Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1705

Страсбург, 14 декември 2010 г.

Европейската комисия ще премахне формалностите за фирми и потребители по трансгранични съдебни дела

Фирма, със седалище във Франция има договор за строителство с полски предприемач за строеж на фабрика до Париж. Двете фирми се споразумяват, че компетентният съд в случай на спор, възникнал по договора, ще бъде съдът във Варшава. Полската фирма съди френската компания за забавяне на плащанията. Варшавският съд постановява, че френската компания трябва да изплати съответната сума. Тогава полската фирма предявява искане изпълнението на съдебното решение да се насочи към имуществото на френската фирма във Франция. Към настоящия момент това налага полската фирма да премине през дълго производство във френския съд, наречено „екзекватура“, което може да струва до 3 000 EUR. Производството по екзекватура, което се провежда повече от 10 000 пъти годишно в ЕС, е доста остаряло, като се има предвид развитието на единния пазар в Европа и степента на доверие между правните системи на държавите-членки по граждански и търговски въпроси. Ето защо днес Европейската комисия предложи премахването на производството по екзекватура, стъпка, която ще спести до 48 млн. EUR на година и ще улесни трансграничните търговски отношения, особено за малките и средните предприятия (МСП). Намаляването на разходите е част от предложението на Комисията за сериозна реформа на т.нар. Регламент „Брюксел І“ от 2001 г. — набор от правила на ЕС, които определят кой е компетентният съд при трансгранични дела и как съдебно решение, постановено в една държава-членка на ЕС, може да бъде признато и изпълнено в друга държава на ЕС. Целта на изменението е да се укрепи единният пазар и да се премахнат формалностите. Тя ще подобри също така защитата на европейските потребители при отношения с фирми в трети страни, ще повиши правната сигурност при споразумения за избор на приложимо право сред фирмите и ще подобри конкурентоспособността на арбитражните институции в Европа.

Днес Комисията предлага да се премахне една сложна и скъпа процедура за признаване и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела между държавите-членки. Това е добра новина за европейските граждани и за малките и средните предприятия. Нашите предложения ще гарантират по-бързото и по-евтиното уреждане на трансгранични спорове, което ще спести между 2 000 и 12 000 EUR в отделни случаи,“ каза Хосе Мануел Барозу, председател на Европейската комисия.

„При условията на един истински единен пазар съдебните решения по граждански и търговски дела, постановени в една държава-членка, трябва да бъдат приемани изцяло във всички други държави-членки на нашия Европейски съюз. Ето защо днес предприемаме стъпки за премахване на остарялото и прекалено бюрократично производство по екзекватура, като по този начин се премахва една важна пречка за трансграничните сделки в Европа,“ каза Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по правосъдието. „Моята цел е до 2013 г. съдебните решения по граждански и търговски дела да могат да се изпълняват ефективно, бързо и евтино в целия ЕС, независимо дали са постановени от националния съд или от съда на друга държава-членка на ЕС.“

Въпреки че единният пазар на ЕС дава достъп на фирмите до пазар с 500 милиона потребители, само една четвърт от 20-те милиона МСП в Европа участват в трансграничната търговия. Неотдавнашно проучване констатира, че почти 40 процента от фирмите биха били по-склонни да търгуват извън своя вътрешен пазар, ако процедурите за уреждане на съдебни спорове в чужбина се опростят. Ето защо премахването на бюрократичните пречки, които налагат извършването на допълнителни разходи и създават правна несигурност за фирмите, са ключова част от политиката на Комисията за улесняване на съществуването на фирмите и гражданите (вж. IP/10/1390 и MEMO/10/525).

Комисията взе решение днес за изменение на Регламент „Брюксел І“ от 2001 г. Този регламент е от ключово значение при трансгранични спорове, тъй като определя кой е компетентният съд при трансгранични дела. Той урежда също така правото съдебни решения, постановени в една държава-членка, да бъдат признати в друга.

Предложеното днес изменение от Комисията включва четири основни промени:

  • Премахване на тромавото производство по екзекватура: съгласно сега действащите правила решение на съд в една държава-членка не поражда автоматично действие в друга. То трябва първо да бъде потвърдено и обявено за изпълняемо чрез специална междинна съдебна процедура в държавата-членка по изпълнение — т.нар. производство по екзекватура. При сложни случаи разходите по това производство може стигнат до 12 700 EUR за адвокатски хонорари, превод и съдебни разходи. Също така, за признаването и изпълнението на съдебното решение в някои държави може да са необходими няколко месеца. Тази процедура е чиста формалност в почти 95% от случаите. Поради това Комисията предлага тя да бъде премахната. В бъдеще съдебни решения по граждански и търговски дела, постановени от съд в една държава-членка ще бъдат автоматично изпълняеми в целия ЕС. Изпълнението на съдебното решение все още може да бъде спряно от съда, но само при изключителни обстоятелства (като нарушение на правото на справедлив процес от страна на чуждестранния съд, постановил решението).

  • Подобряване на защитата на потребителите по отношение на правни спорове, с участието на държави извън ЕС: към момента вътрешните норми на държавите-членки в областта на компетентността по отношение на ответници от трети страни се различават значително. Вътрешните разпоредби в една държава могат да допускат гражданин или фирма да съди в националния съд лице или фирма - ответник, с местоживеене или седалище извън ЕС, докато в друга държава това може да не е възможно. Предложените днес изменения ще променят този факт. Особено при отношения между потребители, с местожителство в ЕС, и фирми, със седалище извън ЕС, в бъдеще компетентен ще бъде съдът по местожителство на потребителя, независимо от държавата-членка.

  • Предоставяне на правна сигурност при избор на споразумения за избор на съд между фирми: при междуфирмени отношения компаниите често се договарят да разрешават всички възникнали спорове в определен съд. Тактиките в случай на спор обаче често водят до ситуация, при която валидността на подобно споразумение за избор на съд се оспорва в съд на друга държава-членка с оглед забавяне на разрешаването на спора — практика, която понякога се нарича „италианско торпедо“. Днес Комисията предложи мерки за прекратяването на такива злоупотреби, като осигури посоченият съд съгласно споразумението за избор на съд винаги първо да установява дали споразумението е валидно или не.

  • Подобряване на конкурентоспособността на арбитражните институции в Европа: предложението на Комисията за изменение внася яснота в процедурата по арбитраж, която засега не попада в обхвата на регламент „Брюксел І“. Повече от 60% от големите европейски компании предпочитат арбитража пред съдебното производство за разрешаване на спор. Европейските арбитражните центрове в Лондон и Париж разглеждат дела на обща стойност повече от 50 млрд. EUR. В ЕС това е бизнес на стойност 4 млрд. EUR годишно. Засега обаче фирма, която иска да избяга от арбитражно споразумение, може сравнително лесно да оспори валидността на споразумението и да заведе дело в съд на държава-членка, където има вероятност да получи благоприятно решение, при оспорването на валидността на арбитражното споразумение. Ето защо Комисията предложи днес да предостави сигурност на компаниите, че изборът на арбитражен съд ще бъде защитен от злоупотреба с предявяването на съдебни искове.

Контекст

Регламентът „Брюксел І“ улеснява сътрудничеството по граждански дела в ЕС, като посочва най-подходящия компетентен съд за разрешаване на трансграничен спор и като гарантира безпрепятственото признаване и изпълнение на съдебни решения, постановени в друга държава-членка. Това помага за правилното функциониране на единния пазар.

Осем години след влизането в сила на първоначалния регламент, предложението на Комисията за изменение на регламента цели да повиши неговата ефикасност.

Предложението за премахване на производството по екзекватура е предшествано от други подобни мерки, като европейската заповед за плащане (опростена процедура за безспорни трансгранични вземания), европейската процедура за искове с малък материален интерес по отношение на трансгранични искове на стойност под 2 000 EUR и регламента на ЕС относно задълженията за издръжка.

През април 2009 г. Комисията издаде доклад по приложението на Брюксел І заедно със Зелена книга, които набелязват някои възможни политически варианти.

Комисия публикува също така днес Зелена книга, която предоставя няколко възможности за улесняване на свободното движение на документи относно гражданското състояние (вж. IP/10/1704).

Следваща стъпка

Сега предстои Европейският парламент и Съвета на министрите да одобрят предложението на Комисията за изменение на регламент „Брюксел І“.

За повече информация:

MEMO/10/677

Новини по въпроси на правосъдието:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Интернет-страница на Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по правосъдието:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

Chart 1: Relevance of rules on jurisdiction and enforcement for cross-border commercial activity

"To what extent would you be inclined to engage in (more) cross-border commercial activity if, in the event of a dispute, a judgment obtained in one Member State would be enforceable in another without additional procedures?"

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED

Source: CSES study, Text box 3.3, p. 61

Chart 2: Number of exequatur applications and success rates (2009)

Member State

No. Applications

Success rate %

Austria

244

93

Belgium*†

307

95

Bulgaria

54

56

Cyprus

14

75

Czech Rep

42

93

Denmark*

163

95

Estonia

8

78

Finland

46

100

France

1,176

99

Germany*

1,638

88

Greece*

500

95

Hungary*

53

88

Ireland

127

93

Italy

1,156

93

Latvia

55

76

Lithuania

183

83

Luxemburg

244

95

Malta

7

93

Netherlands*

378

95

Poland

444

88

Portugal

205

93

Romania

153

93

Slovakia

18

83

Slovenia

238

93

Spain

887

93

Sweden

380

90

UK*

1,202

93

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED
EU27

9,922

93

Chart 3: Cost and length of exequatur proceedings in the EU Member States

Member State

Estimated cost of exequatur proceedings

(€)

Length of 1st instance exequatur proceedings

Length of 2nd instance exequatur proceedings

Austria

2,786

1 week

n.a

Belgium

1,893

1-4 months

Liège: 1 year; Antwerp: 1 year; Brussels: up to 2 years

Bulgaria

1,102

n.a.

n.a

Cyprus

1,824

1-3 months

n.a

Czech Rep

1,334

n.a

n.a

Denmark

2,666

n.a

n.a

Estonia

1,883

3-6 months

6 months to 1-2 years

Finland

2,765

2-3 months

6 months

France

3,086

10-15 days

n.a

Germany

2,986

3 weeks

1-6 months; applications which obviously have no chance of success are immediately closed within a period of 1-2 weeks

Greece

1,873

10 days-7 months

6-10 months

Hungary

1,878

1-2 hours

3 months (in more than 50 % of the cases)

Ireland

3,565

1 week or more

n.a

Italy

3,855

Milan: 20-30 days ; Bolzano: 7-20 days

about 2 years

Latvia

2,616

10 days

2-6 months

Lithuania

1,309

up to 5 months

up to 2 months

Luxemburg

1,863

1-7 days

10-12 months

Malta

1,449

Exemplary single cases with procedures concluded within days up to 3 months

first hearing after 2 years; decision 3-12 months later

Netherlands

3,136

n.a.

n.a.

Poland

1,299

1-4 months

1-3 months

Portugal

2,193

n.a.

4-5 months

Romania

1,296

n.a.

n.a.

Slovakia

1,308

n.a.

n.a.

Slovenia

1,893

n.a.

2-12 months

Spain

1,048

n.a.

2-4 months

Sweden

2,646

2-3 weeks

n.a.

UK

3,955

1-3 weeks

1-2 months

EU27

2,208

n.a.

n.a.

Source: CSES study, p. 42.


Side Bar