Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1704

Štrasburg, 14. decembra 2010

Menej byrokracie pre občanov: Európska komisia navrhuje ľahšie uznávanie verejných listín v zahraničí – napr. rodných listov, listov vlastníctva

Európania, ktorí žijú mimo svojich domovských krajín, často čelia byrokratickým prekážkam: čakaniu na úradnú pečiatku potrebnú pre súdne rozhodnutie alebo list vlastníctva, nákladom na preklad rodného, sobášneho alebo úmrtného listu, alebo zápasu s orgánmi verejnej správy pri získavaní uznania priezviska. Keďže sa mobilita Európanov čoraz viac zvyšuje – okolo 12 miliónov občanov EÚ v súčasnosti žije v inom ako domovskom členskom štáte – ľudia sa často sťažujú na problémy súvisiace s úradným uznávaním verejných listín. V niektorých členských štátoch musia občania platiť za úradné dokumenty vydané jedným členským štátom, aby mohli byť uznané za pravé. Ďalším problém je, že niektoré členské štáty môžu vyžadovať administratívne doklady, ktoré nie vždy v domovskej krajine žiadateľa existujú. Všetky uvedené prekážky bránia uplatňovaniu práva na voľný pohyb, zaručenému zmluvami o EÚ, v bežnom živote. Európska komisia, ktorá sa zaviazala tieto prekážky odstrániť, dnes uverejnila politický dokument, v ktorom sa uvádza niekoľko možností, ako uľahčiť voľný obeh listín, ktoré sú pre občanov dôležité. Verejnosť sa teraz môže zapojiť do pripomienkového konania, aby sa situácia v tejto oblasti zlepšila s cieľom zabezpečiť uznávanie týchto dokladov bez ohľadu na to, kde sa občania v EÚ nachádzajú alebo kam sa sťahujú. Pripomienkové konanie pre verejnosť je otvorené do 30. apríla 2011. Komisia tieto reakcie zohľadní pri príprave návrhov právnych predpisov, ktoré mieni predložiť v roku 2013.

„Jednotný trh Európy sa netýka iba odstránenia prekážok voľného pohybu tovaru a služieb. Jeho účelom je tiež uľahčiť život našich občanov, najmä ak sa pohybujú po EÚ,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka EK a komisárka zodpovedná za spravodlivosť. „Občiansky rozmer jednotného trhu však nie je v plnej miere rozvinutý a občania volajú po zmene: tri štvrtiny Európanov uvádzajú, že je potrebné, aby EÚ zlepšila obeh verejných listín medzi krajinami EÚ. Zastarané administratívne postupy spôsobujú občanom frustrácie a stoja ich čas a peniaze. Pevne som preto odhodlaná vytvoriť jednotný priestor EÚ v oblasti spravodlivosti, v rámci ktorého sa budú verejné listiny plne uznávať.

Bezproblémový obeh verejných listín (ako sú diplomy, osvedčenia o štátnej príslušnosti, listy vlastníctva) a uznávanie listín týkajúcich sa občianskoprávneho stavu, ktoré zaznamenávajú dôležité „životné udalosti“ (ako je narodenie, adopcia, sobáš alebo úmrtie) sú nevyhnutné, aby sa občania mohli sťahovať do inej krajiny EÚ. Matričné úrady a správne systémy členských štátov sa navzájom značne líšia, čo spôsobuje zložitosť a nákladnosť administratívnych postupov (preklad, dodatočné overenie pravosti dokladov). Občanom tieto problémy sťažujú plné uplatňovanie ich práv v rámci EÚ.

Podľa prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v októbri 2010, sa 73 % Európanov domnieva, že by sa mali prijať opatrenia na zlepšenie obehu verejných listín medzi krajinami EÚ.

V dnes prijatom politickom dokumente Komisia kladie otázky, ako zlepšiť voľný obeh verejných listín. Komisia okrem toho navrhuje politické riešenia na uľahčenie cezhraničného uznávania listín týkajúcich sa občianskoprávneho stavu. Jednou z možností je vytvoriť celoeurópske formuláre najbežnejších listín týkajúcich sa občianskoprávneho stavu, aby už občania nemuseli platiť za ich uznávanie a preklady. Ďalšou možnosťou je automatické uznávanie takýchto dokumentov. Takéto uznávanie by sa netýkalo harmonizácie existujúcich pravidiel a právne poriadky členských štátov by zostali nedotknuté.

V závislosti od výsledku verejnej konzultácie Komisia plánuje v roku 2013 predložiť dva osobitné návrhy právnych predpisov: prvý sa bude týkať voľného pohybu verejných listín a druhý, uznávania listín týkajúcich sa občianskoprávneho stavu.

Kontext

Uvedené iniciatívy sú súčasťou plánov Komisie na odstránenie byrokratických prekážok, ktoré občanom strpčujú život a spôsobujú dodatočné náklady a v podnikateľskom sektore vytvárajú právnu neistotu (pozri IP/10/1390MEMO/10/525). Ako predseda Komisie José Manuel Barroso vo svojich politických usmerneniach zo septembra 2009 uviedol, EÚ chce „takú Európu, v ktorej sú ľudia stredobodom jej agendy.“ Táto vízia sa odráža v Lisabonskej zmluve, ktorá umiestňuje občanov do stredu politík EÚ. Komisia prijíma konkrétne kroky, aby takmer 12 miliónom občanov EÚ, ktorí žijú mimo svojich domovských krajín, uľahčila život pri uplatňovaní ich práv občanov EÚ v prípade uzavretia manželstva, kúpe domu alebo registrácii auta v inej krajine EÚ.

V správe o občianstve EÚ za rok 2010, ktorá bola prijatá 27. októbra 2010, Komisia uvádza 25 opatrení, ktoré sa majú prijať počas nasledujúcich rokov. Uvedené iniciatívy sú opísané v 10 prehľadných dokumentoch.

Komisia tiež dnes navrhuje, aby sa zrušilo nákladné, zložité a časovo náročné súdne konanie týkajúce sa doložky vykonateľnosti tzv. exequatur, čo by podnikom v EÚ ročne ušetrilo až 48 miliónov EUR a stimulovalo by hospodárstvo EÚ (pozri IP/10/1705).

Ďalšie informácie:

Zelená kniha Komisie o voľnom obehu listín je k dispozícii v informačnom centre generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Špecializovaný prieskum Eurobarometra o spravodlivosti v občianskoprávnych veciach:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Desať prehľadných dokumentov o iniciatívach Komisie, pokiaľ ide o odstraňovanie prekážok, s ktorými sa občania EÚ stretávajú v bežnom živote:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm

MEMO/10/677


Side Bar