Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1699

Cancún, 11 december 2010

De Europese Unie vindt de overeenkomst van Cancún een belangrijke stap in de richting van een wereldwijd kader voor klimaatactie

De Europese Unie is verheugd over de positieve resultaten van de klimaatconferentie in Cancún. Het vandaag vastgestelde evenwichtige en essentiële maatregelenpakket, bekend als de overeenkomst van Cancún, vertegenwoordigt een belangrijke volgende stap in de richting van een uitgebreid en juridisch bindend kader voor klimaatactie voor de periode na 2012.

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaatactie, zei: "De EU kwam in Cancún bijeen om een omvangrijk pakket van actiegerichte besluiten vast te stellen en de internationale onderhandelingen over de klimaatverandering op gang te houden. We hebben bijgedragen aan de succesvolle uitkomst die de wereld verwachtte en nodig had. De twee weken in Cancún hebben echter ook weer eens duidelijk gemaakt hoe langzaam en moeizaam het proces is. Iedereen moet zich ervan bewust zijn dat we nog steeds een lange en moeilijke weg te gaan hebben om onze doelstelling van een wereldwijd, juridisch bindend klimaatkader te halen".

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en vertegenwoordiger van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in Cancún, zei: "De EU heeft onvermoeibaar hard gewerkt om in Cancún een brugfunctie te vervullen en tegelijkertijd haar eigen positie te verbeteren. De EU heeft op transparante wijze verslag uitgebracht van de vooruitgang die zij heeft geboekt bij het bijeenbrengen van de snelstartfinanciering van 7,2 miljard euro die zij had toegezegd voor 2010-2012 en dat zal ze ook in de toekomst jaarlijks blijven doen. We complimenteren het Mexicaanse voorzitterschap voor het leiden van een voorbeeldige conferentie."

De overeenkomst van Cancún borduurt voort op de besluiten die een jaar geleden in Kopenhagen zijn genomen en er worden processen vastgesteld om in de toekomst nog meer vooruitgang te boeken. De overeenkomst vertegenwoordigt een evenwichtig compromis tussen de verschillende belangen binnen het stelsel van de Verenigde Naties. Het pakket omvat onder meer de volgende hoofdpunten:

  • Voor het eerst erkenning in een VN-document dat de opwarming van de aarde onder 2°C ten opzichte van de pre-industriële temperatuur moet worden gehouden, en de instelling van een procedure voor de vaststelling van een datum waarop wereldwijde emissies hun maximum bereiken en van een mondiale emissiereductiedoelstelling voor 2050;

  • De emissietoezeggingen van ontwikkelde en ontwikkelingslanden zijn in de VN-procedure vastgelegd en er is een procedure vastgesteld ter verduidelijking van deze toezeggingen. In de tekst wordt ook erkend dat de algemene reductie-inspanningen moeten worden verhoogd om onder de bovengrens van 2°C te blijven;

  • Overeenstemming om een procedure te starten ter bevordering van de transparantie van maatregelen voor emissiereducties of -beperkingen, zodat de geboekte vooruitgang effectiever kan worden nagegaan;

  • Bevestiging van de doelstelling dat de ontwikkelde landen tegen 2020 jaarlijks 100 miljard dollar vrij zullen maken voor klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden, en de oprichting van een Groen Klimaatfonds dat een groot deel van de financiering zal verstrekken;

  • Overeenstemming over het Raamwerk voor aanpassing van Cancún, dat bedoeld is om de maatregelen op het gebied van aanpassing aan de klimaatverandering te verbeteren;

  • Invoering van een "REDD+"-mechanisme om de emissies door ontbossing en de aantasting van de bossen in ontwikkelingslanden te verminderen;

  • Overeenstemming om na te gaan of nieuwe koolstofmarktmechanismen, die verder gaan dan een projectgebaseerde benadering, kunnen worden ingevoerd;

  • Instelling van een technologiemechanisme, waaronder een technisch uitvoerend comité en een Centrum en Netwerk voor Klimaattechnologie, ter verbetering van de ontwikkeling en overdracht van technologie;

  • Instelling van een duidelijke procedure voor het beoordelen van de adequaatheid van de doelstelling om de opwarming van de aarde onder 2°C te houden (waaronder de overweging of de doelstelling moet worden aangescherpt tot 1,5°C ). Deze procedure moet in 2015 zijn voltooid;

  • Voortzetting van het werk van de ad-hocwerkgroepen in het kader van het VN-Verdrag inzake klimaatverandering en het Protocol van Kyoto gedurende nog een jaar, waarbij de rechtsvorm van de eventuele uitkomst van de onderhandelingen wordt opengelaten.


Side Bar