Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1704

Страсбург, 14 декември 2010 г.

По-малко бюрокрация за гражданите: Европейската комисия иска официални документи като удостоверения за раждане и актове за собственост да се признават по-лесно в чужбина

Европейците, които живеят в чужбина, често се сблъскват с бюрократични трудности: чакане за официален печат върху съдебно решение или акт за собственост, заплащане за превод на удостоверения за раждане, брак или смърт, или перипетии с публичните органи за признаването на променено фамилно име. Все повече европейци сменят местоживеенето си и днес близо 12 милиона граждани на ЕС живеят в чужда държава-членка, поради което са чести оплакванията за трудности при официалното признаване на документи. В някои държави-членки на гражданите се налага да заплащат такса, за да бъдат признати за автентични техни документи, които вече са официално издадени от друга държава-членка. Друг проблем изниква, когато някои държави-членки изискват административни документи, които не винаги съществуват в държавата на гражданина. Всички тези спънки пречат да се упражнява в ежедневния живот правото на свободно движение, гарантирано от Договорите за ЕС. Европейската комисия е поела ангажимент да премахне тези препятствия и публикува днес документ, в който се разглеждат няколко варианта за улесняването на свободната циркулация на документи от значение за гражданите. Сега обществеността има възможност да даде идеи за това как да се подобри ситуацията, така че тези документи да се признават, независимо от това къде се намират или преместват гражданите в рамките на ЕС. Срокът за коментари е 30 април. Комисията ще вземе предвид тези коментари при подготовката на проектозаконодателство през 2013 г.

Европейският единен пазар не означава само премахване на пречките пред движението на стоките и услугите — неговата цел е да облекчи живота на гражданите, особено когато те се придвижват в ЕС,“ заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията и еврокомисар по правосъдието. „Гражданското измерение на единния пазар обаче не е напълно развито и гражданите призовават за промяна. Три четвърти от европейците твърдят, че ЕС трябва да подобри циркулацията на официални документи между държавите от ЕС. Остарелите формалности затормозяват гражданите и им костват време и пари. Поради това аз съм твърдо решена да работя за създаването на единно пространство на правосъдие в ЕС, където официалните документи се признават напълно.“

Безпроблемната циркулация на официални документи (например дипломи, удостоверения за гражданство, актове за собственост) и признаването на фамилно име или на документи за гражданско състояние, отразяващи основни „събития от живота“ като раждане, осиновяване, брак или смърт, са от голямо значение за гражданите, които се местят в друга държава от ЕС. Регистрите и административните системи на държавите-членки се различават значително, което води до тромави и скъпи формалности (превод, допълнителни доказателства за автентичност на документите). Тези проблеми пречат на гражданите да упражняват изцяло своите права в ЕС.

Според проучване на Евробарометър от октомври 2010 г. 73 % от европейците смятат, че трябва да се вземат мерки за подобряване на циркулацията на официални документи между държавите от ЕС.

В приетия днес документ Комисията поставя редица въпроси относно начините за подобряване на свободната циркулация на официални документи. Освен това Комисията предлага варианти на политика за улесняване на трансграничното признаване на документите за гражданско състояние. Един от вариантите е да се изготвят европейски образци за най-често срещаните документи за гражданско състояние, така че на гражданите да не им се налага повече да плащат за тяхното признаване и превод. Друг вариант е признаването на документите за гражданско състояние да става автоматично. Подобно признаване няма да налага хармонизиране на съществуващите правила и промени в правните уредби на държавите-членки.

В зависимост от резултатите от обществената консултация Комисията планира да излезе с две отделни законодателни предложения през 2013 г.: относно свободната циркулация на официални документи и относно признаването на ситуации, свързани с гражданското състояние.

Контекст

Тези инициативи са част от плановете на Комисията да премахне бюрократичните препятствия, които затрудняват живота на гражданите и водят до допълнителни разходи и правна несигурност за бизнеса (вж. IP/10/1390 и MEMO/10/525). През септември 2009 г. в своите политически насоки председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу заяви, че ЕС се стреми към „една Европа, която поставя хората в центъра на своята програма“. Това виждане е отразено в Договора от Лисабон, където в центъра на политиките са именно гражданите. Ето защо Комисията предприема конкретни действия, за да направи по-лесно за близо 12-те милиона граждани на ЕС, живеещи в чужбина и упражняващи своите европейски права, сключването на брак, закупуването на къща или регистрирането на автомобил в друга държава от ЕС.

В приетия на 27 октомври Доклад за гражданството за 2010 г. Комисията излага 25 действия, които да бъдат предприети през следващите години. Тези инициативи са описани в 10 информационни документа.

Също така Комисията предложи днес да се премахне скъпата, тромава и отнемаща много време съдебна процедура, наричана „екзекватура“, с което на дружествата в ЕС ще бъдат спестени до 48 милиона евро годишно и ще се даде нов тласък на икономиката на ЕС (вж. IP/10/1705).

За повече информация:

Зелената книга на Комисията относно свободната циркулация на документи можете да намерите в рубриката „Newsroom“ на уебстраницата на ГД „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Специално проучване на Евробарометър относно гражданското правосъдие:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_en.pdf

Уебстраница на Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията и комисар на ЕС по правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

10 информационни документа относно инициативите на Комисията за премахване на пречките, с които жителите на ЕС се сблъскват в ежедневния си живот:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/index_en.htm

MEMO/10/677


Side Bar