Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1699

V Cancúne 11. decembra 2010

Európska únia víta Cancúnsku dohodu ako významný krok k vytvoreniu svetového rámca na ochranu klímy

Európska únia víta pozitívne výsledky konferencie o klíme v Cancúne. Významný a vyvážený balík rozhodnutí, ktoré sa dnes prijali pod názvom Cancúnska dohoda, predstavuje významný krok smerom k vybudovaniu uceleného a právne záväzného rámca na ochranu klímy po roku 2012.

Connie Hedegaardová, európska komisárka pre opatrenia na ochranu klímy, uviedla: „EÚ prišla do Cancúnu s tým úmyslom, aby dosiahla prijatie významného balíka rozhodnutí zameraných na konkrétne opatrenia a aby pokračovala v medzinárodných rokovaniach o zmene klímy. Prispeli sme k dosiahnutiu úspešného výsledku, ktorý svet očakával a potreboval. Dva týždne v Cancúne však opäť poukázali na to, aký je tento proces pomalý a zložitý. Každý by si mal byť vedomý, že nás čaká ešte dlhá a náročná cesta, kým dosiahneme právne záväzný svetový rámec na ochranu klímy.“

Joke Schauvliege, flámsky minister pre životné prostredie, prírodu a kultúru, ktorý zastupuje belgické predsedníctvo Rady Európskej únie na konferencii v Cancúne, uviedol: „EÚ vytrvalo pracovala v Cancúne na vzájomnom zbližovaní názorov, pričom súčasne hájila aj svoje pozície. EÚ transparentným spôsobom informovala o pokroku, ktorý dosiahla pri mobilizovaní 7,2 miliardy EUR na urýchlené začatie financovania, ku ktorému sa zaviazala na obdobie rokov 2010 až 2012, a bude v tom aj naďalej každý rok pokračovať. Mexickému predsedníctvu blahoželáme k príkladnému vedeniu konferencie.“

Cancúnska dohoda sa zakladá na rozhodnutiach, ktoré boli pred rokom prijaté v Kodani, a okrem toho stanovuje postupy, ako dosiahnuť ďalší pokrok v budúcnosti. Predstavuje vyvážený kompromis medzi rôznymi záujmami v rámci systému Organizácie Spojených národov. Kľúčové body balíka sú nasledujúce:

  • Po prvýkrát sa v dokumente OSN potvrdzuje, že globálne otepľovanie sa musí udržať po hodnotou 2 °C v porovnaní s teplotou pred industrializáciou. Zavádza sa postup na stanovenie dátumu kulminácie globálnych emisií a stanovuje sa cieľ zníženia globálnych emisií do roku 2050.

  • Emisné záväzky rozvinutých a rozvojových krajín sa zakotvili do postupu OSN a stanovil sa postup na objasnenie týchto záväzkov. V znení dohody sa okrem iného uznáva, že je nutné zintenzívniť celkové úsilie zamerané na ochranu klímy, aby sa neprekročil limit 2 °C.

  • Dohodlo sa zavedenie postupu na posilňovanie transparentnosti opatrení zameraných na znižovanie alebo obmedzovanie emisií, takže celkový pokrok je možné sledovať účinnejšie.

  • Potvrdil sa cieľ, že rozvinuté krajiny až do roku 2020 každoročne uvoľnia 100 miliárd USD na účely financovania ochrany klímy v rozvojových krajinách a zaviedol sa zelený klimatický fond, prostredníctvom ktorého sa bude čerpať značný objem finančných prostriedkov.

  • Dospelo sa k dohode o cancúnskom adaptačnom rámci na posilnenie opatrení na prispôsobovanie sa zmenám klímy.

  • Zaviedol sa mechanizmus „REDD+“, ktorý umožní znižovanie emisií z odlesňovania a degradácie lesov v rozvojových krajinách.

  • Dohodlo sa, že sa zváži možnosť zavedenia nových mechanizmov trhu s uhlíkom, ktoré by presahovali rámec prístupu založeného na projekte.

  • Zaviedol sa mechanizmus pre technológie vrátane výkonného výboru pre technológie, ako aj centra a siete pre klimatické technológie s cieľom posilniť vývoj a transfer technológií.

  • Zaviedol sa jasný postup na preverovanie primeranosti cieľa, ktorým je udržanie globálneho otepľovania pod 2 °C. V rámci tohto postupu, ktorý by sa mal ukončiť v roku 2015, by sa malo zvážiť aj to, či sa tento cieľ neupraví na 1,5°C.

  • Činnosť pracovných skupín ad hoc na základe dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a Kjótskeho protokolu sa predĺžila o ďalší rok, pričom právna forma prípadného výsledku rokovaní sa ponechala otvorená.


Side Bar