Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1704

Straatsburg, 14 december 2010

Minder bureaucratie voor de burgers: Europese Commissie wil dat openbare documenten als geboorteakten en eigendomsakten in het buitenland gemakkelijker worden erkend

Europeanen die in het buitenland wonen hebben vaak met bureaucratische hindernissen te maken. Ze moeten bijvoorbeeld wachten op een officieel stempel op een vonnis of een eigendomsakte, betalen voor de vertaling van een overlijdens-, huwelijks of geboorteakte of de strijd aanbinden met overheidsinstanties om een achternaam erkend te zien. Nu Europeanen mobieler zijn - er leven vandaag de dag ongeveer 12 miljoen EU-burgers in een andere dan hun eigen lidstaat – wordt er vaak geklaagd over de moeizame officiële erkenning van openbare akten. In sommige lidstaten moeten burgers betalen om documenten die hun in een lidstaat al officieel zijn verstrekt als authentiek erkend te krijgen. Een ander probleem is dat sommige lidstaten om administratieve documenten vragen die in het land van herkomt van de burger niet altijd bestaan. Dit alles belemmert in het dagelijks leven het door de EU-Verdragen gegarandeerde recht van vrij verkeer. De Europese Commissie, die zich ertoe heeft verplicht om deze obstakels uit de weg te ruimen, heeft vandaag een beleidsdocument gepubliceerd dat een aantal mogelijkheden bevat om het vrije verkeer van documenten die voor de burgers van belang zijn, te vereenvoudigen. Het publiek kan nu laten weten hoe het denkt dat deze situatie kan worden verbeterd zodat deze documenten waar burgers in de EU ook maar gaan of staan, worden erkend. Het publiek kan reageren tot 30 april. De Commissie zal met deze reacties rekening houden wanneer zij in 2013 wetgeving zal voorstellen.

"Europa's interne markt is niet alleen een kwestie van het wegnemen van belemmeringen voor goederen en diensten – het gaat erom het leven van onze burgers eenvoudiger te maken, vooral wanneer zij zich binnen de EU bewegen" , aldus Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie. "De Europese-burgerschapsdimensie van de interne markt komt echter niet volledig tot haar recht en burgers roepen om verandering: drie kwart van de Europeanen laat ons weten dat de EU het verkeer van openbare documenten tussen de EU-landen moet verbeteren. Achterhaalde formaliteiten frustreren de burgers en kosten hun tijd en geld. Ik ben daarom vastbesloten om een eengemaakte rechtsruimte in de EU tot stand te brengen waarin openbare documenten volledig worden erkend."

De soepele circulatie van openbare documenten (zoals diploma's, nationaliteitsbewijzen en eigendomsakten) en de erkenning van documenten inzake de burgerlijke staat waarin de voornaamste gebeurtenissen uit iemands leven worden vastgelegd (zoals geboorte, adoptie, huwelijk of overlijden) of de erkenning van iemands achternaam, zijn van wezenlijk belang voor burgers die naar een ander land in de EU verhuizen. De registers en administratieve systemen van de lidstaten verschillen aanzienlijk van elkaar, wat moeizame en dure formaliteiten (vertaling, aanvullend bewijs dat een document authentiek is) tot gevolg heeft. Door deze problemen wordt het de burger moeilijk gemaakt om zijn rechten binnen de EU volledig te kunnen genieten.

Volgens een in oktober 2010 gehouden Eurobarometer-enquête is 73% van de Europeanen van mening dat er maatregelen moeten worden genomen om de circulatie van openbare documenten tussen de EU-landen te verbeteren.

In het vandaag goedgekeurde beleidsdocument formuleert de Commissie vragen over de manier waarop het vrije verkeer van openbare documenten kan worden verbeterd. Bovendien stelt de Commissie beleidsopties voor om de grensoverschrijdende erkenning van documenten met betrekking tot de burgerlijke staat te vereenvoudigen. Een van de opties houdt in dat er voor heel Europa standaardformulieren worden ontwikkeld voor de meest voorkomende documenten inzake de burgerlijke staat, zodat burgers niet langer hoeven te betalen om deze erkend en vertaald te krijgen. Een andere optie is de automatische erkenning van documenten inzake de burgerlijke staat. Door zo'n erkenning zou het niet nodig zijn om de bestaande regels te harmoniseren en zouden de rechtsstelsels van de lidstaten niet veranderd te hoeven worden.

De Commissie is van plan om in 2013 met twee afzonderlijke wetgevingsvoorstellen te komen, afhankelijk van de uitkomst van de raadpleging van het publiek: ten eerste een voorstel over het vrije verkeer van openbare documenten en ten tweede een voorstel over de erkenning van situaties betreffende de burgerlijke staat.

Achtergrond

Deze initiatieven maken deel uit van de plannen van de Commissie om bureaucratische obstakels uit de weg te ruimen die in het leven van de burgers belemmerend werken en ondernemingen met extra kosten en rechtsonzekerheid opzadelen (zie IP/10/1390 en MEMO/10/525). Zoals Commissievoorzitter José Manuel Barroso in september 2009 in zijn politieke richtsnoeren stelde, wil de EU "een Europa waar de mensen bovenaan de agenda staan". Deze visie spreekt ook uit het Verdrag van Lissabon, dat de burger centraal stelt in het EU-beleid. De Commissie neemt daarom concrete stappen om het voor de bijna 12 miljoen burgers die in het buitenland wonen en hun EU-rechten uitoefenen gemakkelijker te maken om in een ander EU-land te trouwen, een huis te kopen of een auto in te laten schrijven.

In het op 27 oktober goedgekeurde verslag over het EU-burgerschap 2010 zet de Commissie 25 acties uiteen die in de komende jaren zullen worden genomen. Deze initiatieven worden in 10 factsheets beschreven.

De Commissie heeft vandaag ook de afschaffing voorgesteld van een dure, moeizame en tijdrovende gerechtelijke procedure die "exequatur" wordt genoemd, wat de ondernemingen in de EU zo'n 48 miljoen euro per jaar zal besparen en een impuls aan de economie van de EU zal geven (zie IP/10/1705).

Meer informatie:

Het Groenboek van de Commissie over het vrije verkeer van documenten is te vinden in de newsroom van het directoraat-generaal Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Speciale Eurobarometer-enquête inzake civiel recht:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

10 factsheets over de initiatieven van de Commissie om de belemmeringen uit de weg te ruimen waarmee EU-burgers in hun dagelijks leven te maken hebben:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

MEMO/10/677


Side Bar