Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1704

Strasbūras, 2010 m. gruodžio 14 d.

Mažiau biurokratijos piliečiams. Europos Komisija siekia, kad būtų lengviau pripažįstami vieši dokumentai – gimimo liudijimai, nuosavybės dokumentai

Ne savo šalyje gyvenantiems europiečiams dažnai tenka įveikti įvairias biurokratines kliūtis – laukti, kol bus oficialiai patvirtintas teismo sprendimas ar nuosavybės dokumentas, mokėti už gimimo, santuokos ar mirties liudijimo vertimą, kovoti su viešosiomis institucijomis, kad būtų pripažinta pavardė. Didėja europiečių judumas (dabar maždaug 12 milijonų ES piliečių gyvena ne savo valstybėje narėje) ir dažnai skundžiamasi, kad kyla sunkumų siekiant oficialaus viešų išrašų pripažinimo. Kai kuriose valstybėse narėse piliečiai turi mokėti mokestį, kad jų dokumentai, kuriuos oficialiai išdavė kita valstybė narė, būtų pripažįstami autentiškais. Kita problema – kai kurios valstybės narės gali reikalauti administracinių dokumentų, kurie piliečio šalyje gali būti neišduodami. Tai kliūtys, kurias kasdien tenka įveikti siekiant užsitikrinti ES sutartyse įtvirtintą teisę laisvai judėti. Siekdama šias kliūtis pašalinti, Europos Komisija šiandien paskelbė politikos dokumentą, kuriame pateikė keletą pasiūlymų, kaip sukurti palankesnes piliečiams svarbių dokumentų laisvo judėjimo sąlygas. Dabar piliečiai gali teikti pastabas, kaip būtų galima pagerinti padėtį ir užtikrinti, kad tokie dokumentai būtų pripažįstami neatsižvelgiant į tai, kurioje ES šalyje jie gyvena ar į kurią šalį išvyksta. Piliečiai pastabas gali teikti iki balandžio 30 d. Komisija atsižvelgs į šias pastabas 2013 m. siūlydama teisės aktus.

„Europos bendrąja rinka siekiama ne tik pašalinti su prekėmis ir paslaugomis susijusias kliūtis, bet ir palengvinti mūsų piliečių, visų pirma vykstančių iš vienos ES šalies į kitą, gyvenimą, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Tačiau bendrojoje rinkoje piliečių problemos nėra visiškai išspręstos, todėl jie reikalauja pokyčių – trys ketvirtadaliai europiečių teigia, kad ES turi pagerinti viešų dokumentų judėjimą iš vienos ES šalies į kitą. Piliečiai piktinasi bereikalingais, ilgai trunkančiais ir brangiais formalumais. Todėl esu pasiryžusi sukurti bendrą ES teisingumo erdvę, kurioje vieši dokumentai bus lengvai pripažįstami.“

Į kitą ES šalį išvykstantiems piliečiams labai svarbu, kad viešų dokumentų (pavyzdžiui, diplomų, pilietybės įrodymų, nuosavybės dokumentų) judėjimas būtų sklandus ir kad būtų pripažįstami su pagrindiniais gyvenimo įvykiais (gimimu, įvaikinimu, santuoka ar mirtimi) susiję civilinės būklės aktai. Valstybių narių registrai ir administracinės sistemos labai skiriasi, todėl tenka atlikti ilgai trunkančius ir brangius formalumus (vertimas, papildomas dokumentų autentiškumo įrodymas). Dėl šių kliūčių piliečiams sudėtinga visapusiškai naudotis savo teisėmis ES.

2010 m. spalio mėn. „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, 73 proc. europiečių mano, kad reikėtų imtis priemonių ir pagerinti viešų dokumentų judėjimą iš vienos ES valstybės į kitą.

Šiandien priimtame politikos dokumente Komisija klausia, kaip pagerinti laisvą viešų dokumentų judėjimą. Be to, Komisija siūlo keletą politikos galimybių, kaip supaprastinti tarpvalstybinį civilinės būklės aktų pripažinimą. Viena galimybė – sukurti visoje Europoje naudojamas pagrindinių civilinės būklės aktų formas, kad piliečiams nebereikėtų mokėti už jų pripažinimą ir vertimą. Kita galimybė – automatinis civilinės būklės aktų pripažinimas. Kad dokumentai būtų pripažįstami automatiškai, nebūtina suvienodinti galiojančių taisyklių, todėl valstybių narių teisės sistemos nebūtų keičiamos.

Atsižvelgusi į viešųjų konsultacijų rezultatus, Komisija planuoja 2013 m. teikti du atskirus teisės aktų pasiūlymus: vieną – dėl laisvo viešųjų dokumentų judėjimo, kitą – dėl civilinės būklės pripažinimo.

Pagrindiniai faktai

Šiomis iniciatyvomis Komisija ketina iš dalies pašalinti biurokratines kliūtis, kurias piliečiams tenka įveikti kasdieniame gyvenime, kurios reikalauja papildomų išlaidų ir dėl kurių įmonės patiria teisinio netikrumo problemų (žr. IP/10/1390 ir MEMO/10/525). Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso savo 2009 m. rugsėjo mėn. politinėse gairėse minėjo, kad ES reikia tokios Europos, „kurios darbotvarkėje svarbiausia – žmonės“. Šis siekis įtvirtintas Lisabonos sutartyje, kurioje nustatyta, kad ES politikoje svarbiausia yra piliečiai. Todėl Komisija imasi konkrečių veiksmų, kad užtikrintų palankesnes sąlygas beveik 12 milijonų ne savo šalyje gyvenančių ES piliečių, kad jiems būtų paprasčiau naudotis visoje ES įtvirtintomis teisėmis susituokti, pirkti būstą ar užregistruoti automobilį kitoje ES šalyje.

Spalio 27 d. patvirtintoje ES pilietybės ataskaitoje Komisija nurodo 25 veiksmus, kurių ketina imtis per ateinančius metus. Šios iniciatyvos aprašytos 10 atmintinių.

Šiandien Komisija taip pat pasiūlė panaikinti brangią, sudėtingą ir ilgai trunkančią teismų egzekvatūros procedūrą – tai padės ES įmonėms sutaupyti iki 48 milijonų eurų per metus ir paskatins ES ekonomiką (žr. IP/10/1705).

Daugiau informacijos

Komisijos žaliąją knygą apie laisvą dokumentų judėjimą galima rasti Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltyje

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Specialioji „Eurobarometro“ apklausa „Pilietinis teisingumas“

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf.

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.

10 atmintinių, kuriose aprašomos Komisijos iniciatyvos, kuriomis siekiama pašalinti ES piliečiams kasdieniame gyvenime kylančias kliūtis

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm.

MEMO/10/677


Side Bar