Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1702

V Bruselu dne 14. prosince 2010

Hospodářská soutěž: Komise přijímá přepracovaná pravidla pro horizontální dohody o spolupráci

Evropská komise přepracovala pravidla pro posuzování dohod o spolupráci mezi soutěžiteli, tzv. horizontálních dohod o spolupráci. Spolupráce mezi podniky je velmi důležitá pro dosažení synergií, proto v mnoha hospodářských odvětvích existuje takových horizontálních dohod celá řada. Přepracované předpisy aktualizují a dále objasňují uplatňování pravidel hospodářské soutěže v této oblasti, aby podniky mohly lépe posoudit, zda jsou jejich dohody o spolupráci v souladu s těmito pravidly. Změny se týkají zejména standardizace, výměny informací a výzkumu a vývoje.

Místopředseda Komise odpovědný za politiku hospodářské soutěže Joaquín Almunia prohlásil: „Jedním z obecných cílů nových pravidel je přispět ke strategii Evropa 2020, a to podporou inovací a konkurenceschopnosti. Nové pokyny a nařízení o blokové výjimce poskytnou podnikům nezbytnou svobodu spolupráce na globalizovaném trhu, zároveň však minimalizují riziko dohod škodlivých pro průmysl a spotřebitele.“

Komise dnes přijala přepracovaný soubor pokynů a dvou nařízení, jež popisují, jak mohou soutěžitelé spolupracovat, aniž by porušili pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže. „Horizontální pokyny“ stanoví rámec pro analýzu nejběžnějších forem horizontální spolupráce, jako jsou dohody v oblasti výzkumu a vývoje, výroby, nákupů, obchodního využití, standardizace, standardních podmínek a výměny informací. Obě nařízení stanoví výjimku z pravidel hospodářské soutěže pro určité dohody v oblasti výzkumu a vývoje, specializace a výroby, jež pravděpodobně nevyvolají obavy z narušení hospodářské soutěže.

Dvěma hlavními rysy reformy jsou jednak nová kapitola o výměně informací v horizontálních pokynech, jednak podstatné přepracování kapitoly o standardizačních dohodách.

Pokyny prosazují otevřený a transparentní systém stanovování norem, který zvýší průhlednost licenčních nákladů na práva duševního vlastnictví zahrnutých v normách. Přepracovaná kapitola o standardizaci stanoví kritéria, za kterých Komise nebude prošetřovat dohody o stanovení norem („bezpečný přístav“). Dále tato kapitola poskytuje podrobné pokyny ohledně standardizačních dohod, jež nesplňují kritéria bezpečného přístavu, aby podniky mohly posoudit jejich soulad se soutěžním právem EU.

Normalizační organizace mohou požadovat od svých členů, aby před stanovením normy jednostranně zveřejnili maximální sazby licenčních poplatků, které by účtovaly za svá práva duševního vlastnictví, pokud by byla zahrnuta v normě. Při výběru technologie, která by měla být zahrnuta do normy, by takový systém normalizační organizaci a hospodářskému odvětví umožnil učinit na základě kvality a ceny informované rozhodnutí. Přepracovaná pravidla vyjasňují, že uvedený systém by za normálních okolností nebyl porušením pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže.

Výměna informací může být pro hospodářskou soutěž prospěšná, pokud podnikům umožňuje získávat tržní údaje, jež napomohou ke zvýšení jejich efektivity a zlepšení služeb zákazníkům. Existují však také situace, kdy může výměna tržních informací hospodářské soutěži škodit, například pokud podniky využívají citlivých informací ke sjednocení svých cen. Pokyny obsahují jasný a podrobný návod, jak posuzovat slučitelnost výměny informací se soutěžním právem EU.

S cílem usnadnit inovace v Evropě Komise podstatně rozšířila oblast působnosti nařízení o blokové výjimce pro výzkum a vývoj, jež se nyní nevztahuje pouze na výzkumné a vývojové činnosti prováděné společně, nýbrž i na tzv. dohody o „placeném výzkumu“, kdy jedna strana financuje výzkumné a vývojové činnosti, jež provádí strana druhá. Kromě toho nové nařízení poskytuje stranám větší možnosti společného využívání výsledků výzkumu a vývoje.

Horizontální pokyny vstoupí v platnost ihned po svém zveřejnění v Úředním věstníku EU, k čemuž by mělo dojít v nadcházejících dnech. Obě nařízení vstoupí v platnost dne 1. ledna 2011 s přechodným obdobím dvou let, během něhož budou předchozí nařízení nadále platit pro ty dohody, které splňují jejich podmínky, avšak které nespadají pod nová nařízení.

Souvislosti

Příklady horizontálních dohod, jež Komise v nedávné době prošetřovala: Oneworld (viz IP/10/936), Ship Classification (IP/09/1513) a IPCom (MEMO/09/549).

Otázku „patentové pasti“ prošetřovala Komise v případě Rambus (viz IP/09/1897).

Nová pravidla nahrazují předchozí horizontální pokyny a dvě nařízení o blokové výjimce pro výzkum a vývoj a pro specializační dohody a dohody o společné výrobě, jež vstoupily v platnost v roce 2001.

Předlohy nových pravidel byly zveřejněny v květnu 2010 za účelem veřejné konzultace. Ohlas zúčastněných stran byl vesměs pozitivní. Následně byly předlohy přepracovány, přičemž byly zohledněny připomínky zúčastněných stran.

Nové horizontální pokyny a nařízení lze nalézt zde:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/horizontal.html

Bližší informace viz Q&A MEMO/10/676.


Side Bar