Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1702

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2010

Ανταγωνισμός: Η Επιτροπή θεσπίζει αναθεωρημένους κανόνες ανταγωνισμού για τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τους κανόνες της για την αξιολόγηση των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστών, των λεγόμενων συμφωνιών οριζόντιας συνεργασίας. Δεδομένου ότι η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων έχει συχνά ζωτική σημασία για την επίτευξη συνεργειών, υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός συμφωνιών οριζόντιας συνεργασίας σε πολλούς κλάδους. Με τα νέα κείμενα ενημερώνονται και διευκρινίζονται περαιτέρω οι κανόνες ανταγωνισμού στο τομέα αυτόν έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να αξιολογούν καλύτερα κατά πόσον οι συμφωνίες συνεργασίας που συνάπτουν είναι σύμφωνες με τους κανόνες αυτούς. Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως τους τομείς της τυποποίησης, της ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και της έρευνας και της ανάπτυξης.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την πολιτική ανταγωνισμού, Joaquín Almunia έκανε την ακόλουθη δήλωση: Ένας από τους βασικότερους στόχους των νέων κανόνων είναι να συμβάλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής της Επιτροπής «Ευρώπη 2020», ιδίως με την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές και οι κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία θα εξασφαλίσουν στις επιχειρήσεις την απαραίτητη ελευθερία να συνεργάζονται σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο οι συμφωνίες να είναι επιζήμιες για τη βιομηχανία και τους καταναλωτές.

Σήμερα η Επιτροπή εξέδωσε μια αναθεωρημένη σειρά κατευθυντήριων γραμμών και δύο κανονισμούς που περιγράφουν πώς οι ανταγωνιζόμενοι φορείς μπορούν να συνεργάζονται χωρίς να παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ. Οι «οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές» παρέχουν ένα πλαίσιο για την ανάλυση των συνηθέστερων μορφών οριζόντιας συνεργασίας, όπως στους τομείς της Ε&Α, της παραγωγής, της προμήθειας, της εμπορίας, της τυποποίησης, των τυποποιημένων όρων και της ανταλλαγής πληροφοριών. Με τους δύο κανονισμούς εξαιρούνται από τους κανόνες ανταγωνισμού ορισμένες μορφές συμφωνιών Ε&Α, εξειδίκευσης και παραγωγής οι οποίες δεν θεωρείται πιθανό να δημιουργούν προβλήματα σε επίπεδο ανταγωνισμού.

Τα δύο βασικότερα χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης που έγινε είναι ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών στις οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές και μια σημαντική αναθεώρηση του κεφαλαίου για τις συμφωνίες τυποποίησης.

Με τις κατευθυντήριες γραμμές προωθείται ένα σύστημα για τη θέσπιση προτύπων το οποίο είναι ανοικτό και διαφανές, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαφάνεια του κόστους παροχής αδειών εκμετάλλευσης για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) που χρησιμοποιούνται στα πρότυπα. Το αναθεωρημένο κεφάλαιο για την τυποποίηση καθορίζει τα κριτήρια βάσει των οποίων η Επιτροπή δεν θα προβάλλει αντιρρήσεις σε συμφωνίες για τη θέσπιση προτύπων (δημιουργία μιας «περιοχή ασφάλειας»). Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό παρέχεται αναλυτική καθοδήγηση σχετικά με τις συμφωνίες τυποποίησης που δεν πληρούν τα κριτήρια της «περιοχή ασφάλειας», πράγμα που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κρίνουν αν οι ενέργειές τους είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία ανταγωνισμού της ΕΕ.

Οι οργανισμοί θέσπισης προτύπων έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν την υποχρέωση για τα μέλη τους να γνωστοποιούν μονομερώς, πριν από τη θέσπιση ενός προτύπου, το μέγιστο ύψος των τελών που θα χρεώνουν για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους (ΔΔΙ), εάν αυτά συμπεριληφθούν σε ένα πρότυπο. Ένα τέτοιο σύστημα θα επέτρεπε σε ένα οργανισμό θέσπισης προτύπων και στον κλάδο να προβαίνουν σε τεκμηριωμένη επιλογή για την ποιότητα και την τιμή, όταν αποφασίζουν ποια τεχνολογία θα περιληφθεί σε ένα πρότυπο. Στους αναθεωρημένους κανόνες διευκρινίζεται ότι ένα τέτοιο σύστημα κανονικά δεν παραβιάζει τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ.

Η ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να προάγει τον ανταγωνισμό, παραδείγματος χάρη, όταν επιτρέπει στις επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν στοιχεία για την αγορά που τους επιτρέπουν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και να εξυπηρετούν καλύτερα τους καταναλωτές. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης περιπτώσεις στις οποίες η ανταλλαγή πληροφοριών για την αγορά μπορεί να είναι επιζήμια για τον ανταγωνισμό, για παράδειγμα όταν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ευαίσθητες πληροφορίες για να ευθυγραμμίσουν τις τιμές τους. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν σαφή και περιεκτική καθοδήγηση ώστε να αξιολογείται κατά πόσον οι ανταλλαγές πληροφοριών είναι συμβατές με την νομοθεσία ανταγωνισμού της ΕΕ.

Με απώτερο σκοπό την προώθηση της καινοτομίας στην Ευρώπη, η Επιτροπή επέκτεινε σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία για Ε&Α, ο οποίος δεν καλύπτει μόνο δραστηριότητες Ε&Α που αναλαμβάνονται από κοινού, αλλά και τις λεγόμενες συμφωνίες «αμειβόμενης έρευνας», στις οποίες ένα μέρος χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες Ε&Α που πραγματοποιούνται από το άλλο μέρος. Επιπλέον, ο νέος κανονισμός παρέχει στα μέρη μεγαλύτερα περιθώρια για την από κοινού αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Ε&Α.

Οι οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές θα αρχίσουν να ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, η οποία θα γίνει τις προσεχείς ημέρες. Οι δύο κανονισμοί θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2011, με μεταβατική περίοδο δύο ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι προηγούμενοι κανονισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ για τις συμφωνίες εκείνες που πληρούν τους όρους αυτών των κανονισμών, αλλά δεν εμπίπτουν στους νέους κανονισμούς.

Ιστορικό

Παραδείγματα οριζόντιων συμφωνιών που εξετάστηκαν πρόσφατα από την Επιτροπή είναι μεταξύ άλλων οι συμφωνίες Oneworld (βλ. IP/10/936), Ship Classification (IP/09/1513) ή IPCom (MEMO/09/549).

Το θέμα της λεγόμενης « patent ambush » (ενέδρα μέσω διπλώματος ευρεσιτεχνίας) ερευνήθηκε από την Επιτροπή στην υπόθεση Rambus (βλ. IP/09/1897).

Οι νέοι κανόνες αντικαθιστούν τις προηγούμενες οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές και τους δύο κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία για την Ε&Α και για τις συμφωνίες εξειδίκευσης και από κοινού παραγωγής, που άρχισαν να ισχύουν το 2001.

Σχέδια των νέων κανόνων δημοσιεύτηκαν για δημόσια διαβούλευση τον Μάιο του 2010. Οι αντιδράσεις των ενδιαφερομένων φορέων ήταν εν γένει θετικές. Στη συνέχεια, τα σχέδια αναθεωρήθηκαν για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων φορέων.

Οι νέες οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές και οι νέοι κανονισμοί διατίθενται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/horizontal.html

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. και Q&A MEMO/10/676.


Side Bar