Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1702

Bryssel, 14. joulukuuta 2010

Komissio uudistaa kilpailevien yritysten välisiä yhteistyösopimuksia koskevia kilpailusääntöjä

Euroopan komissio on tarkistanut sääntöjä, joita se soveltaa arvioidessaan kilpailevien yritysten välisiä yhteistyösopimuksia eli ns. horisontaalisia yhteistyösopimuksia. Uusitulla ohjeistuksella ajantasaistetaan ja selvennetään kilpailusääntöjen soveltamista. Näin yritysten on helpompi arvioida, ovatko yhteistyösopimukset kilpailusääntöjen mukaisia. Muutokset liittyvät pääasiassa standardointiin, tietojenvaihtoon ja tutkimus- ja kehitystyöhön (T&K). Yrityksille on usein elintärkeää toimia yhteistyössä synergiaetujen saamiseksi, joten monella toimialalla tehdään runsaasti horisontaalisia yhteistyösopimuksia.

"Yksi uusien sääntöjen päätavoitteista on tukea komission Eurooppa 2020 ‑strategian toteuttamista edistämällä etenkin innovaatioita ja kilpailukykyä. Uudet suuntaviivat ja ryhmäpoikkeusasetukset antavat yrityksille tarvittavan vapauden yhteistyön tekemiseen globaaleilla markkinoilla. Samalla minimoidaan riskit,, joita haitalliset sopimukset aiheuttavat toimialalle ja kuluttajille", kilpailupolitiikasta vastaava komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunia selittää.

Komissio on tänään hyväksynyt tarkistetut suuntaviivat ja kaksi ryhmäpoikkeusasetusta, joissa selitetään, miten kilpailijat voivat toimia yhteistyössä rikkomatta EU:n kilpailusääntöjä. "Horisontaaliset suuntaviivat" tarjoavat puitteet, joiden perusteella arvioidaan horisontaalisen yhteistyön yleisimpiä muotoja, kuten T&K-toimintaa, tuotantoa, ostotoimintaa, markkinointia, standardointia, vakioehtoja ja tietojenvaihtoa koskevia sopimuksia. Kahdessa ryhmäpoikkeusasetuksessa vapautetaan kilpailusääntöjen soveltamisalasta tietyntyyppiset T&K-, erikoistumis- ja tuotantosopimukset, joihin ei liity kilpailuongelmien riskiä.

Keskeisimmät uudistukset ovat horisontaalisiin suuntaviivoihin lisätty tietojenvaihtoa koskeva uusi luku ja standardointisopimuksia koskevan luvun perusteellinen uudistaminen.

Suuntaviivoilla edistetään standardien laatimismenettelyn avoimuutta, ja lisätään näin standardeihin liittyvien immateriaalioikeuksien lisensointikustannusten läpinäkyvyyttä. Standardointia koskevassa tarkistetussa luvussa esitetään kriteerit, joiden perusteella komissio ei puutu standardien laatimista koskeviin sopimuksiin (ns. safe harbour -poikkeus). Lisäksi luvussa esitetään yksityiskohtaista ohjeistusta standardointisopimuksista, jotka eivät täytä kriteerejä safe harbour –poikkeuksen soveltamiseksi. Näin yritykset voivat arvioida, onko niiden toiminta linjassa EU:n kilpailulainsäädännön kanssa.

Standardointijärjestöt voivat edellyttää jäseniltään, että ne ilmoittavat ennen standardin laatimista enimmäishintatason, jonka ne veloittaisivat immateriaalioikeuksiensa käytöstä, jos ne sisällytetään standardiin.

Tällainen järjestelmä antaisi standardointijärjestölle ja toimialalle mahdollisuuden tehdä tietoihin perustuvia laatu- ja hintaratkaisuja, kun valitaan standardiin sisällytettävää teknologiaa. Tarkistetuissa säännöissä selvennetään, että tällainen järjestelmä ei ole tavallisesti EU:n kilpailusääntöjen vastainen.

Tietojenvaihto voi edistää kilpailua esimerkiksi silloin, kun se antaa yrityksille mahdollisuuden kerätä markkinatietoja, joiden avulla ne voivat tehostaa toimintaansa ja kehittää asiakaspalveluaan. Markkinatietojen vaihtaminen voi kuitenkin haitata kilpailua, jos yritykset esimerkiksi käyttävät arkaluonteisia tietoja hintojensa yhdenmukaistamiseen. Suuntaviivoissa esitetään selkeät ja kattavat ohjeet sen arvioimiseksi, noudattavatko tietojenvaihtokäytännöt EU:n kilpailulainsäädännön vaatimuksia.

Helpottaakseen innovaatiotoimintaa Euroopassa komissio on laajentanut huomattavasti T&K-ryhmäpoikkeusasetusta. Asetus kattaa nyt yhdessä harjoitetun T&K-toiminnan lisäksi myös ns. maksetun tutkimustyön sopimukset, joissa toinen osapuoli rahoittaa toisen suorittamat T&K-työt. Lisäksi uudessa asetuksessa osapuolille annetaan enemmän liikkumavaraa hyödyntää yhdessä T&K-toiminnan tuloksia.

Horisontaaliset suuntaviivat tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, eli lähipäivinä. Kaksi ryhmäpoikkeusasetusta tulevat voimaan 1. tammikuuta 2011, ja niihin liittyy kahden vuoden siirtymäkausi. Siirtymäkaudella aikaisempia asetuksia sovelletaan vielä sopimuksiin, jotka täyttävät aikaisempien asetusten edellytykset mutta eivät kuulu uusien asetusten soveltamisalaan.

Taustaa

Esimerkkejä komission äskettäin tutkimista horisontaalisista sopimuksista ovat Oneworld (ks. IP/10/936), alusluokitus (IP/09/1513) ja IPCom (MEMO/09/549).

Komissio tutki ns. patenttiväijytystä asiassa Rambus (ks. IP/09/1897).

Uusilla säännöillä korvataan aikaisemmat horisontaaliset suuntaviivat ja kaksi vuonna 2001 voimaan tullutta ryhmäpoikkeusasetusta, jotka koskivat tutkimus- ja kehityssopimuksia sekä erikoistumissopimuksia ja yhteistä tuotantoa.

Uusien sääntöjen luonnokset julkaistiin toukokuussa 2010 lausuntoja varten. Sidosryhmiltä saatu palaute oli yleisesti positiivista. Luonnoksia muutettiin sidosryhmien kommenttien perusteella.

Uudet horisontaaliset suuntaviivat ja asetukset on julkaistu verkkosivuilla:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/horizontal.html

Ks. lisätietoja Q&A MEMO/10/676.


Side Bar