Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1704

Strasbourg, 14. joulukuuta 2010

Komissio haluaa helpottaa virkatodistusten ja muiden asiakirjojen tunnustamista EU:ssa

Euroopan komissio on tänään julkaissut vihreän kirjan eli mietinnön, jossa esitetään useita mahdollisia keinoja helpottaa kansalaisten tärkeiden virallisten asiakirjojen kelpuuttamista toisissa EU-maissa. Mietinnöllä haetaan ideoita siitä, miten voitaisiin varmistaa, että asiakirjat tunnustettaisiin koko EU:n alueella. Aikaa vastata on 30. huhtikuuta 2011 asti. Komissio ottaa vastaukset huomioon säädösehdotuksessa, jonka se aikoo esittää vuonna 2013.

"EU:n sisämarkkinat helpottavat tavaroiden ja palvelujen liikkumista. Niillä on kuitenkin myös toinen tärkeä tehtävä: ne helpottavat kansalaisten elämää muun muassa silloin, kun he liikkuvat EU-maasta toiseen", oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding toteaa. "Sisämarkkinoiden kansalaisulottuvuus ei kuitenkaan ole vielä täysin kehittynyt. Vanhentuneet muodollisuudet aiheuttavat harmia, ajanhukkaa ja rahanmenoa. Kolme neljästä eurooppalaisesta on sitä mieltä, että EU:n on parannettava julkisten asiakirjojen hyväksymistä maiden välillä. EU:sta on tehtävä yhtenäinen oikeusalue, jossa viralliset asiakirjat tunnustetaan sellaisinaan”, Reding sanoo.

Jo noin 12 miljoonaa EU:n kansalaista asuu toisessa EU-maassa kuin kotimaassaan. EU-maasta toiseen muuttavien kansalaisten on välttämätöntä saada väestörekisteriasiakirjansa (kuten syntymä-, adoptio- tai vihkitodistus) ja muut viralliset asiakirjansa (kuten tutkintotodistus tai kauppakirja) sekä sukunimensä tunnustetuiksi uudessa asuinmaassaan.

Jäsenmaiden väestörekisteri- ja hallintojärjestelmien suurten erojen vuoksi tunnustamisprosessi on kuitenkin aikaa vievä ja kallis, kun asiakirjat on käännettävä tai niiden aitoudesta vaaditaan lisätodisteita. Virallisen leiman saamista tuomioistuimen päätökseen tai kauppakirjaan voi joutua odottamaan pitkään, virkatodistuksen kääntämisestä on maksettava ja sukunimen vaihdoskin on todistettava. Toinen ongelma on se, että jotkin maat voivat vaatia virallisia asiakirjoja, jollaisia ei edes tunneta hakijan kotimaassa.

Nämä esteet vaikeuttavat EU:n perussopimuksissa taatun liikkumisvapauden toteutumista käytännössä. Lokakuussa 2010 julkaistun kyselytutkimuksen mukaan 73 prosenttia eurooppalaisista onkin sitä mieltä, että asiakirjojen tunnustamista EU-maiden välillä olisi parannettava.

Tänään julkaistussa vihreässä kirjassa pohditaan ratkaisuja asiakirjojen tunnustamiseen liittyviin ongelmiin. Yksi mahdollisuus olisi laatia EU:n laajuisesti käytettävät vakiolomakkeet tavallisimpia väestörekisteriasiakirjoja varten, jolloin kansalaisten ei enää tarvitsisi maksaa niiden varmentamisesta ja kääntämisestä. Vaihtoehto olisi kyseisten asiakirjojen automaattinen tunnustaminen ilman lainsäädännön yhdenmukaistamista. Tässä tapauksessa jäsenmaat voisivat säilyttää omat asiakirjoja koskevat sääntönsä muuttumattomina.

Komission tarkoituksena on antaa asiasta järjestettävän julkisen kuulemisen perusteella kaksi erillistä säädösehdotusta vuonna 2013, toisen julkisten asiakirjojen vapaasta liikkuvuudesta ja toisen väestörekisteritietojen tunnustamisesta.

Tausta

Tämänpäiväinen aloite on osa komission suunnitelmaa purkaa turhaa byrokratiaa, joka vaikeuttaa kansalaisten elämää, aiheuttaa yrityksille lisäkustannuksia ja heikentää oikeusvarmuutta (ks. IP/10/1390 ja MEMO/10/525). Kuten komission puheenjohtajan José Manuel Barroson syyskuussa 2009 esittelemissä EU:n poliittisissa suuntaviivoissa todetaan, unioni asettaa kansalaiset toimintansa keskipisteeseen. Vastaavasti Lissabonin sopimuksessa asetetaan kansalaiset EU:n politiikan keskiöön. Siksi komissio pyrkii konkreettisesti helpottamaan kotimaansa ulkopuolella EU:ssa asuvien elämää. Komission 27. lokakuuta julkaisemassa katsauksessa EU:n kansalaisuueen esitetään 25 toimenpidettä, joiden toteuttaminen helpottaisi muun muassa avioitumista, asunnon ostamista tai auton rekisteröintiä toisessa EU-maassa. Näistä aloitteista kerrotaan tarkemmin kymmenellä erillisellä tietosivulla.

Komissio on tänään ehdottanut myös ns. eksekvatuurimenettelyn poistamista. Luopuminen tästä toisen EU-maan tuomioistuimessa annetun tuomion täytäntöönpanemista varten vaadittavasta kalliista, raskaasta ja hitaasta menettelystä toisi EU:n yrityksille vuosittain jopa 48 miljoonan euron säästöt ja antaisi siten piristysruiskeen EU:n talouselämälle (ks. IP/10/1705).

Lisätietoja

Vihreä kirja asiakirjojen vapaasta liikkuvuudesta on luettavissa oikeusasioiden pääosaston uutissivulla http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm.

Erityiseurobarometrikysely yksityisoikeuden alasta:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf

Varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Kymmenen tietosivua komission toimista kansalaisten elämän helpottamiseksi:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm

MEMO/10/677


Side Bar