Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1704

Strasbourg den 14 december 2010

Mindre byråkrati för EU-medborgare: Europeiska kommissionen vill att det ska bli lättare att få offentliga handlingar – födelseattester och lagfartsbevis – erkända utomlands

Europeiska medborgare som bor i utlandet stöter ofta på byråkratiska problem. De kan behöva vänta på en officiell stämpel på ett rättsligt avgörande eller ett lagfartsbevis, betala för översättning av en födelse-, vigsel- eller dödsattest, eller kämpa med myndigheter för att få ett efternamn godkänt. I och med att allt fler européer rör på sig – omkring 12 miljoner EU-medborgare bor i dag i ett annat medlemsland än sitt eget – klagas det ofta över hur besvärligt det kan vara att få offentliga uppgifter erkända. I några medlemsländer måste EU-medborgare betala en avgift för att deras dokument, som redan har utfärdats formellt av en medlemsstat, ska erkännas som officiella handlingar. Ett annat problem är att en del medlemsländer kan kräva administrativa handlingar som inte alltid finns i medborgarens hemland. Dessa problem utgör hinder för rätten till fri rörlighet i det dagliga livet – en rätt som garanteras av EU-fördragen. Europeiska kommissionen arbetar för att undanröja dessa hinder, och offentliggjorde i dag ett policydokument som tar upp flera sätt att underlätta för fri rörlighet för handlingar som är relevanta för medborgare. Allmänheten kan nu komma med synpunkter på hur situationen kan förbättras för att garantera att dessa handlingar erkänns oberoende av var medborgarna är eller rör sig inom EU. Förslag kan lämnas av allmänheten fram till den 30 april. Kommissionen kommer att ta svaren i beaktande när den gör förslag till lagstiftning 2013.

”EU:s inre marknad handlar inte bara om att undanröja hinder för varor och tjänster – det handlar också om att göra livet enklare för våra medborgare, särskilt när de flyttar inom EU”, sade vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor. Men de aspekter av den inre marknaden som rör medborgarna är inte fullt utvecklade, och folk vill verkligen ha förändring: tre fjärdedelar av EU-medborgarna menar att EU måste förbättra rörligheten för offentliga handlingar mellan EU-länder. Föråldrade formaliteter gör människor frustrerade och kostar dem tid och pengar. Jag är därför fast besluten att skapa ett gemensamt europeiskt rättsligt område, där offentliga handlingar erkänns fullt ut.”

En välfungerande fri rörlighet för offentliga handlingar (som examensbevis, bevis för medborgarskap, lagfartsbevis) och erkännande av familjerättsliga handlingar som rör viktiga ”livshändelser” (som födelse, adoption, vigsel eller död) eller en persons efternamn, är av stor vikt för människor som flyttar till ett annat EU-land. Medlemsstaternas register och administrativa system är avsevärt olika, vilket orsakar besvärliga och kostsamma administrativa procedurer (översättning, ytterligare bevis på handlingars äkthet). Dessa problem gör det svårt för EU-medborgare att utnyttja sina rättigheter inom EU fullt ut.

Enligt en undersökning utförd av Eurobarometer i oktober 2010 anser 73 % inom EU att åtgärder borde vidtas för att förbättra rörligheten för offentliga handlingar mellan EU-länder.

I policydokumentet som antogs i dag ställer kommissionen frågor om hur den fria rörligheten för offentliga handlingar kan förbättras. Dessutom föreslår kommissionen politiska alternativ för att underlätta det gränsöverskridande erkännandet av familjerättsliga handlingar. En möjlighet är att ta fram EU-formulär för de vanligaste familjerättsliga handlingarna så att människor slipper betala för att få dessa handlingar översatta och erkända. Ett annat alternativ är ett automatiskt erkännande av familjerättsliga handlingar. Ett sådant erkännande medför inte att rådande regler harmoniseras, och påverkar inte medlemsländernas rättsliga system.

Kommissionen planerar två skilda lagstiftningsförslag för 2013 utifrån resultaten från det offentliga samrådet. Det första gäller fri rörlighet för offentliga handlingar och det andra erkännandet av familjerättsliga händelser.

Bakgrund

Dessa initiativ är en del av kommissionens planer på att undanröja byråkratiska hinder som försvårar medborgarnas liv och medför extra utgifter och skapar juridisk osäkerhet för företag (se IP/10390 och MEMO/10/525). EU vill skapa ”ett Europa som placerar människorna högt på dagordningen”, som kommissionens ordförande José Manuel Barroso sade i sina politiska riktlinjer i september 2009. Denna vision kommer också till uttryck i Lissabonfördraget, där medborgarna står i centrum för EU:s politik. Kommissionen vidtar därför konkreta åtgärder för att göra livet enklare för de 12 miljoner EU-medborgare som bor utanför sitt hemland och som utövar de rättigheter som EU-lagstiftningen ger dem i fråga om att gifta sig, köpa ett hus eller registrera en bil i ett annat EU-land.

Kommissionen lägger fram 25 åtgärder som ska genomföras under de närmaste åren i rapporten om EU-medborgarskapet 2010, som antogs den 27 oktober. Dessa initiativ beskrivs på tio faktablad.

Kommissionen föreslog också i dag att avskaffa det kostsamma, besvärliga och tidskrävande rättegångsförfarandet kallat exekvaturförfarandet, vilket skulle leda till att företag inom EU sparar upp till 48 miljoner euro om året och skapa framväxt för EU:s ekonomi (se IP/10/1705).

Ytterligare upplysningar

Kommissionens grönbok om fri rörlighet för handlingar finns på nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Särskild Eurobarometerundersökning om civilrätt:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf

Hemsidan för kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor och frågor som rör grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

10 faktablad om kommissionens initiativ att undanröja hinder för EU-medborgare i det dagliga livet.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/677


Side Bar