Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1702

Bruselj, 14. decembra 2010

Konkurenca: Evropska komisija sprejela spremembe pravil za sporazume o horizontalnem sodelovanju

Evropska komisija je spremenila pravila za presojo sporazumov o sodelovanju med konkurenti (t. i. sporazumov o horizontalnem sodelovanju). V številnih panogah so taki sporazumi nekaj običajnega, saj je sodelovanje med podjetji pogosto nujno za ustvarjanje sinergij. Novi predpisi posodabljajo in podrobneje pojasnjujejo uporabo pravil o konkurenci na tem področju, tako da bodo podjetja lahko bolje ocenila, ali so njihovi sporazumi o sodelovanju skladni s temi pravili. Spremembe zadevajo predvsem področja standardizacije, izmenjave informacij ter raziskav in razvoja.

Joaquín Almunia, podpredsednik Komisije in evropski komisar za politiko konkurence, je povedal: „Eden od glavnih ciljev novih pravil je prispevati k strategiji Komisije Evropa 2020, zlasti s spodbujanjem inovacij in konkurenčnosti. Nove smernice in uredbi o skupinskih izjemah bodo podjetjem zagotovile potrebno svobodo za sodelovanje na globaliziranem trgu, obenem pa zmanjšale tveganje sklepanja dogovorov, ki so škodljivi za industrijo in potrošnike.“

Komisija je danes sprejela spremembe smernic in dveh uredb, ki določajo, kako lahko konkurenčna podjetja sodelujejo med seboj, ne da bi pri tem kršila pravila EU o konkurenci. Horizontalne smernice zagotavljajo okvir za analizo najpogostejših oblik horizontalnega sodelovanja, kot so sporazumi na področjih raziskav in razvoja, proizvodnje, nabav, trženja, standardizacije, standardnih pogojev in izmenjave informacij. Uredbi dovoljujeta izjeme od pravil o konkurenci za nekatere sporazume na področjih raziskav in razvoja, specializacije in proizvodnje, ki najverjetneje ne bi vzbujali pomislekov o konkurenci.

Bistvena elementa reforme sta novo poglavje o izmenjavi informacij v horizontalnih smernicah in obsežna revizija poglavja o standardizacijskih sporazumih.

Smernice podpirajo odprt in pregleden sistem določanja standardov, ki bo povečal preglednost stroškov pridobivanja licenc za pravice intelektualne lastnine, ki se uporabljajo v standardih. Prenovljeno poglavje o standardizaciji določa merila, na podlagi katerih Komisija ne bo izpodbijala sporazumov o določanju standardov („varni pristan“). Poleg tega to poglavje vsebuje podrobna navodila glede standardizacijskih sporazumov, ki ne izpolnjujejo meril varnega pristana, na podlagi katerih bodo podjetja lahko presodila, ali ravnajo v skladu s konkurenčnim pravom EU.

Organizacije za določanje standardov lahko od svojih članov zahtevajo, da pred določitvijo standarda enostransko razkrijejo najvišjo ceno, ki bi jo zaračunali za svoje pravice intelektualne lastnine, če bi bile te vključene v standard. Tak sistem bi organizaciji, ki določa standarde, in industriji omogočil, da pri izbiri tehnologije, ki naj bi bila vključena v standard, sprejmeta premišljeno odločitev o kakovosti in ceni. Revidirana pravila pojasnjujejo, da tak sistem praviloma ne bi kršil pravil EU o konkurenci.

Izmenjava informacij lahko podpira konkurenčnost, denimo kadar podjetjem omogoča zbiranje tržnih informacij, s pomočjo katerih lahko postanejo učinkovitejša in izboljšajo storitve za svoje stranke. V nekaterih okoliščinah pa lahko izmenjava tržnih informacij konkurenci škoduje, na primer kadar podjetja uporabljajo občutljive informacije za usklajevanje cen. Smernice vsebujejo jasna in celovita navodila za ocenjevanje združljivosti izmenjave informacij s konkurenčnim pravom EU.

Da bi olajšala razvoj inovacij v Evropi, je Komisija precej razširila področje uporabe uredbe o skupinskih izjemah za raziskave in razvoj, ki po novem ne bo urejala le raziskovalno-razvojnih dejavnosti, ki jih podjetja izvajajo skupaj, ampak tudi sporazume o „plačanih raziskavah“, pri katerih ena pogodbena stranka financira dejavnosti, ki jih izvaja druga pogodbena stranka. Poleg tega daje nova uredba pogodbenim strankam večji manevrski prostor za skupno izkoriščanje rezultatov raziskav in razvoja.

Horizontalne smernice bodo začele veljati takoj po objavi v Uradnem listu EU, predvidoma v naslednjih dneh. Uredbi bosta začeli veljati 1. januarja 2011 z dveletnim prehodnim obdobjem, v katerem bosta za sporazume, ki izpolnjujejo pogoje starih uredb, a ne spadajo na področje uporabe novih uredb, še veljali prejšnji uredbi.

Ozadje

V nedavnih zadevah, kot so Oneworld (glej IP/10/936), Klasifikacija ladij (IP/09/1513) in IPCom (MEMO/09/549), je Komisija preiskovala horizontalne sporazume.

V zadevi Rambus (glej IP/09/1897) je Komisija preiskovala vprašanje „patentne zasede“.

Nova pravila bodo nadomestila prejšnje horizontalne smernice in prejšnji uredbi o skupinskih izjemah za sporazume na področju raziskav in razvoja ter na področju specializacije in skupne proizvodnje, ki so začele veljati leta 2001.

Osnutki novih pravil so bili za javno posvetovanje objavljeni maja 2010. Odzivi zainteresiranih strani so bili večinoma pozitivni; njihove pripombe so bile upoštevane.

Nove horizontalne smernice in uredbi so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/horizontal.html

Za podrobnejše informacije glej vprašanja in odgovore v MEMO/10/676.


Side Bar