Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1702

Brüsszel, 2010. december 14.

Versenypolitika: A Bizottság felülvizsgált versenyszabályokat fogad el a horizontális együttműködési megállapodásokra vonatkozóan

Az Európai Bizottság felülvizsgálta a versenytársak közötti, úgynevezett horizontális együttműködési megállapodások értékelésére vonatkozó szabályait. Mivel a vállalkozásoknak bizonyos szinergiák megteremtése céljából gyakran együtt kell működniük, számos iparágban jó néhány horizontális együttműködési megállapodás létezik. A felülvizsgált szabályok aktualizálják az e területre vonatkozó versenyszabályokat, és még egyértelműbbé teszik az alkalmazásukat. A vállalkozások így jobban felmérhetik, hogy együttműködési megállapodásaik megfelelnek-e e szabályoknak. A módosítások főként a szabványosítást, az információcserét, valamint a kutatás-fejlesztést (K+F) érintik.

Joaquín Almunia, a Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke a következőképpen nyilatkozott: „Az új szabályokkal – és különösen az innováció és a versenyképesség támogatásával – mindenekelőtt a Bizottság „Európa 2020” stratégiájához kívánunk hozzájárulni. Az új iránymutatás és a csoportmentességi rendeletek biztosítják a vállalkozásoknak a globalizált piacon való hatékony együttműködéshez szükséges mozgásteret, ugyanakkor minimálisra csökkentik az iparra és a fogyasztókra káros megállapodások kockázatát.”

A Bizottság ma egy felülvizsgált iránymutatást és két rendeletet fogadott el, amelyekben meghatározza, hogy a versenytársak hogyan működhetnek együtt az uniós versenyszabályok megsértése nélkül. A „horizontális iránymutatás” keretet biztosít a horizontális együttműködési megállapodások leggyakoribb fajtáinak – a kutatás-fejlesztési, gyártási, beszerzési, kereskedelmi, szabványosítási és információcserére vonatkozó megállapodások – elemzéséhez. A két rendelet egyes kutatás-fejlesztési, szakosítási és gyártási megállapodásokat mentesít a versenyszabályok alól, mivel azok a Bizottság véleménye szerint nem okoznak versenypolitikai aggályokat.

A reform központi elemét képezi a horizontális iránymutatás információcseréről szóló új fejezete, valamint a szabványosítási megállapodásokról szóló fejezet alapos felülvizsgálata.

Az iránymutatás olyan szabványosítási rendszert ösztönöz, amely nyílt és átlátható, ezáltal növeli az átláthatóságot a szabványoknál használt szellemitulajdon-jogok licenciaszerződési költségeiben. A szabványosításról szóló felülvizsgált fejezet meghatározza azon feltételeket, amelyek betartása esetén a Bizottság nem vitatja a szabványosítási megállapodást (biztonsági övezet). E fejezet emellett részletes útmutatást tartalmaz azon szabványosítási megállapodásokat illetően, amelyek nem tesznek eleget a biztonsági övezet feltételeinek, hogy a vállalkozások felmérhessék azt, hogy eleget tesznek-e az uniós versenyjognak.

A szabványügyi szervezetek rendelkezhetnek úgy, hogy tagjaik egy adott szabvány meghatározása előtt kötelesek egyoldalúan nyilvánosságra hozni azt a legmagasabb mértéket, amelyet akkor számítanának fel szellemitulajdon-jogaikért, ha ezek a jogok az adott szabvány részét képeznék. Egy ilyen rendszerben a szabványügyi szervezet vagy az érintett iparág számára lehetővé válna, hogy a szabványba felveendő technológia kiválasztásakor a minőség és az ár tekintetében tájékozottan tudjon döntést hozni. A felülvizsgált szabályok világossá teszik, hogy rendes körülmények között egy ilyen rendszer nem sérti az uniós versenyjogot.

Az információcsere versenyserkentő hatást gyakorolhat például akkor, ha annak keretében a vállalkozások olyan piaci adatokra tehetnek szert, amelyek tulajdonában hatékonyabbá és ügyfelei szemszögéből a korábbinál még kielégítőbbé válhatnak. Vannak azonban olyan helyzetek is, amikor a piaci információ cseréje káros lehet a versenyre: ilyen például, amikor a vállalkozások áraik egymáshoz igazítása érdekében üzleti szempontból érzékeny információkat használnak. Az iránymutatás világosan és átfogóan ismerteti, hogyan kell felmérni azt, hogy az információcsere összeegyeztethető-e az uniós versenyjoggal.

Az európai innováció elősegítése érdekében a Bizottság jelentősen kibővítette a K+F csoportmentességi rendelet hatályát, így az mostantól nemcsak a közösen végzett, hanem azokra az úgynevezett „fizetett kutatás-fejlesztési” megállapodásokra is vonatkozik, amikor az egyik fél fizeti a másik által végzett K+F-tevékenységeket. Az új rendeletnek köszönhetően a felek nagyobb mozgástérrel rendelkeznek a K+F-eredmények felhasználását illetően is.

A horizontális iránymutatás az Európai Unió Hivatalos Lapjában való mihamarabbi közzétételét követően azonnal hatályba lép. A két rendelet 2011. január 1-jén lép majd hatályba, kétéves átmeneti időszak beiktatásával, mely időszak alatt a korábbi rendeletek hatályban maradnak azon megállapodásokra nézve, amelyek teljesítik a korábbi rendeletekben előírt feltételeket, de nem esnek az új rendeletek hatálya alá.

Előzmények

A Bizottság által nemrégiben vizsgált horizontális megállapodások közé tartozik a Oneworld (lásd IP/10/936), a Hajóosztályozás (IP/09/1513), illetve az IPCom (MEMO/09/549).

A „szabadalmi csapda” kérdését a Bizottság a Rambus ügyben vizsgálta (lásd IP/09/1897).

Az új szabályok a korábbi horizontális iránymutatás és a kutatás-fejlesztési, szakosítási és gyártási megállapodásokra vonatkozó, 2001-ben hatályba lépett két csoportmentességi rendelet helyébe lépnek.

Az új szabályok tervezeteit 2010 májusában bocsátották nyilvános konzultációra. Az érdekelt felektől többnyire pozitív visszajelzések érkeztek. A tervezetek felülvizsgálata az érdekelt felek észrevételeinek figyelembe vételével történt.

Az új horizontális iránymutatások és a rendeletek az alábbi honlapon találhatók:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/horizontal.html

Továbbá információ a MEMO/10/676 alatti kérdések és válaszoknál található:


Side Bar