Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1705

Strasbourg, den 14. december 2010

Europa-Kommissionen vil begrænse bureaukratiet i forbindelse med virksomheders og borgeres rets­sager på tværs af grænserne

En franskbaseret virksomhed har indgået en byggekontrakt om opførelse af en fabrik tæt på Paris med en entreprenør baseret i Polen. De to virksomheder enes om, at en domstol i Warszawa skal behandle eventuelle tvister vedrørende kontrakten. Den polske virksomhed sagsøger den franske virksomhed, fordi sidstnævnte er bagefter med sine betalinger. Domstolen i Warszawa fastslår, at den franske virksomhed skal betale det udestående beløb. Den polske virksomhed ønsker derefter, at dommen finder anvendelse på den franske virksomheds aktiver i Frankrig. Dette kræver på nuværende tidspunkt, at den polske virksomhed først går gennem en tidskrævende procedure (kaldes "eksekvatur") ved en fransk domstol, hvilket kan koste op til 3 000 EUR. "Eksekvaturproceduren", der hvert år gennemføres mere end 10 000 gange i EU, er forældet i lyset af udviklingen på EU's indre marked og den grad af tillid, der hersker mellem medlemsstaternes retssystemer i civil‑ og handelsretlige sager. Det er derfor, Europa-Kommissionen i dag foreslog at afskaffe "eksekvaturproceduren", hvilket vil kunne medføre besparelser på op til 48 mio. EUR om året og lette handlen på tværs af grænserne, navnlig for små og mellemstore virksomheder. Besparelsen er en del af Kommissionens forslag til en gennemgribende reform af den såkaldte "Bruxelles I"-forordning fra 2001, som udgør et sæt EU-regler, hvori det fastslås, hvilken ret der har kompetence i sager på tværs af grænserne, og hvordan domme, der er afsagt i en EU-medlemsstat, anerkendes og fuldbyrdes i et andet EU-land. Reformen skal styrke det indre marked og reducere bureaukratiet. Den vil desuden øge beskyttelsen af europæiske forbrugere, når de handler med virksomheder i tredjelande, og retssikkerheden med hensyn til aftaler mellem virksomheder om lovvalg samt forbedre europæiske voldgiftsretters konkurrenceevne.

Formand for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, udtalte, at Kommissionen i dag har foreslået at afskaffe en kompliceret og bekostelig procedure for at få anerkendt og fuldbyrdet domme i civil‑ og handelsretlige sager mellem medlemsstaterne. Han tilføjede, at det var godt nyt for borgere og små og mellemstore virksomheder i EU, idet Kommissionen med dette forslag vil sikre en hurtigere og billigere bilæggelse af tvister på tværs af grænserne, og at det i enkeltsager kan medføre besparelser på mellem 2 000 og 12 000 EUR.

Næstformand i Kommissionen og kommissær med ansvar for retlige anliggender, Viviane Reding, sagde, at på et ægte indre marked bør domme afsagt i civil‑ og handelsretlige sager i en medlemsstat fuldt ud anerkendes i alle andre EU-medlemsstater, og at det er derfor, Kommissionen i dag sørger for at afskaffe den gammeldags og alt for bureaukratiske eksekvaturprocedure og dermed en vigtig afskrækkende faktor for transaktioner på tværs af grænserne i EU. Hun tilføjede, at hendes mål er, at domme i civil‑ og handelsretlige sager i 2013 kan fuldbyrdes effektivt, hurtigt og billigt i hele EU, uanset om de er afsat af en indenlandsk domstol eller en domstol i en anden EU-medlemsstat.

Selv om EU's indre marked giver virksomhederne adgang til et marked med 500 mio. forbrugere, er kun en fjerdedel af de 20 mio. små og mellemstore virksomheder, der findes i EU, involveret i handel på tværs af grænserne. En rundspørge for nylig viste, at næsten 40 % af virksomhederne ville være mere tilbøjelige til at handle uden for deres hjemmemarked, hvis procedurerne i forbindelse med retssager i udlandet blev forenklet. At fjerne bureaukratiske hindringer, der medfører ekstra omkostninger og manglende retssikkerhed for virksomhederne, er derfor en vigtig del af Kommissionens bestræbelser for at gøre livet lettere for borgere og virksomheder (se IP/10/1390 og MEMO/10/525).

Kommissionen besluttede i dag at reformere af "Bruxelles I-forordningen" fra 2001. Forordningen er grundlæggende for tvister på tværs af grænserne, fordi det heri fastsættes, hvilken domstol der har kompetence i sager på tværs af grænserne. Den gør det også muligt, at domme afsat i en medlemsstat kan anerkendes i en anden.

Den reform, Kommissionen foreslog i dag, omfatter fire vigtige ændringer:

  • Afskaffelse af den besværlige "eksekvaturprocedure": Ifølge de nuværende regler har en dom afsagt i en medlemsstat ikke automatisk virkning i et andet land. En domstol i fuldbyrdelsesmedlemsstaten skal først validere og erklære den for eksigibel i en særlig mellemliggende fuldbyrdelsesprocedure, den såkaldte "eksekvaturprocedure". I komplekse sager kan denne procedure koste op til 12 700 EUR i advokatsalærer og oversættelses‑ og retsomkostninger. Det kan også tage adskillige måneder i visse lande at få anerkendt og fuldbyrdet en dom. I næsten 95 % af sagerne er denne procedure en ren formalitet. Kommissionen foreslår derfor at afskaffe den. Fremover vil domme afgivet i civil‑ og handelsretlige sager af en domstol i en medlemsstat således automatisk være eksigible i hele EU. Fuldbyrdelsen af en dom kan stadig stoppes af en domstol, men kun under ekstraordinære omstændigheder (f.eks. hvis den domstol, der har afsagt dommen i udlandet, har overtrådt retten til en retfærdig rettergang).

  • Øge forbrugerbeskyttelsen, hvad angår tvister, der involverer lande uden for EU: I øjeblikket varierer de nationale kompetenceregler for sagsøgte fra tredjelande betydeligt mellem medlemsstaterne. Den nationale lovgivning i et land kan give en borger eller virksomhed mulighed for at sagsøge en part fra et land uden for EU ved en national ret, mens dette ikke er tilfældet i et andet land. Den reform, der blev foreslået i dag, vil ændre dette. Navnlig i forbindelse med relationer mellem en forbruger med bopæl i EU og en virksomhed, der er etableret uden for EU, vil det fremover være domstolene dér, hvor forbrugeren har bopæl, uanset hvilken medlemsstat der er tale om, der vil være kompetente.

  • Skabe retssikkerhed, hvad angår aftaler om domstolsvalg mellem virksomheder: I forbindelse med relationer mellem virksomheder enes virksomheder ofte om at bilægge alle tvister ved en bestemt domstol. Taktik i forbindelse med retssager har imidlertid ført til en situation, hvor gyldigheden af sådanne aftaler om domstolsvalg prøves ved en domstol i en anden EU-medlemsstat for at forsinke bilæggelsen af tvisten – en praksis, der undertiden kaldes for en "italiensk torpedo". Kommissionen foreslog i dag en række foranstaltninger for at bringe denne form for misbrug til ophør ved at sikre, at den domstol, der er valgt i aftalen om domstolsvalg, altid først afgør, om aftalen er gyldig eller ej.

  • Forbedre europæiske voldgifters konkurrenceevne: Kommissionens reformforslag vil skabe klarhed omkring voldgift, hvilket hidtil ikke har været omfattet af "Bruxelles I-forordningen". Mere end 60 % af de større virksomheder i EU foretrækker voldgift frem for retssager for at løse tvister mellem virksomheder. De europæiske voldgiftscentre i London og Paris behandler sager til en samlet værdi af over 50 mia. EUR. Det er 4 mia. EUR om året for virksomheder i EU. Virksomheder, som ønsker at undslå sig en voldgiftsaftale, kan på nuværende tidspunkt relativt let påstå, at aftalen er ugyldig, og indbringe sagen for en domstol i en medlemsstat, hvor det er sandsynligt, at den vil få en positiv afgørelse, hvad angår spørgsmålet om gyldigheden af aftalen om voldgift. Det er derfor, Kommissionen i dag foreslog at give virksomheder sikkerhed for, at valget af voldgiftsret vil blive beskyttet mod uberettigede retssager.

Baggrund

Bruxelles I-forordningen fremmer det civilretlige samarbejde i EU ved at definere, hvilken domstol der er mest hensigtsmæssig at anvende til bilæggelse af tvister på tværs af grænserne, og uden problemer at sikre anerkendelse og fuldbyrdelse af domme, der er afsagt i en anden medlemsstat. Dette er med til at få det indre marked til at fungere efter hensigten.

Otte år efter, at den oprindelige forordning trådte i kraft, gør Kommissionens forslag til reform den nu endnu mere effektiv.

Forslaget om at afskaffe "eksekvaturproceduren" skal ses i forlængelse af tidligere bestræbelser såsom indførelsen af den europæiske betalingsordre (en forenklet procedure for ubestridte krav på tværs af grænserne), den europæiske småkravsprocedure for krav på tværs af grænserne til en værdi under 2000 EUR og forordningen om underholdspligt.

Kommissionen udsendte i april 2009 en rapport om anvendelsen af Bruxelles I-forordningen sammen med en grønbog, hvori der blev redegjort for de forskellige politiske løsningsmodeller.

Kommissionen offentliggjorde i dag desuden en grønbog vedrørende en række muligheder for at lette den frie bevægelighed for civilstandsdokumenter (se IP/10/1704).

Næste trin

Det er nu op til Europa-Parlamentet og Ministerrådet at enes om Kommissionens forslag til en reform af "Bruxelles I-forordningen".

For yderligere oplysninger

MEMO/10/677

Presserummet for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hjemmesiden for Viviane Reding, næstformand og kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerborgerskab:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Chart 1: Relevance of rules on jurisdiction and enforcement for cross-border commercial activity

"To what extent would you be inclined to engage in (more) cross-border commercial activity if, in the event of a dispute, a judgement obtained in one Member State would be enforceable in another without additional procedures?"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: CSES study, Text box 3.3, p. 61

Chart 2: Number of exequatur applications and success rates (2009)

Member State

No. Applications

Success rate %

Austria

244

93

Belgium*†

307

95

Bulgaria

54

56

Cyprus

14

75

Czech Rep

42

93

Denmark*

163

95

Estonia

8

78

Finland

46

100

France

1,176

99

Germany*

1,638

88

Greece*

500

95

Hungary*

53

88

Ireland

127

93

Italy

1,156

93

Latvia

55

76

Lithuania

183

83

Luxemburg

244

95

Malta

7

93

Netherlands*

378

95

Poland

444

88

Portugal

205

93

Romania

153

93

Slovakia

18

83

Slovenia

238

93

Spain

887

93

Sweden

380

90

UK*

1,202

93

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
EU27

9,922

93

Chart 3: Cost and length of exequatur proceedings in the EU Member States

Member State

Estimated cost of exequatur proceedings

(€)

Length of 1st instance exequatur proceedings

Length of 2nd instance exequatur proceedings

Austria

2,786

1 week

n.a

Belgium

1,893

1-4 months

Liège: 1 year; Antwerp: 1 year; Brussels: up to 2 years

Bulgaria

1,102

n.a.

n.a

Cyprus

1,824

1-3 months

n.a

Czech Rep

1,334

n.a

n.a

Denmark

2,666

n.a

n.a

Estonia

1,883

3-6 months

6 months to 1-2 years

Finland

2,765

2-3 months

6 months

France

3,086

10-15 days

n.a

Germany

2,986

3 weeks

1-6 months; applications which obviously have no chance of success are immediately closed within a period of 1-2 weeks

Greece

1,873

10 days-7 months

6-10 months

Hungary

1,878

1-2 hours

3 months (in more than 50 % of the cases)

Ireland

3,565

1 week or more

n.a

Italy

3,855

Milan: 20-30 days ; Bolzano: 7-20 days

about 2 years

Latvia

2,616

10 days

2-6 months

Lithuania

1,309

up to 5 months

up to 2 months

Luxemburg

1,863

1-7 days

10-12 months

Malta

1,449

Exemplary single cases with procedures concluded within days up to 3 months

first hearing after 2 years; decision 3-12 months later

Netherlands

3,136

n.a.

n.a.

Poland

1,299

1-4 months

1-3 months

Portugal

2,193

n.a.

4-5 months

Romania

1,296

n.a.

n.a.

Slovakia

1,308

n.a.

n.a.

Slovenia

1,893

n.a.

2-12 months

Spain

1,048

n.a.

2-4 months

Sweden

2,646

2-3 weeks

n.a.

UK

3,955

1-3 weeks

1-2 months

EU27

2,208

n.a.

n.a.

Source: CSES study, p. 42.


Side Bar