Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1704

Strasbourg, den 14. december 2010

Mindre bureaukrati for borgerne: Den Europæiske Kommission ønsker, at det skal være lettere at få offentlige dokumenter – som fødselsattester og skøder – anerkendt i udlandet

Europæiske borgere, der lever uden for deres hjemland, støder ofte på bureaukratiske problemer. De skal vente på et officielt stempel på en retskendelse eller et skøde, betale for en oversættelse af en fødsels-, vielses- eller dødsattest eller kæmpe med myndighederne for at få godkendt et efternavn. Flere og flere EU-borgere - omkring 12 mio. - lever i en anden medlemsstat end deres egen, og de klager ofte over besværlighederne med at få officielle dokumenter anerkendte. I nogle medlemsstater skal borgerne betale en afgift for at få deres papirer bekræftet som værende ægte, selv om de er udstedt helt officielt i en anden medlemsstat. Et andet problem er, at nogle medlemsstater kræver at se administrative dokumenter, der ikke altid eksisterer i EU-borgerens hjemland. Disse problemer udgør hindringer for retten til fri bevægelighed i dagliglivet - en ret, som garanteres af EU-traktaterne. Den Europæiske Kommission arbejder for at fjerne disse hindringer og offentliggjorde i dag et politisk dokument, der nævner flere muligheder for at lette anerkendelsen af officielle dokumenter, der vedrører borgerne. Offentligheden kan indgive kommentarer om, hvordan situationen kan forbedres, så det sikres, at disse dokumenter anerkendes, hvor en EU-borger end befinder sig i EU. Der kan indgives forslag indtil den 30. april. Kommissionen vil tage forslagene i betragtning, når den stiller forslag til lovgivning i 2013.

"Det Europæiske indre marked handler ikke kun om at fjerne hindringerne for varer og tjenester – det handler også om at gøre EU-borgernes liv nemmere, især når de flytter inden for EU.", sagde næstformand Viviane Reding, kommissær for retlige anliggender. "De aspekter af det indre marked, der vedrører borgerne, er ikke fuldt udviklet, og borgerne ønsker forandringer. Tre fjerdedele af EU-borgerne mener, at EU skal forbedre anerkendelsen af offentlige dokumenter medlemsstaterne imellem. Forældede formaliteter frustrerer borgerne og koster dem tid og penge. Jeg er derfor fast besluttet på at skabe et fælles EU-retligt område, hvor offentlige dokumenter anerkendes fuldt ud."

Den frie bevægelighed for offentlige dokumenter (som diplomer, bevis på statsborgerskab, skøder) og anerkendelsen af dokumenter med personlige oplysninger, der markerer de største etaper i livet (som fødsel, adoption, vielse eller dødsfald) eller en borgers efternavn, er af stor vigtighed for borgere, der flytter til et andet EU-land. Medlemsstaternes registre og administrative systemer er vidt forskellige, hvilket forårsager besværligere og længere procedurer (oversættelse, yderligt bevis på dokumenternes ægthed). Disse problemer gør, at det er besværligt for EU-borgerne at nyde deres rettigheder fuldt ud.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Eurobarometer i oktober 2007, mener 73 % af EU-borgerne, at der bør træffes foranstaltninger for at forbedre bevægeligheden af offentlige dokumenter i EU.

I det politiske dokument, der blev vedtaget i dag, stiller Kommissionen spørgsmålet om, hvordan den frie bevægelighed af offentlige dokumenter kan forbedres. Desuden foreslår Kommissionen foranstaltninger, der skal lette anerkendelsen af civilretlige dokumenter på tværs af grænserne. En mulighed er at udarbejde EU-formularer for de oftest forekommende dokumenter, så EU-borgerne ikke længere skal betale for at få disse dokumenter oversat og officielt anerkendt. En anden mulighed er en automatisk anerkendelse af civilretlige dokumenter. En sådan anerkendelse vil ikke medføre, at de eksisterende regler skal harmoniseres, og vil ikke gribe ind i medlemsstaternes retlige systemer.

Afhængig af resultatet af den offentlige høring planlægger Kommissionen to forslag til lovgivning i 2013. Det første forslag vedrører den fire bevægelighed for offentlige dokumenter. Det andet forslag vedrører anerkendelsen af borgernes civilstand.

Baggrund

Disse initiativer er en del af Kommissionens planer om at fjerne de bureaukratiske hindringer, der besværliggør borgernes dagligdag, koster dem ekstra udgifter og skaber juridisk usikkerhed for virksomhederne (se IP/10/1390 og MEMO/10/525). Som kommissionsformand José Manuel Barroso sagde i sine politiske retningslinjer i september 2009, ønsker Den Europæiske Union en "EU-dagsorden, hvis omdrejningspunkt er borgerne." Denne vision afspejles i Lissabontraktaten, der sætter borgerne i centrum for EU's politikker. Kommissionen træffer derfor konkrete foranstaltninger til at gøre livet lettere for 12 mio. borgere, der bor uden for deres hjemland, så de kan nyde deres unionsrettigheder til at blive gift, købe et hus eller indregistrere en bil i et andet EU-land.

Kommissionen har i EU-rapporten om unionsborgerskab, der blev vedtaget den 27. oktober, udarbejdet 25 initiativer, der skal gennemføres inden for de næste par år. Disse initiativer er beskrevet i 10 foldere.

Kommissionen foreslog også i dag at fjerne den dyre, besværlige og tidsrøvende retlige procedure, der benævnes "exequatur", hvilket vil spare virksomhederne i EU for op til 48 mio. EUR årligt og skabe fremdrift for økonomien i EU (se IP/10/1705).

Yderligere oplysninger:

Kommissionens grønbog om fri bevægelighed kan findes på webstedet for Justice Directorate-General Newsroom:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Eurobarometers specielle undersøgelse om civilret:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf

Hjemmeside for Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

10 foldere om Kommissionens initiativ til at fjerne de hindringer, som EU-borgerne støder på i deres dagligdag:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm

MEMO/10/677


Side Bar