Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1702

Bryssel den 14 december 2010

Konkurrens: Kommissionen antar reviderade konkurrensregler för horisontella samarbetsavtal

Europeiska kommissionen har sett över reglerna för bedömning av samarbetsavtal mellan konkurrenter, så kallade horisontella samarbetsavtal. Eftersom det ofta är viktigt för företag att samarbeta för att skapa synergieffekter finns det i många branscher ett stort antal samarbetsavtal. De nya reglerna aktualiserar och förtydligar tillämpningen på det här området, så att företagen bättre kan avgöra om deras samarbetsavtal överensstämmer med reglerna. Det rör sig huvudsakligen om områdena standardisering, informationsutbyte och forskning och utveckling (FoU).

Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitiken, ger följande kommentar: ”Ett av de övergripande målen med de nya reglerna är att bidra till kommissionens Europa 2020-strategi, särskilt genom att främja innovation och konkurrenskraft. De nya riktlinjerna och gruppundantagsförordningarna ska ge företag den frihet som behövs för att kunna samarbeta på en globaliserad marknad, samtidigt som de minimerar risken för att man ingår avtal som skadar branscher och konsumenter".

Kommissionen har i dag antagit nya versioner av riktlinjerna och de två förordningar som beskriver hur konkurrenter kan samarbeta utan att bryta mot EU:s konkurrensregler. De horisontella riktlinjerna ger en ram för analysen av de vanligaste formerna av horisontellt samarbete, exempelvis avtal inom forskning och utveckling, produktion, inköp, försäljning, standardisering, standardvillkor och informationsutbyte. De två förordningarna beviljar undantag för vissa avtal inom FoU, specialisering och produktion, som troligen inte vållar några konkurrensproblem.

Två viktiga delar i reformen är ett nytt kapitel om informationsbyte i de horisontella riktlinjerna och en omfattande översyn av kapitlet om standardiseringsavtal.

Riktlinjerna främjar ett standardiseringssystem som är öppet och överblickbart och därmed ökar insynen i licensavgifter för immateriella rättigheter som används vid standardisering. Det ändrade kapitlet om standardisering innehåller de kriterier som ska vara uppfyllda för att kommissionen inte ska vidta åtgärder mot ett standardiseringsavtal. Kapitlet innehåller dessutom en detaljerad vägledning om standardiseringsavtal som inte uppfyller säkerhetskriterierna, för att företagen ska kunna bedöma om de följer EU:s konkurrenslagstiftning.

Standardiseringsorgan vill kanske att deras medlemmar, innan en standard fastställs, ensidigt ska avslöja den maxavgift de skulle debitera för sina immateriella rättigheter om dessa skulle ingå i en standard. Ett sådant system kan göra det möjligt för ett standardiseringsorgan och branschen att göra välgrundade val med hänsyn till kvalitet och pris när det gäller urvalet av vilken teknik som bör ingå i en standard. De ändrade reglerna klargör att ett sådant system vanligtvis inte innebär något brott mot EU:s konkurrensregler.

Informationsutbyte kan vara konkurrensfrämjande till exempel när det underlättar för företag att samla in marknadsuppgifter som gör dem effektivare och ger dem möjlighet att bättre betjäna kunderna. Men det förekommer också situationer när utbyte av marknadsupplysningar kan skada konkurrensen, till exempel när företag använder känslig information för att anpassa sina priser. Riktlinjerna ger tydlig och omfattande rådgivning om hur man kan bedöma om informationsutbyte är förenligt med EU:s konkurrenslagstiftning.

Med sikte på att skapa gynnsammare förutsättningar för innovation i Europa har kommissionen utvidgat gruppundantagsförordningen för FoU avsevärt, så att den nu inte bara omfattar gemensam FoU-verksamhet, utan även så kallad beställd forskning, där en part finansierar den FoU-verksamhet som utförs av den andra parten. Därutöver ger den nya förordningen parterna större möjligheter att gemensamt utnyttja FoU-resultaten

De horisontella riktlinjerna träder i kraft så snart de har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, vilket bör ske under de närmaste dagarna. De båda förordningarna träder i kraft den 1 januari 2011 med en övergångsperiod på två år, då de tidigare förordningarna fortfarande gäller för sådana avtal som uppfyller villkoren i dessa förordningar men inte omfattas av de nya förordningarna.

Bakgrund

Som exempel på horisontella avtal som kommissionen nyligen har undersökt, kan nämnas Oneworld (se IP/10/936), Ship Classification (IP/09/1513) och IPCom (MEMO/09/549).

Frågan om ”patentbakhåll” undersöktes av kommissionen i Rambus (se IP/09/1897).

De nya reglerna ersätter de tidigare horisontella riktlinjerna och de två gruppundantagsförordningarna för FoU-avtal och avtal om specialisering och gemensam produktion, som trädde i kraft 2001.

Förslag till nya regler offentliggjordes för offentligt samråd i maj 2010. Svaren från de berörda aktörerna var generellt positiva. Förslagen ändrades senare mot bakgrund av aktörernas synpunkter.

De nya horisontella riktlinjerna och förordningarna finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/horizontal.html

För mer information, se MEMO/10/676.


Side Bar