Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1704

Ve Štrasburku dne 14. prosince 2010

Méně byrokracie pro občany: Evropská komise chce, aby byly rodné a vlastnické listy a další veřejné listiny v zahraničí uznávány snadněji

Evropané, kteří žijí za hranicemi své rodné země, často narážejí na různé byrokratické překážky. Mezi nepříjemné zkušenosti patří čekání na úřední razítko na soudní rozhodnutí nebo vlastnický list, platby za překlad rodného, oddacího nebo úmrtního listu či úporná snaha o to, aby úřady uznaly příjmení. Stále více Evropanů je v pohybu – v současnosti žije v jiném členském státě, než je jejich stát původu, kolem dvanácti milionů občanů EU – a z toho důvodu se také často objevují stížnosti ohledně úředního uznávání veřejných záznamů. V některých členských státech je pro uznání pravosti dokumentů, které byly úředně vydány jiným členským státem, nutné platit poplatky. Další členské státy zase vyžadují správní listiny, které ne vždy v zemi původu daného občana existují. To vše jsou překážky, které v každodenním životě brání výkonu práva volného pohybu, jež je zaručeno smlouvami EU. Evropská komise, která se zavázala tyto překážky odstranit, dnes zveřejnila politický dokument s několika možnostmi, jak usnadnit volný pohyb dokladů a listin, jež jsou pro občany důležité. Veřejnost může nyní přispívat návrhy, jak by se mohla situace zlepšit, aby byly tyto dokumenty uznávány všude v EU, kde občané jsou či kam se odstěhují. Reakce veřejnosti budou přijímány do 30. dubna. Komise k těmto reakcím přihlédne při předložení legislativních návrhů v roce 2013.

„Jednotný trh v Evropě není jen o odstraňování překážek pro zboží a služby – je také o snaze usnadnit život občanům, zejména když cestují po EU,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost. „Občanský rozměr jednotného trhu však není plně rozvinut a občané volají po změně: tři čtvrtiny Evropanů jsou toho názoru, že EU by měla zlepšit pohyb veřejných listin mezi zeměmi EU. Zastaralé formality občany obtěžují a stojí je čas a peníze. Jsem proto odhodlána vytvořit jednotný evropský prostor spravedlnosti, v němž jsou veřejné listiny plně uznávány.“

Bezproblémový pohyb veřejných listin (jako jsou diplomy, doklady o státní příslušnosti nebo vlastnické listy), uznávání dokladů osvědčujících osobní stav, jež zaznamenávají hlavní „životní události“ (např. narození, adopci, sňatek nebo úmrtí), či uznání příjmení – to vše je nezbytné pro občana, který se stěhuje do jiné země EU. Evidence a správní systémy členských států se do značné míry liší, což s sebou nese zdlouhavé a nákladné formality (překlad či další důkaz pravosti dokumentů). Kvůli těmto problémům je pro občany obtížné plně využívat svých práv v rámci EU.

Podle průzkumu Eurobarometru z října 2010 se 73 % Evropanů domnívá, že by měly být podniknuty kroky ke zlepšení pohybu veřejných listin mezi zeměmi EU.

V dnes přijatém politickém dokumentu si Komise klade otázku, jak by se dal volný pohyb veřejných listin zlepšit. Navrhuje také možná politická řešení, jak usnadnit přeshraniční uznávání dokladů osvědčujících osobní stav. Jednou z možností by mohlo být zavedení celoevropských formulářů pro nejběžnější doklady osvědčující osobní stav, což by zaručilo, že občané již nebudou muset platit za jejich uznání a překlad. Další možností je automatické uznávání těchto dokladů. Takové uznávání by nevyžadovalo harmonizaci stávajících pravidel a ponechalo by právní systémy členských států beze změn.

V závislosti na výsledcích veřejné konzultace plánuje Komise v roce 2013 dva samostatné legislativní návrhy: první se bude týkat volného pohybu veřejných listin a druhý uznávání účinků dokladů osvědčujících osobní stav.

Souvislosti

Tyto iniciativy jsou součástí plánů Komise na odstranění byrokratických překážek, které lidem ztěžují život a pro podniky znamenají právní nejistotu a náklady navíc (viz IP/10/1390 a MEMO/10/525). Jak uvedl předseda Komise José Manuel Barroso ve svých politických pokynech ze září 2009, EU chce „Evropu, v níž zaujímají lidé v politické agendě ústřední postavení“. Tuto vizi odráží Lisabonská smlouva, která staví občany do středu zájmu evropských politik. Evropská komise proto činí konkrétní kroky, jež mají ulehčit život téměř dvanácti milionům občanů EU, kteří pobývají za hranicemi své rodné země a uplatňují svá práva spojená s občanstvím EU, pokud jde o sňatky, koupi nemovitostí nebo registraci automobilů v jiné zemi EU.

Ve zprávě o občanství EU za rok 2010, která byla přijata 27. října, navrhuje Komise 25 opatření, jež mají být podniknuta v příštích letech. Tyto iniciativy jsou popsány v deseti informačních přehledech.

Komise dnes také navrhla zrušit nákladné, zdlouhavé a časově náročné soudní řízení, tzv. „exequatur“ (doložka vykonatelnosti), čímž evropským podnikům ušetří až 48 milionů EUR ročně a povzbudí tak hospodářství EU (viz IP/10/1705).

Další informace

Zelená kniha Komise o volném pohybu listin je k dispozici v rubrice novinek z generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Zvláštní průzkum Eurobarometru o civilním soudnictví:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Deset informačních přehledů o iniciativách Komise s cílem odstranit překážky, na které občané EU narážejí v každodenním životě:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm

MEMO/10/677


Side Bar