Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1702

Bruksela, dnia 14 grudnia 2010 r.

Konkurencja: Komisja przyjmuje zmienione zasady konkurencji dotyczące horyzontalnych porozumień kooperacyjnych

Komisja Europejska zmieniła zasady oceny porozumień kooperacyjnych między konkurentami, czyli tzw. horyzontalnych porozumień kooperacyjnych. Często dla przedsiębiorstw ważne jest wspólne działanie w celu osiągnięcia efektu synergii, dlatego w wielu branżach zawierane są liczne horyzontalne porozumienia kooperacyjne. Odnośne dokumenty aktualizują i dodatkowo wyjaśniają stosowanie zasad konkurencji w tym obszarze, dzięki czemu przedsiębiorstwa będą mogły lepiej ocenić, czy ich porozumienia kooperacyjne są zgodne z tymi zasadami. Zmiany dotyczą głównie kwestii normalizacji, wymiany informacji oraz badań naukowych i rozwoju.

Wiceprzewodniczący Komisji Joaquín Almunia, odpowiedzialny za politykę konkurencji, stwierdził: „Jednym z nadrzędnych celów nowych zasad jest zapewnienie wkładu w realizację strategii Komisji „Europa 2020”, w szczególności poprzez propagowanie innowacji i konkurencyjności. Nowe wytyczne i rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych zapewnią przedsiębiorstwom niezbędną swobodę podejmowania współpracy na zglobalizowanym rynku, a jednocześnie zminimalizują ryzyko zawierania porozumień szkodliwych dla branży i konsumentów”.

Komisja przyjęła dziś zmieniony zbiór wytycznych i dwa rozporządzenia określające możliwe sposoby współpracy, które nie naruszają zasad konkurencji UE. „Wytyczne horyzontalne” stanowią ramy analizy najbardziej powszechnych form kooperacji horyzontalnej, takich jak porozumienia w obszarze badań i rozwoju, produkcji, zaopatrzenia, komercjalizacji, normalizacji, standardowych warunków i wymiany informacji. Oba rozporządzenia wyłączają z zasad konkurencji niektóre porozumienia dotyczące badań i rozwoju, specjalizacji i produkcji, które najprawdopodobniej nie będą powodować problemów w zakresie konkurencji.

Dwa najważniejsze elementy reformy to nowy rozdział wytycznych horyzontalnych dotyczący wymiany informacji oraz gruntowna rewizja rozdziału dotyczącego porozumień w zakresie normalizacji.

Wytyczne propagują otwarty i przejrzysty system ustanawiania norm, który zwiększa przejrzystość kosztów licencji z tytułu praw własności intelektualnej stosowanych w zakresie norm. W zmienionym rozdziale na temat normalizacji określono kryteria, na podstawie których Komisja nie będzie kwestionować porozumień ustanawiających normy („bezpieczna przystań”). Ponadto rozdział zapewnia szczegółowe wytyczne w dziedzinie porozumień normalizacyjnych, które nie spełniają kryteriów bezpiecznej przystani, aby pomóc przedsiębiorstwom ocenić, czy nie naruszają przepisów prawa konkurencji UE.

Organizacje ustanawiające normy mogą określić dla swoich członków możliwość jednostronnego ujawnienia, przed ustanowieniem normy, maksymalnej stawki, którą będą pobierać od praw własności intelektualnej, gdyby te miały być uwzględnione w danej normie. Taki system mógłby zapewniać organizacji ustanawiającej normy i danej branży informacje potrzebne do dokonania świadomego wyboru co do jakości i ceny przy doborze technologii, która powinna być uwzględniona w danej normie. Zmienione zasady wyjaśniają, że taki system zasadniczo nie naruszałby zasad konkurencji UE.

Wymiana informacji może sprzyjać konkurencji, na przykład jeśli umożliwia przedsiębiorstwom gromadzenie danych rynkowych, które umożliwią im zwiększenie wydajności i lepszą obsługę klienta. Są jednak sytuacje, kiedy wymiana informacji rynkowych może szkodzić konkurencji, na przykład kiedy przedsiębiorstwa wykorzystują poufne informacje w celu dopasowania cen. Wytyczne zawierają przejrzyste i kompleksowe wskazówki, jak oceniać, czy wymiana informacji jest zgodna z prawem konkurencji UE.

Aby wspierać innowacje w Europie, Komisja znacząco rozszerzyła zakres rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie porozumień badawczo-rozwojowych, które obecnie dotyczy nie tylko działań badawczo-rozwojowych prowadzonych wspólnie, ale również porozumień dotyczących tzw. opłacanych prac badawczo-rozwojowych, w ramach których jedna ze stron finansuje działania badawczo-rozwojowe prowadzone przez drugą stronę. Ponadto nowe rozporządzenie daje stronom większe możliwości wspólnego wykorzystywania wyników prac badawczo-rozwojowych.

Wytyczne horyzontalne zaczną obowiązywać bezpośrednio po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, co powinno nastąpić w najbliższych dniach. Oba rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z dwuletnim okresem przejściowym, podczas którego poprzednie rozporządzenia będą nadal obowiązywać w odniesieniu do porozumień, które spełniają warunki tych rozporządzeń, lecz nie podlegają nowym rozporządzeniom.

Przebieg procedury

Przykładowe porozumienia horyzontalne zbadane ostatnio przez Komisję to m.in.: Oneworld (zob. IP/10/936), klasyfikacja statków (IP/09/1513) i IPCom (MEMO/09/549).

Kwestia „pułapki patentowej” została zbadana przez Komisję w sprawie Rambus (zob. IP/09/1897).

Nowe zasady zastępują poprzednie wytyczne horyzontalne oraz dwa rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w zakresie porozumień badawczo-rozwojowych i w zakresie porozumień dotyczących specjalizacji i wspólnej produkcji, które weszły w życie w 2001 r.

Projekty tych nowych aktów prawnych zostały opublikowane w maju 2010 r. w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Informacje zwrotne od zainteresowanych podmiotów były zasadniczo pozytywne. Następnie projekty te zostały poddane przeglądowi w celu uwzględnienia uwag zainteresowanych podmiotów.

Nowe wytyczne horyzontalne i wymienione rozporządzenia można znaleźć pod adresem:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/horizontal.html

Więcej informacji na ten temat znajduje się w pytaniach i odpowiedziach w MEMO/10/676.


Side Bar