Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1702

Briselē, 2010. gada 14. decembrī

Konkurence – Komisija pieņem pārskatītus konkurences noteikumus par horizontālās sadarbības nolīgumiem

Eiropas Komisija ir pārskatījusi tās noteikumus par konkurentu sadarbības nolīgumu, tā saucamo horizontālās sadarbības nolīgumu, novērtējumu. Tā kā uzņēmumiem bieži ir svarīgi sadarboties, lai panāktu sinerģiju, daudzās nozarēs pastāv liels skaits horizontālās sadarbības nolīgumu. Atjauninātie teksti izskaidro konkurences noteikumu piemērošanu šajā jomā tā, lai uzņēmumi varētu novērtēt to sadarbības nolīgumu atbilstību šiem noteikumiem. Izmaiņas galvenokārt attiecas uz standartizāciju, informācijas apmaiņu, kā arī uz pētniecību un izstrādi (R&D).

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un konkurences komisārs Hoakins Almunja norādīja: "Viens no jauno noteikumu vispārējiem mērķiem ir dot ieguldījumu Komisijas „Eiropa 2020” stratēģijā, īpaši veicinot jauninājumus un konkurētspēju. Jaunās pamatnostādnes un grupu atbrīvojuma regulas dos uzņēmumiem nepieciešamo brīvību, lai sadarbotos globalizētajā tirgū, tajā pat laikā pēc iespējas samazinot tādu nolīgumu risku, kas var kaitēt nozarei un patērētājiem."

Šodien Komisija pieņēma pārskatītas pamatnostādnes un divas regulas, kurās izklāstīts, kā konkurenti var sadarboties, nepārkāpjot ES konkurences noteikumus. "Horizontālās pamatnostādnes" nodrošina satvaru visizplatītāko horizontālās sadarbības formu analīzei, piemēram, nolīgumi pētniecības un izstrādes, ražošanas, iepirkuma, tirdzniecības, standartizācijas, standartu nosacījumu un informācijas apmaiņas jomā. Abas regulas no konkurences noteikumiem izslēdz pētniecības un izstrādes, specializācijas un ražošanas nolīgumus, kas, visticamāk, neizraisīs bažas par konkurenci.

Divas galvenās reformas iezīmes ir jauna nodaļa par informācijas apmaiņu horizontālajās pamatnostādnēs un būtisks nodaļas par standartizācijas nolīgumiem pārskats.

Pamatnostādnes veicina standartu noteikšanas sistēmu, kas ir atklāta un pārskatāma, un tādēļ palielina licencēšanas izmaksu noteikumu intelektuālā īpašuma tiesībām, kuras izmanto standartos, pārskatāmību. Pārskatītā standartizācijas nodaļa nosaka kritērijus, saskaņā ar kuriem Komisija neiebildīs pret standartu noteikšanas nolīgumu ("drošības zona"). Turklāt nodaļā ir ietverti norādījumi par standartizācijas nolīgumiem, kas neatbilst drošības zonas kritērijiem, kas ļauj uzņēmumiem izvērtēt, vai tie atbilst ES konkurences tiesību aktiem.

Standartu noteikšanas organizācijas var vēlēties saviem dalībniekiem nodrošināt vienpusēju izpaušanu pirms standarta noteikšanas, maksimālo likmi, kas tiks piemērota to intelektuālā īpašuma tiesībām, ja tās tiktu iekļautas standartā Šāda sistēma var iedrošināt standartu noteikšanas organizāciju un visā nozarē pieņemt informatīvu izvēli par kvalitāti un cenu, nosakot tehnoloģiju, ko vajadzētu iekļaut standartos. Pārskatītie noteikumi izskaidro, ka šāda sistēma normālos apstākļos nepārkāptu ES konkurences noteikumus.

Informācijas apmaiņa var veicināt konkurenci, piemēram, ja tā ļauj uzņēmumiem savākt tirgus datus, kas tiem ļauj paaugstināt efektivitāti un labāk apkalpot klientus. Tomēr ir arī situācijas, kad apmaiņa ar tirgus informāciju var nelabvēlīgi ietekmēt konkurenci, piemēram, ja uzņēmumi izmanto sensitīvu informāciju, lai saskaņotu cenas. Pamatnostādnēs ir skaidri un saprotami norādīts, kā novērtēt informācijas apmaiņas atbilstību ES konkurences tiesību aktiem.

Lai veicinātu inovāciju Eiropā, Komisija ir ievērojami paplašinājusi Pētniecības un izstrādes grupu atbrīvojuma regulu, kas nu jau attiecas ne tikai uz kopā īstenotām pētniecības un izstrādes darbībām, bet arī uz tā saucamajiem maksas pētniecības nolīgumiem, kuros viena puse finansē pētniecības un izstrādes darbības, ko veic otra puse. Turklāt jaunā regula pusēm dod lielākas iespējas kopā izmantot pētniecības un izstrādes rezultātus.

Horizontālās pamatnostādnes stāsies spēkā, tiklīdz tās publicēs ES Oficiālajā Vēstnesī, kas varētu notikt jau tuvākajās dienās. Abas regulas stāsies spēkā 2011. gada 1. janvārī. Pārejas periods būs divi gadi, kad iepriekšējās regulas būs spēkā nolīgumiem, kas atbilst šo regulu noteikumiem, bet neatbilst jaunajām regulām.

Priekšvēsture

Horizontālo nolīgumu piemēri, ko nesen Komisija izskatīja, ir Oneworld (skatīt IP/10/936), Ship Classification (IP/09/1513) vai IPCom (MEMO/09/549).

Jautājumu par "patentu slazdu" Komisija izmeklēja lietā Rambus (skatīt IP/09/1897).

Jaunie noteikumi aizstāj iepriekšējās horizontālās pamatnostādnes un divas grupu atbrīvojuma regulas attiecībā uz pētniecību un izstrādi, kā arī attiecībā uz specializāciju un kopējās ražošanas nolīgumiem, kas stājās spēkā 2001. gadā.

Jauno noteikumu projekti tika publicēti 2010. gada maijā, lai tos publiski apspriestu. Atsauces no ieinteresētajām personām bija visumā pozitīvas. Vēlāk projekti tika pārskatīti, ņemot vērā ieinteresēto personu piezīmes.

Ar jaunajām horizontālajām pamatnostādnēm var iepazīties:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/horizontal.html

Sīkākai informācijai skatīt arī Q&A MEMO/10/676.


Side Bar