Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1704

Strasbūra, 2010. gada 14. decembris

Mazāk administratīvo formalitāšu pilsoņu interesēs. Eiropas Komisija vēlas, lai publiskos dokumentus – dzimšanas apliecības, īpašumtiesības apliecinošos dokumentus – varētu vieglāk atzīt ārvalstīs

Eiropieši, kas nedzīvo savās dzimtajās valstīs bieži saskaras ar administratīviem šķēršļiem, gaidot oficiālu zīmogu tiesas spriedumam vai īpašumtiesības apliecinošam dokumentam, maksājot par dzimšanas, laulību vai miršanas apliecību tulkojumiem vai cīnoties ar valsts iestādēm, lai panāktu uzvārda atzīšanu. Aizvien vairāk eiropiešu pārceļas uz kādu citu dalībvalsti – aptuveni 12 miljoni ES pilsoņu pašlaik dzīvo dalībvalstī, kas nav viņu dzimtā valsts – un cilvēki aizvien biežāk sūdzas par publisko dokumentu oficiālo atzīšanu. Dažās dalībvalstīs pilsoņiem ir jāmaksā nodeva, lai viņu dokumentus, kas jau ir oficiāli izsniegti vienā no dalībvalstīm, atzītu par publiskiem. Vēl viena problēma ir tas, ka dažās dalībvalstīs var pieprasīt administratīvus dokumentus, kas ne vienmēr eksistē pilsoņu dzimtajā zemē. Tie visi ir šķēršļi, kas ikdienas dzīvē kavē īstenot brīvas pārvietošanās tiesības, ko garantē ES līgumi. Eiropas Komisija, kas ir apņēmusies likvidēt šos šķēršļus, šodien publicēja politikas dokumentu ar vairākiem risinājumiem, kā uzlabot pilsoņiem svarīgu dokumentu brīvu apriti. Sabiedrība tagad var izteikt savu viedokli par to, kā varētu uzlabot situāciju, lai nodrošinātu, ka šie dokumenti tiek atzīti neatkarīgi no tā, kurp pilsoņi dodas Eiropas Savienībā. Sabiedrība var iesniegt savas atbildes līdz 30. aprīlim. Komisija ņems šīs atbildes vērā, sagatavojot tiesību akta projektu 2013. gadā.

"Eiropas Vienotais tirgus nenozīmē tikai barjeru likvidēšanu preču un pakalpojumu kustībai, tas nozīmē, ka mūsu pilsoņu dzīvei ir jākļūst vieglākai, jo īpaši, kad tie pārvietojas pa Eiropas Savienību," teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES Tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Tomēr vienotā tirgus pilsoņu dimensija nav pilnībā attīstīta un pilsoņi pieprasa izmaiņas – trīs ceturtdaļas eiropiešu saka, ka ES ir jāuzlabo publisko dokumentu aprite ES valstu starpā. Novecojušas formalitātes sarūgtina pilsoņus un atņem tiem laiku un naudu. Tāpēc esmu apņēmības pilna izveidot vienotu ES tiesiskuma telpu, kurā tiek pilnībā atzīti publiskie dokumenti."

Pilsoņiem, kas pārceļas uz citu valsti Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi būtiski, lai publisko dokumentu (piemēram, diplomu, pilsonību pierādošo dokumentu, īpašumtiesības apliecinošo dokumentu) aprite noritētu bez kavēkļiem un civilstāvokļa aktu apliecinošo dokumentu, kas reģistrē cilvēka dzīves "galvenos notikumus" (piemēram, dzimšanu, adopciju, laulības vai miršanu) vai personas uzvārdu, atzīšana būtu viegla. Dalībvalstu reģistrācijas un administratīvās sistēmas ir ļoti atšķirīgas, kas rada apgrūtinošas un dārgas formalitātes (tulkojumi, dokumentu publiskā statusa papildu pierādīšana). Šīs problēmas apgrūtina pilsoņu iespējas pilnībā baudīt viņu tiesības ES.

Saskaņā ar Eirobarometra 2010. gada oktobrī veikto aptauju 73 % eiropiešu uzskata, ka ir jāveic pasākumi, lai uzlabotu publisko dokumentu apriti ES valstu starpā.

Šodien pieņemtajā politikas dokumentā Komisija uzdod jautājumus, kā uzlabot publisko dokumentu brīvu apriti. Turklāt Komisija ierosina politiskos risinājumus, lai atvieglotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu pārrobežu atzīšanu. Viens no risinājumiem būtu izstrādāt Eiropas veidlapas izplatītākajiem civilstāvokļa aktus apliecinošajiem dokumentiem, lai pilsoņiem vairs nebūtu jāmaksā par to atzīšanu un tulkošanu. Otrs risinājums ir automātiska civilstāvokļa aktus apliecinošo dokumentu atzīšana. Šāda atzīšana nenozīmētu noteikumu saskaņošanu, un dalībvalstu tiesību sistēmās izmaiņas nebūtu vajadzīgas.

Atkarībā no sabiedriskās apspriešanas rezultātiem Komisija plāno 2013. gadā ierosināt divus atsevišķus tiesību aktu projektus, pirmkārt, par publisko dokumentu brīvu apriti un, otrkārt, par civilstāvokļa aktu atzīšanu.

Papildu informācija

Šie ierosinājumi ir daļa no Komisijas plāna likvidēt birokrātiskos šķēršļus, kas kavē pilsoņus viņu ikdienas dzīvē un rada papildu izmaksas un tiesisko nenoteiktību uzņēmējiem (sk. IP/10/1390 un MEMO/10/525). Kā 2009. gada septembrī savās politiskajās pamatnostādnēs sacīja Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu, ES vēlas “veidot Eiropu tādu, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta pilsoņiem”. Šis skatījums ir atspoguļots Lisabonas līgumā, saskaņā ar kuru ES politikas galvenā uzmanība ir pievērsta pilsoņiem. Komisija tāpēc veic konkrētus pasākumus, lai gandrīz 12 miljoni ES pilsoņu, kas dzīvo ārpus savas dzimtās valsts, varētu vieglāk īstenot savas ES tiesības stāties laulībā, iegādāties māju vai reģistrēt automašīnu citā ES dalībvalstī.

ES 2010. gada Ziņojumā par pilsonību, kas pieņemts 27. oktobrī, Komisija ir īpaši norādījusi 25 pasākumus, kas jāveic turpmākajos gados. Šie ierosinājumi ir aprakstīti 10 faktu lapās.

Komisija šodien ierosināja arī likvidēt dārgo, apgrūtinošo un laikietilpīgo tiesas spriedumu atzīšanas un izpildes deklarācijas procedūru (exequatur), kas ļaus ES uzņēmumiem ietaupīt līdz pat 48 miljoniem eiro gadā, tādējādi uzlabojot ES ekonomiku (sk. IP/10/1705).

Sīkāka informācija

Komisijas Zaļā grāmata par dokumentu brīvu apriti ir pieejama Tiesiskuma ģenerāldirektorāta ziņu rubrikā:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Īpašā Eirobarometra aptauja par civilo justīciju:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES Tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

10 faktu lapas par Komisijas ierosinājumiem likvidēt šķēršļus, ar ko ES pilsoņiem jāsaskaras ikdienas dzīvē:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm

MEMO/10/677


Side Bar