Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1702

2010 m. gruodžio 14 d., Briuselis

Konkurencija. Komisija priima patikslintas horizontaliesiems bendradarbiavimo susitarimams taikomas konkurencijos taisykles

Europos Komisija patikslino taisykles, pagal kurias vertinami konkurentų bendradarbiavimo susitarimai – horizontalieji bendradarbiavimo susitarimai. Įmonės, siekdamos sinergetinio poveikio, dažnai turi veikti kartu, todėl daugelyje pramonės sričių sudaromi įvairūs horizontalieji bendradarbiavimo susitarimai. Šiuose dokumentuose pateiktos atnaujintos nuostatos ir aiškiau išdėstyta, kaip horizontaliųjų bendradarbiavimo susitarimų srityje reikėtų taikyti konkurencijos taisykles, kad įmonės galėtų geriau įvertinti, ar jų bendradarbiavimo susitarimai atitinka tas taisykles. Pakeitimai iš esmės susiję su standartizavimo, keitimosi informacija ir mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) sritimis.

Komisijos pirmininko pavaduotojas ir už konkurencijos politiką atsakingas Komisijos narys Joaquín Almunia sakė: „Vienas svarbiausių tikslų, kurių siekiama naujosiomis taisyklėmis, yra prisidėti prie Komisijos strategijos „Europa 2020“, visų pirma skatinant naujoves ir konkurencingumą. Naujosiomis gairėmis ir bendrosios išimties reglamentais įmonėms suteikiamos būtinos galimybės laisvai bendradarbiauti globalioje rinkoje ir kartu sumažinama susitarimų, kuriais kenkiama pramonei ir vartotojams, rizika.“

Šiandien Komisija priėmė patikslintas gaires ir du reglamentus, kuriais nustatė, kaip konkuruojančios įmonės gali bendradarbiauti nepažeisdamos ES konkurencijos taisyklių. Horizontaliųjų susitarimų gairėmis nustatyta sistema, kuria remiantis nagrinėjami dažniausiai pasitaikantys horizontalieji bendradarbiavimo susitarimai, kaip antai MTTP, gamybos, pirkimo, komercinimo, standartizavimo, standartinių sąlygų ir keitimosi informacija srityse. Dviejuose reglamentuose nustatyta konkurencijos taisyklių taikymo išimtis tam tikriems MTTP, specializacijos ir gamybos susitarimams, dėl kurių neturėtų kilti su konkurencija susijusių problemų.

Du svarbiausi pakeitimai – į Horizontaliųjų susitarimų gaires įtrauktas naujas skyrius apie keitimąsi informacija ir iš esmės patikslintas skyrius apie standartizavimo susitarimus.

Gairėse skatinama kurti atvirą ir skaidrią standartų nustatymo sistemą, kurią taikant padidėtų standartuose naudojamų intelektinės nuosavybės teisių (INT) licencijavimo sąnaudų skaidrumas. Patikslintame standartizavimo skyriuje nustatyti kriterijai, kuriuos atitinkantiems standartų nustatymo susitarimams Komisija neprieštaraus („saugaus uosto“ kriterijai). Be to, skyriuje pateikiamos išsamios rekomendacijos dėl standartizavimo susitarimų, kurie neatitinka „saugaus uosto“ kriterijų, kad įmonės galėtų įvertinti, ar tokie susitarimai atitinka ES konkurencijos teisę.

Standartus nustatančios organizacijos galėtų numatyti, kad prieš standarto nustatymą jų nariai vienašališkai nurodytų didžiausią mokestį, kurį taikytų už savo intelektinės nuosavybės teises (INT), jei jos būtų įtrauktos į standartą. Taikydamos tokią sistemą ir rinkdamosi, kokią technologiją įtraukti į standartą, standartus nustatančios organizacijos ir pramonės sektorius galėtų turėti visą informaciją ir tinkamai apsispręsti dėl kokybės ir kainos. Patikslintomis taisyklėmis aiškiai nurodoma, kad taikant tokią sistemą paprastai nebūtų pažeidžiamos ES konkurencijos taisyklės.

Keičiantis informacija gali būti skatinama konkurencija, pavyzdžiui, jei taip įmonėms suteikiama galimybė rinkti rinkos duomenis ir jais naudojantis didinti veiksmingumą ir teikti aukštesnės kokybės paslaugas klientams. Tačiau gali būti, kad keičiantis rinkos informacija bus daromas neigiamas poveikis konkurencijai, pavyzdžiui, jei įmonės, siekdamos suderinti kainas, keisis neskelbtina informacija. Gairėse pateikiamos aiškios ir išsamios rekomendacijos, kaip įvertinti keitimosi informacija suderinamumą su ES konkurencijos teise.

Siekdama skatinti naujoves Europoje, Komisija smarkiai išplėtė MTTP bendrosios išimties reglamento taikymo sritį, į kurią dabar įtraukta ne tik bendra MTTP veikla, bet ir vadinamieji apmokamų mokslinių tyrimų susitarimai – kai viena šalis finansuoja kitos šalies atliekamą MTTP veiklą. Be to, naujuoju reglamentu šalims suteikiama daugiau galimybių bendrai naudotis MTTP rezultatais.

Horizontaliųjų susitarimų gairės įsigalios iškart paskelbus jas ES oficialiajame leidinyje, tai turėtų įvykti artimiausiomis dienomis. Abu reglamentai įsigalios 2011 m. sausio 1 d., tačiau bus taikomas dvejų metų pereinamasis laikotarpis, per kurį ankstesni reglamentai galios susitarimams, kurie atitinka tų ankstesnių reglamentų nuostatas, bet naujieji reglamentai jiems netaikomi.

Pagrindiniai faktai

Neseniai Komisijos nagrinėtų horizontaliųjų susitarimų pavyzdžiai – Oneworld (žr. IP/10/936), Laivų klasifikacija (IP/09/1513) ir IPCom (MEMO/09/549).

„Patento pasalos“ klausimą Komisija nagrinėjo Rambus byloje (žr. IP/09/1897).

Naujosios taisyklės pakeis ankstesnes Horizontaliųjų susitarimų gaires ir du MTTP ir specializacijos bei bendros gamybos susitarimams skirtus bendrosios išimties reglamentus, kurie įsigaliojo 2001 m.

Naujųjų taisyklių projektai paskelbti 2010 m. gegužės mėn. ir prasidėjo viešosios konsultacijos. Suinteresuotųjų šalių atsiliepimai iš esmės palankūs. Galiausiai, atsižvelgiant į suinteresuotųjų šalių pastabas, projektai buvo patikslinti.

Naujosios Horizontaliųjų susitarimų gairės ir reglamentai skelbiami adresu

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/horizontal.html

Daugiau informacijos pateikta klausimų ir atsakymų skiltyje MEMO/10/676.


Side Bar