Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1705

Strasbūras, 2010 m. gruodžio 14 d.

Europos Komisija siekia sumažinti tarptautinėse teismo bylose įmonėms ir vartotojams kylančias biurokratines kliūtis

Prancūzijoje įsteigta bendrovė sudaro statybos sutartį su Lenkijoje įsteigta įmone dėl gamyklos netoli Paryžiaus statybos. Įmonės susitaria, kad bet kokius dėl sutarties kilsiančius ginčus nagrinės Varšuvos teismas. Lenkijos įmonė paduoda į teismą Prancūzijos bendrovę dėl atsiskaitymų vėlavimo. Varšuvos teismas priima sprendimą, kad Prancūzijos bendrovė privalo sumokėti skolą. Lenkijos bendrovė nori, kad šis teismo sprendimas būtų taikomas Prancūzijoje esančiam Prancūzijos įmonės turtui. Tačiau dėl to Lenkijos bendrovei tenka pradėti ilgai trunkančią procedūrą Prancūzijos teisme, vadinamąją egzekvatūrą, ir ji jai gali kainuoti iki 3 000 EUR. Egzekvatūros procedūra, kuri ES taikoma daugiau kaip 10 000 kartų per metus, yra pasenusi, turint omenyje Europos bendrosios rinkos vystymąsi ir valstybių narių teisės sistemų tarpusavio pasitikėjimą civilinėse ir komercinėse bylose. Todėl Europos Komisija šiandien pasiūlė panaikinti egzekvatūros procedūrą – tai padėtų sutaupyti iki 48 mln. EUR per metus ir palengvintų tarpvalstybinių įmonių, visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), veiklos sąlygas. Išlaidų mažinimas įtrauktas į Komisijos pasiūlymą dėl esminės 2001 m. priimto reglamento „Briuselis I“, kuriuo nustatytos teismo jurisdikcijos tarptautinėse bylose ir vienoje ES valstybėje narėje priimtų teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo kitoje valstybėje narėje ES taisyklės, reformos. Šia reforma siekiama sustiprinti bendrąją rinką ir sumažinti biurokratines kliūtis. Ja taip pat bus sustiprinta Europos vartotojų apsauga sprendžiant nesutarimus su trečiųjų šalių įmonėmis, sustiprintas įmonių teisinis tikrumas sudarant susitarimus dėl taikytinos teisės pasirinkimo ir pagerintas Europos arbitražo konkurencingumas.

„Šiandien Komisija siūlo panaikinti sudėtingą ir brangią teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo valstybėse narėse procedūrą. Tai gera naujiena Europos piliečiams ir MVĮ. Mūsų pasiūlymais bus greičiau ir pigiau sprendžiami tarptautiniai ginčai, ir atskirose bylose bus sutaupoma nuo 2 000 iki 12 000 EUR“, – sakė Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso.

Iš tiesų bendrojoje rinkoje vienoje valstybėje narėje priimtais civilinių ir komercinių bylų sprendimais turėtų būti visapusiškai pasitikima ir jų laikomasi visose kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Todėl šiandien mes imamės veiksmų, kad būtų panaikinta pasenusi ir pernelyg biurokratiška egzekvatūros procedūra ir taip pašalinta svarbi tarptautinių sandorių kliūtis Europoje, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Sieksiu iki 2013 m. užtikrinti, kad civilinių ir komercinių bylų sprendimai būtų vykdomi veiksmingai, greitai ir nebrangiai visoje ES, nesvarbu, kur jie priimti – nacionaliniame ar kitos ES valstybės narės teisme.“

Nors ES bendrąja rinka įmonėms suteikiama galimybė patekti į 500 milijonų vartotojų rinką, tik ketvirtadalis iš 20 milijonų Europos MVĮ užsiima tarpvalstybine prekyba. Iš neseniai atliktos apklausos paaiškėjo, kad beveik 40 proc. įmonių būtų labiau linkusios imtis prekybos už gimtosios šalies rinkos ribų, jei būtų supaprastintos ginčų sprendimo procedūros užsienio teismuose. Todėl panaikinti biurokratines kliūtis, dėl kurių įmonės patiria papildomų išlaidų ir jaučia teisinį netikrumą, yra vienas iš pagrindinių Komisijos kampanijos pagerinti piliečių ir bendrovių veiklos sąlygas tikslų (žr. IP/10/1390 ir MEMO/10/525).

Komisija šiandien susitarė dėl 2001 m. priimto reglamento „Briuselis I“ reformos. Šis reglamentas ypač svarbus tarptautiniam bylinėjimuisi, nes jame nustatyta, kuris teismas turi jurisdikciją tarptautinėse bylose. Be to, pagal jį leidžiama vienos valstybės narės teismo sprendimus pripažinti kitoje valstybėje narėje.

Į šiandien Komisijos pasiūlytą reformą įtraukti keturi svarbūs punktai:

  • Panaikinama sudėtinga egzekvatūros procedūra. Pagal dabartines taisykles vienoje valstybėje narėje priimtas teismo sprendimas kitoje valstybėje narėje automatiškai neįsigalioja. Pirmiausia jis turi būti patvirtintas ir paskelbtas vykdytinu valstybės narės, kurioje reikia vykdyti sprendimą, teismui taikant specialią tarpinę egzekvatūros procedūrą. Sudėtingose bylose dėl išlaidų advokatui, vertimo raštu ir teismo išlaidų ši procedūra gali kainuoti iki 12 700 EUR. Kai kuriose šalyse teismo sprendimo pripažinimas ir vykdymas gali užtrukti kelis mėnesius. 95 proc. bylų ši procedūra yra tik formalumas. Todėl Komisija siūlo ją panaikinti. Ateityje vienos valstybės narės teisme priimti civilinių ir komercinių bylų sprendimai bus automatiškai vykdytini visoje ES. Teismas vis dar galėtų sustabdyti sprendimo vykdymą, bet tik išskirtinėmis aplinkybėmis (pavyzdžiui, jeigu teismas, priėmęs sprendimą užsienyje, pažeidė teisę į teisingą bylos nagrinėjimą).

  • Sustiprinama vartotojų apsauga, susijusi su teisiniais ginčais su ES nepriklausančiomis šalimis. Kol kas trečiosios šalies atsakovams taikomos nacionalinės jurisdikcijos taisyklės valstybėse narėse labai skiriasi. Vienos šalies nacionaliniai įstatymai gali leisti piliečiui ar bendrovei į nacionalinį teismą paduoti atsakovą, kilusį iš ES nepriklausančios šalies, o kitoje šalyje tokios galimybės gali nebūti. Šiandien siūloma reforma ši situacija bus pakeista. Taigi nagrinėjant ES įsikūrusio vartotojo ir už ES ribų įsteigtos įmonės santykius jurisdikciją turės tos šalies teismas, kurioje įsikūręs vartotojas, kad ir kokioje valstybėje narėje jis būtų.

  • Suteikiamas teisinis tikrumas dėl įmonių sudaromų susitarimų dėl teismingumo. Visus su tarpusavio santykiais susijusius ginčus bendrovės dažnai susitaria spręsti viename konkrečiame teisme. Tačiau dėl bylinėjantis taikomos taktikos dažnai nutinka taip, kad tokių susitarimų dėl teismingumo galiojimas ginčijamas kitoje ES valstybėje narėje, siekiant vilkinti ginčo sprendimą, – tokia taktika kartais vadinama itališkąja torpeda. Šiandien Komisija pasiūlė priemonių, kaip panaikinti tokią piktnaudžiavimo taktiką ir užtikrinti, kad susitarimuose dėl teismingumo pasirinktas teismas visada pirmas nuspręstų, ar susitarimas galioja.

  • Stiprinamas Europos arbitražo konkurencingumas. Komisijos reformos pasiūlymais bus suteikta daugiau aiškumo arbitražui, kuris kol kas nebuvo įtrauktas į reglamentą „Briuselis I“. Daugiau nei 60 proc. didelių Europos bendrovių, spręsdamos verslo ginčus, teikia pirmenybę arbitražui, o ne bylinėjimuisi teisme. Europos arbitražo centrai Londone ir Paryžiuje nagrinėja bylas, kurių bendra vertė – daugiau kaip 50 mlrd. EUR. Tai ES verslas, iš kurio per metus uždirbama apie 4 mlrd. EUR. Tačiau iki šiol bendrovė, kuri nenori laikytis arbitražinio susitarimo, gali palyginti paprastai užginčyti sandorio galiojimą ir kreiptis į teismą dėl arbitražinio susitarimo galiojimo toje valstybėje narėje, kur ji tikisi sau naudingo sprendimo. Todėl Komisija šiandien pasiūlė užtikrinti bendrovėms, kad arbitražinio teismo pasirinkimas būtų apsaugotas nuo piktnaudžiavimo bylinėjantis.

Pagrindiniai faktai

Reglamentu „Briuselis I“ supaprastinamas teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose ES, nustatomas tinkamiausias teismas tarptautiniam ginčui spręsti ir užtikrinamas sklandus kitoje valstybėje narėje priimtų sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Taip padedama tinkamai veikti bendrajai rinkai.

Reglamentas įsigaliojo prieš aštuonerius metus, ir dabar Komisija teikia jo reformos pasiūlymus, kad reglamentas taptų veiksmingesnis.

Pasiūlymu panaikinti egzekvatūros procedūrą atsižvelgiama į pokyčius, susijusius su Europos mokėjimo įsakymu (tarptautiniams neginčytiniems reikalavimams taikoma supaprastinta procedūra), Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, taikoma mažesniems nei 2 000 EUR dydžio tarptautiniams ieškiniams, ir Reglamentu dėl išlaikymo prievolių.

2009 m. balandžio mėn. Komisija paskelbė „Briuselis I“ taikymo ataskaitą ir dokumentą, kuriame pateikta įvairių politikos galimybių.

Šiandien Komisija taip pat paskelbė žaliąją knygą, kurioje pateikta įvairių pasiūlymų, kaip supaprastinti laisvą civilinio statuso dokumentų judėjimą (žr. IP/10/1704).

Kiti veiksmai

Dabar dėl Komisijos pateikto reglamento „Briuselis I“ reformos pasiūlymo turi susitarti Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba.

Daugiau informacijos

MEMO/10/677

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Chart 1: Relevance of rules on jurisdiction and enforcement for cross-border commercial activity

"To what extent would you be inclined to engage in (more) cross-border commercial activity if, in the event of a dispute, a judgement obtained in one Member State would be enforceable in another without additional procedures?"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: CSES study, Text box 3.3, p. 61

Chart 2: Number of exequatur applications and success rates (2009)

Member State

No. Applications

Success rate %

Austria

244

93

Belgium*†

307

95

Bulgaria

54

56

Cyprus

14

75

Czech Rep

42

93

Denmark*

163

95

Estonia

8

78

Finland

46

100

France

1,176

99

Germany*

1,638

88

Greece*

500

95

Hungary*

53

88

Ireland

127

93

Italy

1,156

93

Latvia

55

76

Lithuania

183

83

Luxemburg

244

95

Malta

7

93

Netherlands*

378

95

Poland

444

88

Portugal

205

93

Romania

153

93

Slovakia

18

83

Slovenia

238

93

Spain

887

93

Sweden

380

90

UK*

1,202

93

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
EU27

9,922

93

Chart 3: Cost and length of exequatur proceedings in the EU Member States

Member State

Estimated cost of exequatur proceedings

(€)

Length of 1st instance exequatur proceedings

Length of 2nd instance exequatur proceedings

Austria

2,786

1 week

n.a

Belgium

1,893

1-4 months

Liège: 1 year; Antwerp: 1 year; Brussels: up to 2 years

Bulgaria

1,102

n.a.

n.a

Cyprus

1,824

1-3 months

n.a

Czech Rep

1,334

n.a

n.a

Denmark

2,666

n.a

n.a

Estonia

1,883

3-6 months

6 months to 1-2 years

Finland

2,765

2-3 months

6 months

France

3,086

10-15 days

n.a

Germany

2,986

3 weeks

1-6 months; applications which obviously have no chance of success are immediately closed within a period of 1-2 weeks

Greece

1,873

10 days-7 months

6-10 months

Hungary

1,878

1-2 hours

3 months (in more than 50 % of the cases)

Ireland

3,565

1 week or more

n.a

Italy

3,855

Milan: 20-30 days ; Bolzano: 7-20 days

about 2 years

Latvia

2,616

10 days

2-6 months

Lithuania

1,309

up to 5 months

up to 2 months

Luxemburg

1,863

1-7 days

10-12 months

Malta

1,449

Exemplary single cases with procedures concluded within days up to 3 months

first hearing after 2 years; decision 3-12 months later

Netherlands

3,136

n.a.

n.a.

Poland

1,299

1-4 months

1-3 months

Portugal

2,193

n.a.

4-5 months

Romania

1,296

n.a.

n.a.

Slovakia

1,308

n.a.

n.a.

Slovenia

1,893

n.a.

2-12 months

Spain

1,048

n.a.

2-4 months

Sweden

2,646

2-3 weeks

n.a.

UK

3,955

1-3 weeks

1-2 months

EU27

2,208

n.a.

n.a.

Source: CSES study, p. 42.


Side Bar