Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1705

Štrasburk, dne 14. prosince 2010

Evropská komise omezuje byrokracii při přeshraničních soudních řízeních ve prospěch občanů i podniků

Francouzská společnost uzavřela s polským podnikem smlouvu o výstavbě továrny v blízkosti Paříže. Společnosti se spolu dohodly, že jakýkoliv případný spor ze smlouvy bude řešit soud ve Varšavě. Polská společnost žaluje francouzskou z důvodu neuhrazení všech splátek ceny. Soud ve Varšavě rozhoduje, že francouzská společnost musí dluh uhradit. Polská společnost poté chce využít rozsudku pro exekuci majetku francouzské společnosti ve Francii. Dnes musí polská společnost podstoupit časově náročné řízení u francouzského soudu, aby získala prohlášení vykonatelnosti, tzv. exequatur, přičemž toto řízení může přijít až na 3 000 EUR. Řízení o prohlášení vykonatelnosti, kterých v EU probíhá více než 10 000 v každém roce, je zastaralé, vezmeme-li v úvahu rozvoj evropského jednotného trhu a míru důvěry dosaženou mezi právními systémy členských států v občanských a obchodních věcech. Z tohoto důvodu dnes Evropská komise navrhla zrušit tento typ řízení, což může ušetřit až 48 milionů EUR ročně a usnadnit přeshraniční obchod, a to zejména malým a středním podnikům. Tato úspora nákladů je součástí návrhu Komise na zásadní reformu tzv. nařízení Brusel I z roku 2001, jež stanoví soubor pravidel určujících, který soud má příslušnost v přeshraničních věcech. Toto nařízení rovněž stanoví, jakým způsobem se uznávají a vykonávají soudní rozhodnutí pocházející z jednoho členského státu EU v ostatních zemích Unie. Cílem navrhované reformy je posílit jednotný trh a omezit byrokracii. Reforma rovněž zdokonalí ochranu evropských spotřebitelů, když nakupují od podnikatelů z třetích zemí, posílí právní jistotu u dohod podnikatelů o volbě práva a zlepší konkurenceschopnost evropských rozhodčích soudů.

„Komise dnes předložila návrh, který má odstranit komplikovaná a nákladná řízení vedená za účelem uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech mezi členskými státy. Pro evropské občany a malé a střední podniky je to dobrá zpráva. Díky našemu návrhu bude možné řešit přeshraniční spory rychleji a levněji. Odhaduje se, že v jednotlivém případu se dosáhne úspory v rozmezí 2 000 až 12 000 EUR,“ uvedl José Manuel Barroso, předseda Evropské komise.

„Na opravdovém jednotném trhu by soudní rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vydaná v jednom členském státem měla požívat plné důvěryhodnosti ve všech ostatních členských státech naší Evropské unie. Proto dnes navrhujeme, aby se zrušilo zastaralé a nadmíru byrokratické řízení o prohlášení vykonatelnosti, čímž se v Evropě odstraní důležitá zábrana odrazující od přeshraničních transakcí“, prohlásila Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost. „Mým cílem je zajistit do roku 2013, aby soudní rozhodnutí v občanských a obchodních věcech mohla být vykonána v každé zemi EU účinně, rychle a bez zbytečných nákladů, ať již je vynese domácí soud nebo soud jiného členského státu EU.“

Ačkoliv jednotný trh EU nabízí podnikům přístup k trhu s 500 miliony spotřebitelů, pouze jedna čtvrtina z 20 milionů evropských malých a středních podniků se účastní přeshraničního obchodu. Nedávná studie odhalila, že téměř 40 procent podniků by bylo více nakloněno obchodování na zahraničních trzích, pokud by bylo jednodušší řešit soudní spor v cizině. Odstranění byrokratických překážek, které vytvářejí další náklady pro podniky a právní nejistotu, je rovněž klíčovou součástí snahy Komise o usnadnění života občanům a podnikům (viz IP/10/1390 a MEMO/10/525).

Komise dnes schválila reformu nařízení Brusel I z roku 2001. Pro přeshraniční spory představuje toto nařízení základní kámen, protože určuje, který soud má příslušnost v přeshraničních věcech. Umožňuje rovněž, aby soudní rozhodnutí z jednoho členského státu byla uznána v jiném členském státě.

Reforma, kterou dnes Komise navrhla, obsahuje čtyři klíčové změny:

  • Zrušení těžkopádného řízení o prohlášení vykonatelnosti: Podle stávajících pravidel soudní rozhodnutí z jednoho členského státu nemají automaticky účinky v jiném členském státě. Musí být nejprve schválena a prohlášena za vykonatelná soudem v členském státě výkonu ve zvláštním mezitímním kroku v rámci řízení o prohlášení vykonatelnosti, tzv. exequatur. Náklady na toto řízení se mohou ve složitých případech vyšplhat až 12 700 EUR na odměnách za právní zastoupení, překlad a soudní výlohy. V některých členských státech může toto uznání a výkon rozhodnutí rovněž zabrat řadu měsíců. V téměř v 95 % případů jde přitom o pouhou formalitu. Komise proto navrhuje tento krok zrušit. V budoucnosti se tedy rozhodnutí v občanských a obchodních věcech vydaná soudem v jednom členském státě stanou automaticky vykonatelná v celé EU. Výkon rozhodnutí může stále soud pozastavit, ale pouze za výjimečných okolností (např. jestliže soud, který v zahraničí rozhodnutí vynesl, porušil právo na řádný proces).

  • Posílení ochrany spotřebitele v právních sporech s prvkem z nečlenských zemí EU: V současnosti se mezi členskými státy značně liší vnitrostátní pravidla o soudní příslušnosti v případě, že jsou žalovány osoby z třetích zemí. Vnitrostátní právní předpisy jednoho státu mohou připouštět, aby občan nebo společnost žalovali u vnitrostátního soudu žalovaného, který není usazen v EU, zatímco v jiném státě tato možnost nemusí existovat. Reforma, kterou dnes navrhujeme, přinese změnu této situace. Ve vztazích mezi spotřebiteli s bydlištěm v EU a podniky usazenými mimo EU, budou mít soudy v místě bydliště spotřebitele příslušnost bez ohledu na to, o který členský stát půjde.

  • Vnesení právní jistoty do dohod mezi podniky o volbě soudu: Pokud jde o obchodní styk, podniky často uzavírají dohody o tom, že budou veškeré spory řešit u jednoho konkrétního soudu. Taktika vedení sporu však vyvolává situace, kdy je platnost těchto dohod o volbě soudu napadána u soudu v jiném členském státě EU, aby se oddálilo konečné rozhodnutí sporu, praxe pro to občas používá obrat „italské torpédo“. Komise dnes navrhla opatření, jejichž cílem je ukončit tyto nekalé praktiky a zajistit, aby soud zvolený v dohodě o volbě soudu byl vždy prvním, který bude určovat, zda je dohoda platná či nikoli.

  • Posílení konkurenceschopnosti evropských rozhodčích soudů: Reformní návrh Komise rovněž přináší více světla do problematiky rozhodčího řízení, na které se nařízení Brusel I dosud nevztahuje. Více než 60 % velkých evropských společností preferuje pro řešení obchodních sporů rozhodčí řízení oproti soudnímu. Evropská rozhodčí centra v Londýně a Paříži rozhodují případy v celkové hodnotě překračující 50 miliard EUR. Roční výtěžek v EU jsou 4 miliardy EUR. V současnosti však společnost, která chce vyklouznout z rozhodčí smlouvy, může relativně snadno namítat, že je tato smlouva neplatná, a zahájit soudní řízení v tom členském státě, kde je pravděpodobné, že obdrží příznivé rozhodnutí ve věci platnosti rozhodčí smlouvy. Komise dnes proto navrhla poskytnout společnostem větší právní jistotu, že rozhodčí smlouva bude ochráněna před zneužitím prostřednictvím soudních sporů.

Souvislosti

Nařízení Brusel I usnadňuje justiční spolupráci v EU tím, že určuje nejvhodnější soudní příslušnost pro řešení přeshraničního sporu a zajišťuje hladké uznávání a výkon soudních rozhodnutí vydaných v jiném členském státě. Tím napomáhá řádnému fungování jednotného trhu.

Komise nyní, osm let poté, co vstoupilo v platnost původní nařízení, předkládá návrh na jeho reformu a usiluje o větší účinnost této právní úpravy.

Návrh zrušit řízení o prohlášení vykonatelnosti navazuje na předchozí podobné kroky, navazuje například na evropský platební rozkaz (zjednodušené řízení pro přeshraniční nesporné nároky), evropské řízení o drobných nárocích pro přeshraniční nároky nepřesahující 2 000 EUR a na nařízení o vyživovací povinnosti.

Komise zveřejnila zprávu o uplatňování nařízení Brusel I v dubnu 2009 a spolu s dokumentem, který nastínil různé politické varianty.

Komise dnes rovněž zveřejnila zelenou knihu, která uvádí několik možností, jak usnadnit volný pohyb dokladů osvědčujících osobní stav (Viz IP/10/1704).

Další kroky

Nyní je věcí Evropského parlamentu a Rady ministrů, aby schválily návrh Komise reformující nařízení Brusel I.

Více informací

MEMO/10/677

Rubrika aktualit na stránkách GŘ pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Evropské komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Chart 1: Relevance of rules on jurisdiction and enforcement for cross-border commercial activity

"To what extent would you be inclined to engage in (more) cross-border commercial activity if, in the event of a dispute, a judgement obtained in one Member State would be enforceable in another without additional procedures?"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: CSES study, Text box 3.3, p. 61

Chart 2: Number of exequatur applications and success rates (2009)

Member State

No. Applications

Success rate %

Austria

244

93

Belgium*†

307

95

Bulgaria

54

56

Cyprus

14

75

Czech Rep

42

93

Denmark*

163

95

Estonia

8

78

Finland

46

100

France

1,176

99

Germany*

1,638

88

Greece*

500

95

Hungary*

53

88

Ireland

127

93

Italy

1,156

93

Latvia

55

76

Lithuania

183

83

Luxemburg

244

95

Malta

7

93

Netherlands*

378

95

Poland

444

88

Portugal

205

93

Romania

153

93

Slovakia

18

83

Slovenia

238

93

Spain

887

93

Sweden

380

90

UK*

1,202

93

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
EU27

9,922

93

Chart 3: Cost and length of exequatur proceedings in the EU Member States

Member State

Estimated cost of exequatur proceedings

(€)

Length of 1st instance exequatur proceedings

Length of 2nd instance exequatur proceedings

Austria

2,786

1 week

n.a

Belgium

1,893

1-4 months

Liège: 1 year; Antwerp: 1 year; Brussels: up to 2 years

Bulgaria

1,102

n.a.

n.a

Cyprus

1,824

1-3 months

n.a

Czech Rep

1,334

n.a

n.a

Denmark

2,666

n.a

n.a

Estonia

1,883

3-6 months

6 months to 1-2 years

Finland

2,765

2-3 months

6 months

France

3,086

10-15 days

n.a

Germany

2,986

3 weeks

1-6 months; applications which obviously have no chance of success are immediately closed within a period of 1-2 weeks

Greece

1,873

10 days-7 months

6-10 months

Hungary

1,878

1-2 hours

3 months (in more than 50 % of the cases)

Ireland

3,565

1 week or more

n.a

Italy

3,855

Milan: 20-30 days ; Bolzano: 7-20 days

about 2 years

Latvia

2,616

10 days

2-6 months

Lithuania

1,309

up to 5 months

up to 2 months

Luxemburg

1,863

1-7 days

10-12 months

Malta

1,449

Exemplary single cases with procedures concluded within days up to 3 months

first hearing after 2 years; decision 3-12 months later

Netherlands

3,136

n.a.

n.a.

Poland

1,299

1-4 months

1-3 months

Portugal

2,193

n.a.

4-5 months

Romania

1,296

n.a.

n.a.

Slovakia

1,308

n.a.

n.a.

Slovenia

1,893

n.a.

2-12 months

Spain

1,048

n.a.

2-4 months

Sweden

2,646

2-3 weeks

n.a.

UK

3,955

1-3 weeks

1-2 months

EU27

2,208

n.a.

n.a.

Source: CSES study, p. 42.


Side Bar