Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1699

Cancún den 11 december 2010

EU ser Cancúnöverenskommelsen som ett viktigt steg mot en global ram för klimatåtgärder

EU välkomnar de positiva resultat som uppnåtts vid klimatkonferensen i Cancún. Cancúnöverenskommelsen – ett väl avvägt och omfattande beslutspaket som antas idag, utgör ytterligare ett viktigt steg mot en övergripande och rättsligt bindande ram för klimatåtgärder för perioden efter 2012.

”EU hade som mål att man i Cancún skulle få till stånd ett omfattande paket med åtgärdsinriktade beslut och hålla igång de globala förhandlingarna om klimatförändringen, säger Connie Hedegaard, kommissionär för klimatfrågor. Vi har varit med om att uppnå de resultat som förväntades och behövs. Två veckors förhandlingar i Cancún har dock återigen visat hur långsam och svår denna process är. Det är fortfarande en lång och problemfylld bit kvar tills vi uppnår ett bindande globalt regelverk för klimatfrågor.”

”EU har med outtröttlig energi engagerat sig i att fungera som brobyggare i Cancún samtidigt som man flyttat fram sina positioner, säger Joke Schauvliege, flamländsk miljö-, natur och kulturminister, som i Cancún företrädde det belgiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd. EU har på ett öppet sätt rapporterat om framstegen när gäller att uppbåda de 7,2 miljarder euro för snabbstartsfinansiering som vi utlovade för 2010–2012 och vi kommer att fortsätta att rapportera om detta varje år. Klimatkonferensens mexikanska värdar har genomfört evenemanget på ett exemplariskt sätt.”

Cancúnöverenskommelsen bygger på de beslut som fattades för ett år sedan i Köpenhamn och stakar även ut vägen för den framtida utvecklingen. Det är en väl avvägd kompromiss mellan olika intressen inom FN-systemet. Strategin innehåller bl.a. följande viktiga inslag:

  • Ett FN-dokument som för första gången bekräftar att den globala uppvärmningen måste hållas under 2 °C jämfört med den förindustriella temperaturen, inrättandet av ett förfarande för att fastställa den tidpunkt då de globala utsläppen når sin högsta nivå och vilka mål för minskningen av de globala utsläppen som ska gälla 2050.

  • Industri- och utvecklingsländers utsläppslöften måste förankras i FN-processen och det ska fastställas en process som ska precisera dem. I avtalstexten konstateras även att de utsläppsreducerande insatserna måste intensifieras för att man ska klara av tvågradsmålet.

  • Enighet om att inleda en process för att öka öppenheten i fråga om åtgärder som syftar till att minska eller begränsa utsläppen så att de totala resultaten lättare kan följas upp.

  • Bekräftelse på att industriländerna årligen fram till 2020 kommer att ställa upp med 100 miljarder US-dollar i klimatstöd till utvecklingsländer samt inrättande av en grön klimatfond genom vilken en stor del av finansieringen kommer att kanaliseras.

  • Enighet om en Cancún-ram för anpassning för att intensifiera insatserna i fråga om anpassningen till klimatförändringarna.

  • Inrättande av en REDD+-mekanism som möjliggör åtgärder för att minska utsläppen till följd av avskogning och skogsförstörelse i utvecklingsländer.

  • Enighet om att eventuellt inrätta nya mekanismer för koldioxidmarknaden som går utöver den projektbaserade metoden.

  • Inrättande av en teknikmekanism, däribland en verkställande kommitté för teknik och ett center för klimatteknik och nätverk för att främja teknikutveckling och tekniköverföring.

  • Inrättande av ett klart förfarande till 2015 för att se över huruvida målet att begränsa klimatuppvärmningen till under 2° C är tillräckligt eller om det ska sänkas till 1,5° C.

  • Förlängning med ett år av arbetsperioden för de tillfälliga arbetsgrupperna inom ramen för FN:s konvention om klimatförändring och Kyotoprotokollet, men utan fastställande av den rättsliga formen för det eventuella resultatet av förhandlingarna.


Side Bar