Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1705

Strasbourg 14. joulukuuta 2010

Komissio vähentää EU-maiden rajat ylittäviin oikeudenkäynteihin liittyvää byrokratiaa

Ranskalainen yritys tekee puolalaisen urakoitsijan kanssa sopimuksen tehtaan rakentamisesta Pariisin liepeille. Yritykset sopivat, että jos sopimuksen täyttämisestä syntyy erimielisyyttä, asia käsitellään varsovalaisessa tuomioistuimessa. Puolalaisyritys joutuukin haastamaan ranskalaisen firman oikeuteen maksuviivästysten takia, ja varsovalainen tuomioistuin määrää ranskalaisyrityksen suorittamaan erääntyneet maksut. Mutta kun puolalaisyritys haluaa, että tuomiota sovelletaan ranskalaisen yrityksen Ranskassa oleviin varoihin, sen on ensin aloitettava ranskalaisessa tuomioistuimessa ns. eksekvatuurimenettely, jotta tuomio voidaan tunnustaa ja panna täytäntöön Ranskassa. Menettely vie kuitenkin aikaa ja siitä saattaa aiheutua jopa 3 000 euron kustannukset. Eksekvatuurimenettelyä sovelletaan EU:ssa vuosittain yli 10 000 kertaa, vaikka se on vanhentunut, kun otetaan huomioon Euroopan sisämarkkinoiden kehitys ja jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien keskinäinen luottamus siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Tämän vuoksi Euroopan komissio ehdottaa tänään hyväksytyssä ehdotuksessaan eksekvatuurimenettelystä luopumista. Näin voitaisiin säästää jopa 48 miljoonaa euroa vuodessa ja helpottaa rajatylittävää kaupankäyntiä varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten kannalta. Tämä on osa komission ehdotusta, jolla uudistetaan vuonna 2001 annettua ns. Bryssel I -asetusta eli niitä EU:n sääntöjä, joiden perusteella määritetään, millä tuomioistuimella on toimivalta käsitellä rajatylittävät riita-asiat ja miten yhdessä jäsenvaltiossa annetut tuomiot tunnustetaan ja pannaan täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa. Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa sisämarkkinoita ja vähentää byrokratiaa. Uudistus myös vahvistaa eurooppalaisten kuluttajien suojaa suhteessa kolmansissa maissa toimiviin yrityksiin, parantaa yritysten tekemien lainvalintasopimusten oikeusvarmuutta ja lisää Euroopan välimiestoiminnan kilpailukykyä.

”Komissio ehdottaa, että EU:ssa luovuttaisiin monimutkaisesta ja kalliista menettelystä, jota nykyään joudutaan käyttämään, jotta yksityisoikeudellisessa asiassa yhden jäsenvaltion tuomioistuimessa annettu tuomio voidaan tunnustaa ja panna täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa”, komission puheenjohtaja José Manuel Barroso toteaa. ”Tämä on hyvä uutinen sekä EU:n kansalaisille että pk-yrityksille. Uudistuksen ansiosta rajatylittävät riita-asiat voidaan käsitellä nopeammin ja halvemmalla kuin ennen. Rahaa säästyy 2 000 – 12 000 euroa tapausta kohden,” Barroso arvioi.

”Sisämarkkinoiden toiminta edellyttää, että yhdessä jäsenvaltiossa siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettuihin tuomioihin suhtaudutaan kaikissa muissa jäsenvaltioissa täydellä luottamuksella. Onkin aika luopua vanhanaikaisesta ja raskaasta eksekvatuurimenettelystä, koska näin voidaan merkittävästi helpottaa rajatylittävää kaupankäyntiä Euroopassa”, oikeusasioista vastaava EU:n varapuheenjohtaja Viviane Reding huomautti. Tavoitteena on, että vuoteen 2013 mennessä siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettavat tuomiot voidaan panna täytäntöön tehokkaasti, ripeästi ja edullisesti kaikkialla EU:ssa riippumatta siitä, onko ne annettu samassa jäsenvaltiossa vai jonkin toisen jäsenvaltion tuomioistuimessa.

Vaikka EU:n sisämarkkinat tarjoavat yrityksille yhteensä 500 miljoonan kuluttajan markkinat, vain joka neljäs Euroopan 20 miljoonasta pk-yrityksestä käy kauppaa yli jäsenvaltioiden rajojen. Tuoreen tutkimuksen mukaan lähes 40 prosenttia yrityksistä olisi halukkaita laajentamaan toimintaansa kotimarkkinoiden ulkopuolelle, jos riita-asioiden oikeudenkäyntimenettelyjä yksinkertaistettaisiin. Komissio pyrkiikin helpottamaan elämää sekä yritysten että kansalaisten kannalta poistamalla byrokratiaan liittyviä esteitä, jotta yritykset voivat välttää ylimääräiset kustannukset ja oikeudellisen epävarmuuden (ks. IP/10/1390 ja MEMO/10/525).

Komissio on tänään hyväksynyt ehdotuksen, joka koskee vuonna 2001 annetun Bryssel I ‑asetuksen uudistamista. Asetus on olennaisen tärkeä rajatylittävissä riita-asioissa, koska sen perusteella määritetään, millä tuomioistuimella on toimivalta käsitellä tällaiset asiat. Lisäksi minkä tahansa jäsenvaltion tuomioistuimessa annetut tuomiot voidaan asetuksen nojalla tunnustaa toisessa jäsenvaltiossa.

Komission tämänpäiväinen ehdotus käsittää neljä keskeistä muutosta:

  • Luovutaan raskaasta eksekvatuurimenettelystä: Nykyisten sääntöjen mukaan yhdessä jäsenvaltiossa annetulla tuomiolla ei ole automaattisesti vaikutusta toisessa jäsenvaltiossa. Tuomio on ensin vahvistettava ja julistettava täytäntöönpanokelpoiseksi nk. eksekvatuurimenettelyssä siinä jäsenvaltiossa, jossa se halutaan panna täytäntöön. Hankalissa tapauksissa menettelyn kustannukset voivat nousta asianajajapalkkioiden, käännöskulujen ja tuomioistuinmaksujen myötä jopa 12 700 euroon. Joissain maissa tuomion tunnustaminen ja täytäntöönpano saattaa myös viedä useita kuukausia. Lähes 95 prosentissa tapauksista menettely on kuitenkin pelkkä muodollisuus, minkä vuoksi komissio ehdottaakin siitä luopumista. Jatkossa minkä tahansa tuomioistuimen siviili- ja kauppaoikeuden alalla antama tuomio voitaisiin siten panna automaattisesti täytäntöön kaikkialla EU:ssa. Tuomioistuin voisi edelleen keskeyttää tuomion täytäntöönpanon, mutta vain poikkeuksellisten syiden vuoksi (esimerkiksi jos tuomion antanut ulkomainen tuomioistuin ei ole noudattanut osapuolten oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin).

  • Parannetaan kuluttajansuojaa sellaisissa riita-asioissa, joilla on liittymäkohtia myös EU:n ulkopuolisiin maihin: Kansalliset säännöt, joiden mukaan määritetään kolmansissa maissa olevia vastaajia koskeva toimivalta, vaihtelevat nykyään huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen. Joissakin jäsenvaltioissa kansalainen tai yritys voi kansallisen lain nojalla haastaa EU:n ulkopuolisen vastaajan oikeuteen omassa maassaan, mutta kaikissa jäsenvaltioissa tämä ei ole mahdollista. Uudistuksen avulla pyritään korjaamaan myös tämä puute. Varsinkin tapauksissa, joissa kuluttajan kotipaikka on jossakin EU:n jäsenvaltiossa, mutta yritys, jonka kanssa hän on tehnyt kauppaa, on asettautunut EU:n ulkopuolelle, toimivalta on jatkossa kuluttajan kotipaikan tuomioistuimilla jäsenvaltiosta riippumatta.

  • Parannetaan yrityksen tekemien lainvalintasopimusten oikeusvarmuutta: Yritykset haluavat usein ratkaista kaikki yritysten välisiin suhteisiin liittyvät riita-asiat jossakin tietyssä tuomioistuimessa. Oikeudenkäynneillä taktikointi on kuitenkin johtanut siihen, että riita-asioiden ratkaisua pyritään usein viivyttämään kiistämällä tällaisten lainvalintasopimusten pätevyys jonkin toisen EU:n jäsenvaltion tuomioistuimessa – tästä käytetään joskus nimitystä ”italialainen torpedo”. Komission tänään ehdottamien toimien tarkoituksena on lopettaa tällainen taktikointi varmistamalla, että lainvalintasopimuksessa nimetty tuomioistuin saa aina ensimmäisenä päättää, onko sopimus pätevä.

  • Vahvistetaan Euroopan välimiestoiminnan kilpailukykyä: Komission uudistus selkeyttää välimiestoimintaa, joka toistaiseksi ei kuulu Bryssel I ‑asetuksen soveltamisalaan. Yli 60 prosenttia eurooppalaisista suuryrityksistä ratkaisee yritystoimintaan liittyvät riita-asiat mieluummin välimiesmenettelyssä kuin tuomioistuimessa. Lontoossa ja Pariisissa sijaitsevien eurooppalaisten välimieskeskusten käsittelemien riita-asioiden kokonaisarvo on yli 50 miljardia euroa vuodessa. Tämän liiketoiminnan arvo EU:ssa on vuositasolla 4 miljardia. Yritys voi kuitenkin varsin helposti välttää välityssopimuksen soveltamisen väittämällä, että se on epäpätevä, ja nostamalla asiaa koskevan kanteen sellaisen jäsenvaltion tuomioistuimessa, missä se todennäköisesti saa toivomansa päätöksen. Tämän vuoksi komissio ehdottaa tänään, että yrityksille annettaisiin varmuus siitä, että niiden valitsema välimiestuomioistuin on suojattu oikeudenkäynteihin liittyvältä taktikoinnilta.

Tausta

Bryssel I -asetus helpottaa EU:ssa yksityisoikeuden alalla tehtävää yhteistyötä, koska sen perusteella määritetään tuomioistuin, jolla on parhaat edellytykset käsitellä rajatylittävä riita-asia, ja varmistetaan toisessa jäsenvaltiossa annettujen tuomioiden sujuva tunnustaminen ja täytäntöönpano. Tämä edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

Alkuperäisen asetuksen voimaantulosta on kulunut kahdeksan vuotta, ja komission uudistuksen tarkoituksena on nyt tehdä siitä tehokkaampi.

Eksekvatuurimenettelystä luopumista koskeva ehdotus on jatkoa aiemmille vastaaville toimenpiteille, joita ovat eurooppalainen maksamismääräys (riitauttamattomia rajatylittäviä vaateita koskeva yksinkertaistettu menettely), vähäisiä vaateita koskeva eurooppalainen menettely enintään 2 000 euron suuruisille rajatylittäville vaateille sekä elatusvelvoitteita koskeva asetus.

Komissio esitti huhtikuussa 2009 kertomuksen Bryssel I -asetuksen soveltamisesta ja vihreän kirjan, jossa tarkasteltiin eri toimintavaihtoehtoja.

Komissio on julkaissut tänään myös vihreän kirjan, jossa tarkastellaan eri keinoja helpottaa väestörekisteriasiakirjojen vapaata liikkuvuutta (IP/10/1704).

Mitä seuraavaksi?

Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston on hyväksyttävä Bryssel I -asetuksen uudistamista koskeva komission ehdotus.

Lisätietoja

MEMO/10/677

Oikeusasioiden uutissivu:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Chart 1: Relevance of rules on jurisdiction and enforcement for cross-border commercial activity

"To what extent would you be inclined to engage in (more) cross-border commercial activity if, in the event of a dispute, a judgement obtained in one Member State would be enforceable in another without additional procedures?"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: CSES study, Text box 3.3, p. 61

Chart 2: Number of exequatur applications and success rates (2009)

Member State

No. Applications

Success rate %

Austria

244

93

Belgium*†

307

95

Bulgaria

54

56

Cyprus

14

75

Czech Rep

42

93

Denmark*

163

95

Estonia

8

78

Finland

46

100

France

1,176

99

Germany*

1,638

88

Greece*

500

95

Hungary*

53

88

Ireland

127

93

Italy

1,156

93

Latvia

55

76

Lithuania

183

83

Luxemburg

244

95

Malta

7

93

Netherlands*

378

95

Poland

444

88

Portugal

205

93

Romania

153

93

Slovakia

18

83

Slovenia

238

93

Spain

887

93

Sweden

380

90

UK*

1,202

93

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
EU27

9,922

93

Chart 3: Cost and length of exequatur proceedings in the EU Member States

Member State

Estimated cost of exequatur proceedings

(€)

Length of 1st instance exequatur proceedings

Length of 2nd instance exequatur proceedings

Austria

2,786

1 week

n.a

Belgium

1,893

1-4 months

Liège: 1 year; Antwerp: 1 year; Brussels: up to 2 years

Bulgaria

1,102

n.a.

n.a

Cyprus

1,824

1-3 months

n.a

Czech Rep

1,334

n.a

n.a

Denmark

2,666

n.a

n.a

Estonia

1,883

3-6 months

6 months to 1-2 years

Finland

2,765

2-3 months

6 months

France

3,086

10-15 days

n.a

Germany

2,986

3 weeks

1-6 months; applications which obviously have no chance of success are immediately closed within a period of 1-2 weeks

Greece

1,873

10 days-7 months

6-10 months

Hungary

1,878

1-2 hours

3 months (in more than 50 % of the cases)

Ireland

3,565

1 week or more

n.a

Italy

3,855

Milan: 20-30 days ; Bolzano: 7-20 days

about 2 years

Latvia

2,616

10 days

2-6 months

Lithuania

1,309

up to 5 months

up to 2 months

Luxemburg

1,863

1-7 days

10-12 months

Malta

1,449

Exemplary single cases with procedures concluded within days up to 3 months

first hearing after 2 years; decision 3-12 months later

Netherlands

3,136

n.a.

n.a.

Poland

1,299

1-4 months

1-3 months

Portugal

2,193

n.a.

4-5 months

Romania

1,296

n.a.

n.a.

Slovakia

1,308

n.a.

n.a.

Slovenia

1,893

n.a.

2-12 months

Spain

1,048

n.a.

2-4 months

Sweden

2,646

2-3 weeks

n.a.

UK

3,955

1-3 weeks

1-2 months

EU27

2,208

n.a.

n.a.

Source: CSES study, p. 42.


Side Bar