Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1702

V Bruseli 14. decembra 2010

Hospodárska súťaž: Komisia prijala prepracované pravidlá hospodárskej súťaže v oblasti dohôd o horizontálnej spolupráci

Európska komisia prepracovala svoje pravidlá na posudzovanie dohôd o spolupráci medzi konkurentmi, tzv. dohôd o horizontálnej spolupráci. Pre podniky je často nevyhnutné spolupracovať, aby dosiahli súčinnosť, a preto existuje veľké množstvo dohôd o horizontálnej spolupráci v mnohých odvetviach. Prepracované znenie pravidiel aktualizuje a ďalej objasňuje uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže v tejto oblasti s cieľom umožniť podnikom lepšie posúdiť, či sú ich dohody v súlade s týmito pravidlami. Zmeny sa týkajú najmä štandardizácie, výmeny informácií a výskumu a vývoja.

Joaquín Almunia, podpredseda Komisie zodpovedný za politiku hospodárskej súťaže, uviedol: „Jedným zo spoločných cieľov týchto nových pravidiel je prispieť k dosiahnutiu stratégie Komisie Európa 2020, a to najmä podporovaním inovácie a konkurencieschopnosti. Nové usmernenia a nariadenia o skupinovej výnimke poskytnú podnikom potrebný priestor na spoluprácu na globalizovanom trhu, pričom zároveň znížia riziko výskytu dohôd, ktoré by poškodzovali priemyselné odvetvia a spotrebiteľov, na minimum.“

Komisia dnes prijala prepracovaný súbor usmernení a dve nariadenia, v ktorých sa uvádza, ako môžu konkurenti spolupracovať bez toho, aby porušovali pravidlá hospodárskej súťaže EÚ. „Horizontálne usmernenia“ poskytujú rámec pre analýzu najbežnejších foriem horizontálnej spolupráce ako sú dohody v oblasti výskumu a vývoja (V&V), výroby, nákupu, komercializácie, štandardizácie, dohody o štandardných podmienkach a výmene informácií. Prostredníctvom dvoch nariadení sa oslobodzujú od uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže určité dohody v oblasti V&V, dohody o špecializácii a výrobné dohody, v prípade ktorých sa nepredpokladá, že by vyvolali obavy v súvislosti s hospodárskou súťažou.

Táto reforma obsahuje dva významné prvky, a to novú kapitolu o výmene informácií v horizontálnych usmerneniach a dôkladné prepracovanie kapitoly týkajúcej sa dohôd o štandardizácii.

Usmernenia podporujú systém stanovovania noriem, ktorý bude otvorený a transparentný a tým prispeje k transparentnosti nákladov na udeľovanie licencií v oblasti práv duševného vlastníctva využívaných v normách. V prepracovanej kapitole o štandardizácii sú stanovené kritériá, v prípade ktorých Komisia nebude namietať voči dohode o stanovovaní noriem („bezpečná zóna“). V kapitole sú okrem toho uvedené podrobné usmernenia týkajúce sa dohôd o štandardizácii, ktoré nespĺňajú podmienky bezpečnej zóny, s cieľom umožniť podnikom posúdiť, či konajú v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ.

Organizácie na stanovovanie noriem môžu mať záujem o to, aby ich členovia pred stanovením normy jednostranne zverejnili maximálnu výšku sadzby, ktorú by si účtovali za svoje práva duševného vlastníctva, ak by tieto boli súčasťou normy. Organizáciám na stanovovanie noriem a priemyselnému odvetviu by takýto systém umožnil informovaný výber na základe kvality a ceny pri rozhodovaní o tom, ktorá technológia bude súčasťou normy. V prepracovaných pravidlách je objasnené, že takýto systém by zvyčajne neporušoval pravidlá hospodárskej súťaže EÚ.

Výmena informácií môže podporovať hospodársku súťaž, napríklad keď umožní podnikom zbierať trhové údaje, ktoré im umožnia zefektívniť ich činnosť a lepšie slúžiť potrebám zákazníkov. Existujú však aj situácie, keď výmena trhových údajov môže narúšať hospodársku súťaž, napríklad keď podniky využívajú citlivé informácie na to, aby zosúladili svoje ceny. Usmernenia obsahujú jasné a komplexné pokyny o tom, ako posudzovať súlad výmeny informácií s právom hospodárskej súťaže EÚ.

S cieľom uľahčiť inováciu v Európe Komisia výrazne rozšírila rozsah pôsobnosti nariadenia o skupinovej výnimke pre oblasť výskumu a vývoja, ktoré sa teraz nevzťahuje len na činnosti v oblasti V&V vykonávané spoločne, ale aj na tzv. dohody o platenom výskume, v rámci ktorých jedna strana dohody financuje činnosti v oblasti výskumu a vývoja, ktoré vykonáva druhá strana. Nové nariadenie okrem toho poskytuje stranám väčší priestor na spoločné využívanie výsledkov V&V.

Horizontálne usmernenia nadobudnú účinnosť dňom ich uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ, ku ktorému by malo dôjsť v najbližších dňoch. Dve uvedené nariadenia nadobudnú účinnosť 1. januára 2011, pričom dva roky bude trvať prechodné obdobie, počas ktorého zostanú v platnosti predchádzajúce nariadenia v súvislosti s tými zmluvami, ktoré spĺňajú podmienky týchto nariadení, ale nepatria do rozsahu pôsobnosti nových nariadení.

Kontext

K dohodám o horizontálnej spolupráci, ktoré Komisia nedávno skúmala, patria napríklad Oneworld (pozri IP/10/936), Klasifikácia lodí (IP/09/1513) alebo IPCom (MEMO/09/549).

Otázkou tzv. patentovej pasce sa Komisia zaoberala vo veci Rambus (pozri IP/09/1897).

Nové pravidlá nahrádzajú predchádzajúce horizontálne usmernenia a dve nariadenia (o skupinovej výnimke pre dohody v oblasti výskumu a vývoja a dohody o špecializácii a spoločnej výrobe), ktoré nadobudli platnosť v roku 2001.

Návrhy nových pravidiel boli uverejnené v máji 2010 na účely verejnej konzultácie. Reakcie zainteresovaných strán boli prevažne pozitívne. Návrhy boli následne prepracované, aby zohľadnili pripomienky zainteresovaných strán.

Nové horizontálne usmernenia a nariadenia sú k dispozícii tu:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/horizontal.html

Ďalšie informácie možno nájsť aj v Q&A MEMO/10/676.


Side Bar