Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1702

Brussel, 14 december 2010

Mededinging: Commissie keurt nieuwe regels goed op het gebied van horizontale samenwerking

De Europese Commissie heeft de regels herzien die zij toepast bij de beoordeling van samenwerkingsovereenkomsten tussen concurrenten, de zogeheten horizontale samenwerkingsovereenkomsten. Aangezien samenwerken met het oog op de nodige synergie voor ondernemingen vaak van levensbelang is, zijn in vele bedrijfstakken tal van horizontale samenwerkingsovereenkomsten gesloten. De Commissie heeft de mededingingsregels op dit gebied geactualiseerd en verduidelijkt, zodat ondernemingen beter kunnen inschatten of hun samenwerkingsovereenkomsten aan die regels voldoen. De wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op standaardisering, informatie-uitwisseling en onderzoek en ontwikkeling (O&O).

Joaquín Almunia, Vicevoorzitter van de Europese Commissie en belast met het mededingingsbeleid verklaart: "Met de nieuwe regels willen we in het bijzonder een bijdrage leveren aan de Europa 2020-strategie van de Commissie, met name door het stimuleren van innovatie en concurrentiekracht. Dankzij de nieuwe richtsnoeren en groepsvrijstellingsverordeningen zullen ondernemingen op de wereldmarkt kunnen samenwerken, terwijl het risico beperkt blijft dat de overeenkomsten nadelige effecten hebben voor de sector of voor de consumenten."

Vandaag heeft de Commissie herziene richtsnoeren en twee verordeningen goedgekeurd, waarin wordt beschreven hoe concurrenten kunnen samenwerken zonder inbreuk te maken op de EU-mededingingsregels. De "horizontale richtsnoeren" geven een referentiekader voor de analyse van de meest voorkomende vormen van horizontale samenwerking, namelijk overeenkomsten op het gebied van O&O, productie, inkoop, commercialisering, standaardisering, standaardvoorwaarden en informatie-uitwisseling. De twee verordeningen verklaren de mededingingsregels buiten toepassing voor bepaalde O&O-overeenkomsten, specialisatieovereenkomsten en productieovereenkomsten die waarschijnlijk geen aanleiding zullen geven tot mededingingsbezwaren.

De twee belangrijkste nieuwigheden zijn een nieuw hoofdstuk over informatie-uitwisseling in de horizontale richtsnoeren en een grondige herziening van het hoofdstuk over standaardiseringsovereenkomsten.

In de richtsnoeren wordt een open en transparant systeem voor het vaststellen van normen aangemoedigd, waardoor doorzichtiger wordt wat de kosten zijn van de licenties voor de intellectuele eigendomsrechten die in normen verwerkt zijn. In het gewijzigde hoofdstuk over standaardisering worden de criteria vastgesteld op grond waarvan de Commissie aanvaardt dat een normalisatieovereenkomst geen probleem stelt ("veilige zone").

Daarnaast geeft dit hoofdstuk uitgebreide richtsnoeren met betrekking tot standaardiseringsovereenkomsten die niet binnen de "veilige zone" vallen, aan de hand waarvan ondernemingen kunnen toetsen of zij aan de EU-mededingingsregels voldoen.

Normalisatie-instanties zullen het wellicht wenselijk achten hun leden te verplichten om, vóór de vaststelling van een norm, eenzijdig het maximumtarief bekend te maken dat zij zouden berekenen voor hun intellectuele-eigendomsrechten indien die in de norm zouden worden opgenomen. Zo zouden de normalisatie-instantie en de sector bij het bepalen van de in de norm op te nemen technologie een geïnformeerde keuze kunnen maken over kwaliteit en prijs. De gewijzigde regels maken duidelijk dat een dergelijk systeem normaal gezien geen inbreuk maakt op de EU-mededingingsregels.

Informatie-uitwisseling kan de concurrentie bevorderen, bijvoorbeeld wanneer ze ervoor zorgt dat ondernemingen marktgegevens kunnen verzamelen die hen in staat stellen efficiënter te werken en de klanten beter te bedienen. Er zijn echter ook situaties waarin de uitwisseling van marktinformatie schadelijk kan zijn voor de mededinging, bijvoorbeeld wanneer ondernemingen gevoelige informatie gebruiken om hun prijzen onderling af te stemmen. De richtsnoeren geven duidelijke en volledige aanwijzingen om te kunnen beoordelen of informatie-uitwisseling in een bepaald geval verenigbaar is met de EU-mededingingsregels.

Om innovatie in Europa te bevorderen heeft de Commissie het toepassingsgebied van de O&O-groepsvrijstellingsverordening aanmerkelijk uitgebreid. Dit omvat voortaan niet alleen O&O-activiteiten die gezamenlijk worden verricht maar ook overeenkomsten over "tegen betaling verricht onderzoek", waarbij de ene partij O&O-activiteiten financiert die door de andere partij worden verricht. De nieuwe verordening geeft de partijen ook meer mogelijkheden om de O&O-resultaten gezamenlijk te exploiteren.

De horizontale richtsnoeren worden van kracht zodra ze in het Publicatieblad van de EU zijn bekendgemaakt, wat een van de komende dagen zou moeten gebeuren. De twee verordeningen treden in werking op 1 januari 2001, met een overgangsperiode van twee jaar, gedurende welke de vorige verordeningen van toepassing blijven op alle overeenkomsten die aan de voorwaarden van die verordeningen voldoen maar niet onder de nieuwe verordeningen vallen.

Achtergrond

Voorbeelden van onlangs door de Commissie onderzochte horizontale overeenkomsten zijn Oneworld (zie IP/10/936), Scheepsclassificatie (IP/09/1513) en IPCom (MEMO/09/549).

Het probleem van octrooimisbruik ("patent ambush") werd door de Commissie onderzocht in de zaak Rambus (zie IP/09/1897).

De nieuwe regels vervangen de vorige horizontale richtsnoeren en de twee groepsvrijstellingsverordeningen voor O&O en voor overeenkomsten inzake specialisatie en gezamenlijke productie, die sinds 2001 van kracht zijn.

Ontwerpversies van de nieuwe regels werden in mei 2010 bekendgemaakt met het oog op een openbare raadpleging. De door de belanghebbenden gegeven feedback was overwegend positief. Vervolgens werden de ontwerpversies aangepast om rekening te houden met de opmerkingen van de belanghebbenden.

De nieuwe horizontale richtsnoeren en verordeningen zijn te vinden op het volgende internetadres:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/horizontal.html

Voor meer informatie, zie Q&A MEMO/10/676.


Side Bar