu tiesvedībā, jo ar to nosaka, kurai tiesai pārrobežu lietās ir jurisdikcija. Tā ļauj vienas dalībvalsts tiesas spriedumus atzīt citā dalībvalstī.

Komisijas šodien ierosinātajā reformā ir ietvertas četras būtiskas pārmaiņas.

  • Apgrūtinošās eksekvatūras procedūras atcelšana. Saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem vienā dalībvalstī pieņemts spriedums citā dalībvalstī automātiski spēkā nestājas. Vispirms tas ir izpildes dalībvalsts tiesā jāapstiprina un jāpasludina par izpildāmu ar īpašu starpposma pasākumu – tā saukto eksekvatūras procedūru. Sarežģītās lietās šī procedūra var izmaksāt līdz pat 12 700 eiro advokātu honorāros, tulkošanas un tiesu izmaksās. Dažās valstīs, lai spriedumu atzītu un izpildītu, var būt nepieciešami vairāki mēneši. Gandrīz 95 % lietu šī procedūra ir tikai formalitāte. Tāpēc Komisija ierosina to atcelt. Turpmāk spriedumi civillietās un komerclietās, kurus pieņēmusi tiesa vienā dalībvalstī, tādējādi būs automātiski izpildāmi visā ES. Tiesa joprojām varēs apturēt sprieduma izpildi, bet tikai izņēmuma gadījumos (piemēram, ja spriedumu pieņēmusī tiesa ārvalstī ir pārkāpusi tiesības uz taisnīgu tiesu).

  • Patērētāju aizsardzības uzlabošana attiecībā uz juridiskiem strīdiem, kuros iesaistītas ārpus ES esošas valstis. Pašreiz dalībvalstu starpā ļoti atšķiras valstu noteikumi par jurisdikciju attiecībā uz trešo valstu atbildētājiem. Vienas valsts tiesību akti var ļaut pilsonim vai uzņēmumam iesūdzēt valsts tiesā atbildētāju no valsts, kas atrodas ārpus ES, bet citā valstī tas var nebūt iespējams. Ar šodien ierosināto reformu tas tiks mainīts. It īpaši attiecībās starp patērētāju, kura domicils ir ES, un uzņēmumu, kurš reģistrēts ārpus ES, patērētāja domicila tiesām turpmāk būs jurisdikcija neatkarīgi no dalībvalsts.

  • Juridiskās noteiktības ieviešana attiecībā uz tiesas izvēles nolīgumiem starp uzņēmumiem. Uzņēmumu savstarpējās attiecībās uzņēmumi bieži vienojas risināt visus strīdus vienā konkrētā tiesā. Tomēr tiesvedības taktikas rezultātā ir radusies situācija, kad šādu tiesas izvēles nolīgumu derīgums tiek apstrīdēts citas ES dalībvalsts tiesā, lai kavētu strīda atrisināšanu, – prakse, ko dažreiz dēvē par "itāļu torpēdu". Komisija šodien ierosināja pasākumus, lai izbeigtu šādas ļaunprātīgas taktikas izmantošanu, nodrošinot, ka tiesas izvēles nolīgumos izvēlētā tiesa vienmēr ir pirmā, kas nosaka, vai nolīgums ir derīgs.

  • Eiropas arbitrāžas nozares konkurētspējas stiprināšana. Ar Komisijas reformas priekšlikumu tiks ieviesta skaidrība attiecībā uz arbitrāžu, uz kuru Briseles I regula līdz šim neattiecās. Vairāk nekā 60 % lielo Eiropas uzņēmumu dod priekšroku arbitrāžai, nevis tiesvedībai, lai atrisinātu uzņēmējdarbības strīdu. Eiropas arbitrāžas centri Londonā un Parīzē izskata lietas, kuru kopējā vērtība ir vairāk nekā 50 miljardi eiro. Eiropas Savienībā tā ir uzņēmējdarbība, kuras vērtība ir 4 miljardi eiro gadā. Tomēr pašreiz uzņēmums, kas vēlas izvairīties no arbitrāžas nolīguma, var salīdzinoši viegli apgalvot, ka vienošanās nav derīga, un iesniegt prasību tādā dalībvalsts tiesā, kurā tam ir izredzes saņemt labvēlīgu nolēmumu, kurā apšaubīts arbitrāžas nolīguma derīgums. Tāpēc Komisija šodien ierosināja uzņēmumiem sniegt skaidrību, ka arbitrāžas tribunāla izvēle tiks aizsargāta pret ļaunprātīgu tiesvedību.

Priekšvēsture

Briseles I regula atvieglo civiltiesisko sadarbību ES, nosakot vispiemērotāko jurisdikciju pārrobežu strīda risināšanai un nodrošinot citā dalībvalstī izdotu spriedumu netraucētu atzīšanu un izpildi. Tas palīdz vienotajam tirgum pareizi darboties.

Astoņus gadus pēc tam, kad sākotnējā regula stājās spēkā, Komisijas reformu priekšlikumu mērķis ir palielināt regulas efektivitāti.

Priekšlikums atcelt eksekvatūras procedūru ir turpinājums tādiem iepriekšējiem pasākumiem kā Eiropas maksājuma rīkojums (vienkāršota procedūra neapstrīdētiem pārrobežu prasījumiem), Eiropas procedūra maza apmēra prasībām pārrobežu prasījumiem, kuru vērtība nepārsniedz 2000 eiro, kā arī ES Uzturēšanas saistību regula.

Komisija 2009. gada aprīlī publicēja ziņojumu par Briseles I regulas piemērošanu kopā ar grāmatu, kurā izklāstīti dažādi politikas risinājumi.

Komisija šodien publicēja arī zaļo grāmatu ar vairākiem risinājumiem tam, kā atvieglot civilstāvokli apliecinošu dokumentu brīvu apriti (skatīt IP/10/1704).

Nākamais solis

Tagad Eiropas Parlamentam un Ministru padomei ir jāvienojas par Komisijas priekšlikumu par Briseles I regulas reformu.

Sīkākai informācijai

MEMO/10/677

Tieslietu jomas ziņas:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Chart 1: Relevance of rules on jurisdiction and enforcement for cross-border commercial activity

"To what extent would you be inclined to engage in (more) cross-border commercial activity if, in the event of a dispute, a judgement obtained in one Member State would be enforceable in another without additional procedures?"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: CSES study, Text box 3.3, p. 61

Chart 2: Number of exequatur applications and success rates (2009)

Member State

No. Applications

Success rate %

Austria

244

93

Belgium*†

307

95

Bulgaria

54

56

Cyprus

14

75

Czech Rep

42

93

Denmark*

163

95

Estonia

8

78

Finland

46

100

France

1,176

99

Germany*

1,638

88

Greece*

500

95

Hungary*

53

88

Ireland

127

93

Italy

1,156

93

Latvia

55

76

Lithuania

183

83

Luxemburg

244

95

Malta

7

93

Netherlands*

378

95

Poland

444

88

Portugal

205

93

Romania

153

93

Slovakia

18

83

Slovenia

238

93

Spain

887

93

Sweden

380

90

UK*

1,202

93

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
EU27

9,922

93

Chart 3: Cost and length of exequatur proceedings in the EU Member States

Member State

Estimated cost of exequatur proceedings

(€)

Length of 1st instance exequatur proceedings

Length of 2nd instance exequatur proceedings

Austria

2,786

1 week

n.a

Belgium

1,893

1-4 months

Liège: 1 year; Antwerp: 1 year; Brussels: up to 2 years

Bulgaria

1,102

n.a.

n.a

Cyprus

1,824

1-3 months

n.a

Czech Rep

1,334

n.a

n.a

Denmark

2,666

n.a

n.a

Estonia

1,883

3-6 months

6 months to 1-2 years

Finland

2,765

2-3 months

6 months

France

3,086

10-15 days

n.a

Germany

2,986

3 weeks

1-6 months; applications which obviously have no chance of success are immediately closed within a period of 1-2 weeks

Greece

1,873

10 days-7 months

6-10 months

Hungary

1,878

1-2 hours

3 months (in more than 50 % of the cases)

Ireland

3,565

1 week or more

n.a

Italy

3,855

Milan: 20-30 days ; Bolzano: 7-20 days

about 2 years

Latvia

2,616

10 days

2-6 months

Lithuania

1,309

up to 5 months

up to 2 months

Luxemburg

1,863

1-7 days

10-12 months

Malta

1,449

Exemplary single cases with procedures concluded within days up to 3 months

first hearing after 2 years; decision 3-12 months later

Netherlands

3,136

n.a.

n.a.

Poland

1,299

1-4 months

1-3 months

Portugal

2,193

n.a.

4-5 months

Romania

1,296

n.a.

n.a.

Slovakia

1,308

n.a.

n.a.

Slovenia

1,893

n.a.

2-12 months

Spain

1,048

n.a.

2-4 months

Sweden

2,646

2-3 weeks

n.a.

UK

3,955

1-3 weeks

1-2 months

EU27

2,208

n.a.

n.a.

Source: CSES study, p. 42.


Side Bar