Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1702

Brüssel, 14. detsember 2010

Komisjon võtab vastu horisontaalseid koostöölepinguid käsitlevad muudetud konkurentsieeskirjad

Euroopa Komisjon on muutnud konkurentidevaheliste koostöölepingute (nn horisontaalsete koostöölepingute) hindamise eeskirju. Kuna ettevõtetel tuleb parimate tulemuste saavutamiseks tihti koostööd teha, esineb majandusharudes väga erinevaid horisontaalseid koostöölepinguid. Muudetud eeskirjades ajakohastatakse ja selgitatakse konkurentsieeskirjade kohaldamist osutatud valdkonnas, et ettevõtted saaksid paremini hinnata, kas nende koostöölepingud on kõnealuste eekirjadega kooskõlas. Muudatused hõlmavad kõige enam standardimise, teabevahetuse ning teadus- ja arendustegevuse valdkondi.

Konkurentsipoliitika eest vastutav komisjoni asepresident Joaquín Almunia ütles: „Uute eeskirjade üldine eesmärk on anda panus ELi 2020. aasta strateegiasse, edendades eelkõige innovatsiooni ja konkurentsivõimet. Uued suunised ja grupierandi määrused annavad ettevõtetele vajaliku vabaduse teha koostööd globaliseerunud turul ja vähendavad samal ajal tööstusharule ja tarbijatele kahjulike kokkulepete ohtu.”

Täna võttis komisjon vastu muudetud suunised ja kaks määrust, milles kirjeldatakse konkurentide koostöövõimalusi, rikkumata ELi konkurentsieeskirju. Horisontaalsetes suunistes esitatakse analüüsiraamistik kõige levinumate horisontaalse koostöö vormide jaoks: teadus- ja arendustegevuse, tootmise, ostmise, kauplemise, standardimise, tüüptingimuste ja teabevahetuse alased kokkulepped. Kahe määrusega vabastatakse konkurentsieeskirjade kohaldamisest teatavad teadus- ja arendustegevuse ning spetsialiseerumis- ja tootmiskokkulepped, mis konkurentsiprobleeme tõenäoliselt ei tekita.

Muutmisel on kaks peamist tulemust. Esiteks lisati horisontaalsetesse suunistesse uus peatükk teabevahetuse kohta, teiseks muudeti põhjalikult standardimiskokkuleppeid käsitlevat peatükki.

Suunistes edendatakse standardite kehtestamise avatud ja läbipaistvat süsteemi, mis omakorda suurendab standardites kasutatavate intellektuaalomandi õiguste litsentsimiskulude läbipaistvust. Muudetud standardimise peatükis nähakse ette kriteeriumid, mille täitmisel komisjon standardeid kehtestava kokkuleppega ei tegele (nn kaitstuse kriteerium). Lisaks antakse kõnealuses peatükis üksikasjalikke juhiseid standardimiskokkulepete kohta, mis ei täida kaitstuse kriteeriumit, võimaldades ettevõtetel hinnata, kas osutatud kokkulepped on ELi konkurentsiõigusega kooskõlas.

Standardeid kehtestavad organisatsioonid võivad samuti ette näha, et nende liikmed peavad enne standardi kehtestamist ühepoolselt avalikustama maksimummäära, mida nad küsivad oma intellektuaalomandi õiguste eest, kui need standardisse kaasatakse. Selline süsteem võimaldaks standardeid kehtestavatel organisatsioonidel ja tööstusharul teha teadlikke kvaliteedi- ja hinnavalikuid, kui nad peavad otsustama, milline tehnoloogia standardisse kaasata. Muudetud eeskirjades selgitatakse, et üldjuhul selline süsteem ei ole vastuolus ELi konkurentsieeskirjadega.

Teabevahetus võib olla konkurentsi toetav, näiteks kui ettevõtted saavad turuandmeid, mis võimaldab neil oma tegevust tõhustada ja tarbijaid paremini teenindada. Samas on olukordi, kus turuteabe vahetamine võib konkurentsi kahjustada – näiteks siis, kui ettevõtted kasutavad tundlikku teavet oma hindade ühtlustamiseks. Suunistes on selged ja põhjalikud juhised teabevahetuse ELi konkurentsiõigusega kokkusobivuse hindamiseks.

Innovatsiooni edendamiseks Euroopas on komisjon märkimisväärselt laiendanud teadus- ja arendustegevuse grupierandi määruse kohaldamisala, mis lisaks ühiselt elluviidavale teadus- ja arendustegevusele hõlmab nüüd ka nn tasustatavaid kokkuleppeid, mille puhul üks pool teostab kogu teadus- ja arendustegevuse ja teine pool vaid rahastab seda. Lisaks antakse uue määrusega pooltele rohkem ruumi teadus- ja arendustegevuse tulemuste ühiseks kasutamiseks.

Horisontaalsed suunised jõustuvad niipea, kui need avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas, mis peaks toimuma lähipäevil. Kaks määrust jõustuvad 1. jaanuaril 2011 üleminekuajaga kaks aastat, mille jooksul kehtivad varasemad määrused selliste kokkulepete puhul, mis vastavad varasemate määruste tingimustele, kuid ei kuulu uute määruste reguleerimisalasse.

Taustteave

Näited horisontaalsete koostöölepingute kohta, mida komisjon on hiljuti uurinud: Oneworld (vt IP/10/936), Ship Classification (IP/09/1513) või IPCom (MEMO/09/549).

Patendi „salakaitsmise” küsimust uuris komisjon juhtumi puhul Rambus (vt IP/09/1897).

Uute eeskirjadega asendatakse varasemad horisontaalsed suunised, teadus- ja arendustegevuse ning spetsialiseerumise suhtes tehtava grupierandi määrused ja ühistootmiskokkulepped, mis jõustusid 2001. aastal.

Uute eeskirjade eelnõud avaldati avalikuks aruteluks mais 2010. Sidusrühmadelt saadud tagasiside oli üldjuhul positiivne. Seejärel vaadati eelnõud läbi, et võtta arvesse sidusrühmade märkusi.

Uued horisontaalsed suunised ja määrused leiab:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/horizontal.html

Üksikasjalikuma ülevaate saamiseks vt ka MEMO/10/676.


Side Bar